Ch? ? Vi?t Nam

Th?t khó có th? bi?t ???c chính xác ? Vi?t Nam có bao nhiêu cái ch?, và có bao nhiêu lo?i ch? búa khác nhau... ? thành ph? ch? ?ông ??n t?n khuya. ? ??ng b?ng, ch? mi?n quê, ch? duyên h?i có khi là m?t bu?i mua bán ng?n ng?i vào bình minh hay chi?u t?i th??ng g?i là "ch? mai" hay "ch? chi?u". R?i ch? "phiên" mi?n núi lâu lâu m?i h?p m?t l?n. Ng??i ??a ph??ng ch? ???c ?i ch? nh? ?i l? h?i. ? ?ó, ki?u th??ng m?i b?ng cách trao ??i hàng hoá nh? t? th?i c? ??i v?n còn sót l?i nh? bi?u t??ng cho v? ??p "mua bán" nguyên s? c?a ngày th? ?u nhân lo?i.

Ð?n ch? du khách s? ??m mình trong c?nh chen chúc, ?ông ?úc và có thêm m?t chút gì ?ó l?n x?n, ?n ào nh?ng vui và ?m áp. Tay n?m tay, vai ch?m vai, m?t nhìn nhau ???c h?i han, m?i chào nh? ng??i nhà... ???c nghe nh?ng mùi v? th?m th?o c?a x? s? quê h??ng lan to? kh?p không gian. M?t nhìn no nê tr??c nh?ng s?c màu t??i t?n c?a cây trái, s?n v?t, hàng hoá...

Còn m?i chân vì lòng vòng d?o ch? ?? Có th? ngh? ng?i v?i ly n??c gi?i khát trên tay. Hay ?ói m?t chút, chi?c gh? b?ng g? m?c m?c s? ch? du khách s?n ??y v?i vài món ?n nóng h?i, tu? thích nh? d? m?t b?a ti?c t?c hành.

Khó có th? nói h?t nh?ng c?m xúc t??i nguyên khi ?i ch? Vi?t ? các vùng ??t khác nhau. ?i ch? mi?n bi?n, du khách s? th?y nh?ng con cá còn qu?y trong nh?ng chi?c thùng b?ng nan tre ?an r?t khéo léo. Con tôm, con cua ng? ngu?y, nh?ng con s?a óng ánh s?c c?u v?ng v?a t? bi?t bi?n kh?i ph?p ph?ng trong r?... Ch? mi?n quê là nh?ng trái d?a còn "ch?m tóc"; là rau r?m, ri?ng, s?, t?i, hành và rau ng? ?i?c, n?ng cay mùi v? khó quên; là lúa g?o, s?n khoai lam l? nh?c nh?n... Lên ch? mi?n núi, trung du, n?i có nh?ng túi th? c?m, chéo dù, kh?n voan r?c r?, nh?ng chi?c s?t mây bóng b?y tài hoa, nh?ng da g?u, nhung nai, da tr?n, m?t ong, xa nhân, nh?ng cây kim h?t mu?i quí báu t? mi?n xuôi mang lên, tình ngh?a... R?i ch? mi?n Ðông, mi?n Tây Nam b?, t?p n?p xu?ng ghe, ch? trên sông b?ng b?nh cánh võng v?i cây trái, lúa g?o, tôm cá mi?t v??n c?a m?t vùng kênh r?ch phù xa mi?n Nam ??y s?c thái l? lùng...

Vâng, ?i ch?, có khi du khách s? ???c nghe c? ti?ng ?àn b?u, ?àn nh?, ???c nghe nh?ng câu truy?n l?c bát c?a c? Ð? Chi?u, Nguy?n Du... l?n các ngh? s? dân gian... R?i nh?ng cu?c bi?u di?n v?i vã v?i nh?ng bài võ, trò xi?c, t?u hài... Bi?t ?âu ? ??y, m?t ph??ng thu?c ??c hi?u c? truy?n s? giúp b?n kh?i b?nh nh? các "nhà tiên tri" ?y ?ã nói...!

M?i vùng ??t có m?t cái ch? riêng cho mình và l?u gi? ??c quy?n m?t giá tr?.

Ch? Ð?ng Xuân ? Hà N?i và ch? B?n Thành ? Sài Gòn, ch? Hàn ? Ðà N?ng, ch? Buôn Mê ? Tây Nguyên; ch? Sa Pa ? Tây B?c; ch? Ð?m ? Nha Trang; ch? Ðông Ba ? Hu?... c? nh? th? "k? tám l?ng ng??i n?a cân", không ?i, không ??n, không bao gi? hi?u ???c.

Có th? vì nhi?u l? mà ch? Vi?t Nam có s?c lôi cu?n, h?p d?n m?t cách ??c bi?t không ch? ??i v?i ng??i dân ??a ph??ng mà c? ng??i n??c ngoài và còn là k? ni?m khó quên c?a nh?ng ng??i xa quê h??ng.

M?t nhà khoa h?c n?, Vi?t ki?u ? M? trong b?c th? g?i v? cho ng??i b?n gái ?ã nói lên n?i mong ??c duy nh?t c?a mình khi tr? v? Vi?t Nam là ?? ???c ?i ch?.

M?t ng??i n??c ngoài làm công tác v?n hoá nhi?u l?n ??n Vi?t Nam ?ã nói v? "ch? Vi?t": Ðó là th??ng tr??ng bán l? thiên k? di?u, nh? s? bùng n? c?a s?c màu, âm thanh, h??ng v? c?a thiên nhiên, con ng??i và x? s?.

Qu? th?t ?i ch? Vi?t, c?ng là lúc con ng??i ta chìm ??m trong m?t bi?u c?m c?a m?t s?c thái Vi?t, m?t th? v?n hoá s?ng ??ng ch?a ch?t ??y m?t tính duy c?m.

Bài viết cùng mục:

Ch? qu

Ch? hoa xu

Ch?