Trang ph?c

Trang ph?c là m?t trong ba yêu c?u c?a ??i s?ng v?t ch?t (?n, ?, m?c). Ðó là s?n ph?m v?n hoá s?m nh?t c?a xã h?i loài ng??i. Trang ph?c c?ng ???c thay ??i theo quá trình phát tri?n c?a l?ch s?. Hai nét n?i b?t trong trang ph?c truy?n th?ng c?a ph? n? Vi?t Nam là áo dài và nón lá.

Th?i phong ki?n, trang ph?c c?a ph? n? là: váy ?en, y?m tr?ng, áo t? thân, ??u chít kh?n m? qu?, th?t l?ng hoa lý. B? l? ph?c g?m ba chi?c áo, ngoài cùng là áo dài t? thân b?ng the thâm hay màu nâu non, k? ??n là chi?c áo màu m? gà và trong cùng là chi?c áo màu cánh sen. Khi m?c, c? ba chi?c áo ch? cài khuy bên s??n, ph?n t? ng?c ??n c? l?t chéo ?? l? ba màu áo. Bên trong là chi?c y?m th?m. Ð?u ??i nón trông r?t duyên dáng và kín ?áo.

T?i nay, trang ph?c truy?n th?ng c?a ng??i Vi?t ?ã thay ??i. B? âu ph?c d?n thay th? cho b? ?? truy?n th?ng c?a ?àn ông. Chi?c áo dài c?a ph? n? ngày càng ???c c?i ti?n và hoàn thi?n h?n nh? ngày nay, m?t khác do yêu c?u c?a lao ??ng, công vi?c, không ph?i lúc nào ph? n? c?ng m?c áo dài mà ch? nh?ng ngày trang tr?ng, ngày vui... thì m?i có d?p ?? "th? hi?n mình".

Ð?i v?i nhi?u dân t?c khác ? Vi?t Nam, trang ph?c truy?n th?ng c?ng ?ang d?n d?n m?t ?i nét riêng và thay th? b?i nh?ng hàng may s?n, v?a ti?n d?ng, r? l?i thêm r?t nhi?u ?u ?i?m khác trong cu?c s?ng hi?n t?i cho b?n thân và gia ?ình h?.

Trang ph?c truy?n th?ng

Áo dài

Tr?i qua n?m tháng, chi?c áo dài c?a ph? n? Vi?t Nam ngày càng ???c thay ??i và hoàn thi?n h?n. Ðó là chi?c áo dài có thân áo t??ng ??i bó sát thân ng??i, làm cho thân th? ph? n? hi?n lên ???c ???ng cong m?m m?i, phù h?p v?i vóc ng??i nh? nh?n c?a ph? n? Vi?t Nam. Hai tà áo th? xu?ng ngang n?a ?ng chân, th??t tha bay trong gió, qu?n quýt t?ng b??c ?i. Thân áo x? h?i cao, h?n c? qu?n ?? l? m?t chút ph?n mình phía trên. Tay áo n?i r?ng v?a ph?i, có th? h?i loe, tay ch? dài ??n 3/4 cánh tay, n?u mu?n t?o dáng kho?, tr? trung.G?n ?ây, các m?t th?i trang c?a n??c ngoài ???c du nh?p vào Vi?t Nam, nh?ng b? trang ph?c áo dài truy?n th?ng v?n ???c ph? n? Vi?t Nam ?a chu?ng.

Nón Bài Th?

Cùng v?i áo dài, ph? n? Vi?t Nam còn có chi?c nón bài th? duyên dáng. Chi?c nón bài th? ngày nay c?ng là k?t qu? c?a nhi?u l?n sàng l?c, qua th?c t? s? d?ng che m?a, n?ng. Ð? làm ra nh?ng chi?c nón ??p, ng??i th? làm nón ph?i ch?n nh?ng lá non c?a cây c? ?em ph?i khô, là ph?ng ?? l?p nón. Bên trong l?p lá tr?ng ng?n nh? l?a là hình ?nh con ?ò, b?n n??c quê h??ng và v?n th? quen thu?c.

Trang ph?c các dân t?c

Trang ph?c c?a các dân t?c Vi?t Nam h?t s?c phong phú và ?a d?ng, và m?i trang ph?c l?i mang nh?ng nét ??c ?áo và ??c tr?ng riêng cho t?ng vùng, t?ng mi?n, ch?ng h?n ? vùng th?p mi?n núi, các dân t?c s?ng trên nh?ng n?p nhà sàn th??ng m?c qu?n, váy, áo màu chàm v?i nhi?u mô típ hoa v?n mô ph?ng hoa r?ng, thú r?ng. ? vùng núi, cao nguyên ph? n? th??ng m?c váy, nam gi?i ?óng kh?...Song nhìn chung trang ph?c c?a các dân t?c ???c trang trí hoa v?n s?c s? hài hoà v? màu s?c, ?a d?ng v? mô típ, m?m m?i v? ki?u dáng, thu?n cho lao ??ng trên n??ng, ti?n cho vi?c ?i l?i trên ???ng ?èo d?c.

Cùng v?i nh?ng b? váy áo do ?ôi bàn tay khéo léo và tâm h?n th?m m? c?a các thi?u n? dân t?c t?o ra thì nh?ng b? ?? trang s?c nh? các lo?i hoa tai, vòng tay, vòng c? b?ng ??ng, b?c, dây c??m không th? thi?u ???c trong trang ph?c c?a ng??i dân t?c.