H? Long

N?m ? vùng Ðông B?c Vi?t Nam, v?nh H? Long là m?t ph?n v?nh B?c B?, bao g?m vùng bi?n c?a thành ph? H? Long, th? xã C?m Ph? và m?t ph?n c?a huy?n ??o Vân Ð?n. Phía tây nam V?nh giáp ??o Cát Bà, phía ?ông là bi?n, ph?n còn l?i giáp ??t li?n v?i ???ng b? bi?n dài 120 km, ???c gi?i h?n t? 106o58' - 107o22' kinh ?? Ðông và 20o45' - 20o50' v? ?? B?c v?i t?ng di?n tích 1553 km2 g?m 1969 hòn ??o l?n nh?, trong ?ó 989 ??o có tên và 980 ??o ch?a có tên. Ð?o c?a v?nh H? Long có hai d?ng là ??o ?á vôi và ??o phi?n th?ch, t?p trung ? hai vùng chính là vùng phía ?ông nam (thu?c v?nh Bái T? Long) và vùng phía tây nam (thu?c vùng v?nh H? Long) có tu?i ki?n t?o ??a ch?t t? 250 - 280 tri?u n?m. Vùng t?p trung dày ??c các ??o ?á có phong c?nh ngo?n m?c và nhi?u hang ??ng ??p n?i ti?ng là vùng trung tâm Di s?n thiên nhiên v?nh H? Long, bao g?m v?nh H? Long và m?t ph?n v?nh Bái T? Long. Vùng Di s?n thiên nhiên ???c th? gi?i công nh?n có di?n tích 434 km2 bao g?m 775 ??o, nh? m?t hình tam giác v?i 3 ??nh là ??o Ð?u G? (phía tây), h? Ba H?m (phía nam), ??o C?ng Tây (phía ?ông) vùng k? bên là khu v?c ??m và di tích danh th?ng qu?c gia ???c B? V?n hoá Thông tin x?p h?ng n?m 1962.

T? trên cao nhìn xu?ng, v?nh H? Long nh? m?t b?c tranh kh?ng l? vô cùng s?ng ??ng. Ði gi?a H? Long, ta ng? nh? l?c vào m?t th? gi?i c? tích b? hoá ?á, ??o thì gi?ng hình m?t ng??i ?ang ??ng h??ng v? ??t li?n (hòn Ð?u Ng??i), ??o thì gi?ng nh? m?t con r?ng ?ang bay l??n trên m?t n??c (hòn R?ng), ??o thì l?i gi?ng nh? m?t ông lão ?ang ng?i câu cá (hòn Ông Lã V?ng), hòn Cánh Bu?m, hòn C?p Gà, hòn L? H??ng... T?t c? trông r?t th?c, th?c ??n kinh ng?c. Hình dáng nh?ng ??o ?á di?u k? ?y bi?n hoá khôn l??ng theo góc ?? ánh sáng trong ngày và theo góc nhìn. Ti?m ?n trong lòng các ??o ?á ?y là nh?ng hang ??ng tuy?t ??p nh? ??ng Thiên Cung, hang Ð?u G?, ??ng S?ng S?t, ??ng Tam Cung... Ðó th?c s? là nh?ng lâu ?ài c?a t?o hoá gi?a ch?n tr?n gian. T? x?a, H? Long ?ã ???c ??i thi hào dân t?c Nguy?n Trãi m?nh danh là k? quan ??t d?ng gi?a tr?i cao. V?nh H? Long c?ng là n?i g?n li?n v?i s? phát tri?n c?a l?ch s? dân t?c v?i nh?ng ??a danh n?i ti?ng nh? Vân Ð?n - n?i có th??ng c?ng c? n?i ti?ng m?t th?i (1149), có núi Bài Th? ghi bút tích c?a nhi?u b?c vua chúa, danh nhân, xa h?n chút n?a là dòng sông B?ch Ð?ng - n?i ?ã t?ng ch?ng ki?n hai tr?n thu? chi?n l?y l?ng c?a cha ông ta ch?ng gi?c ngo?i xâm.. Không ch? có v?y, H? Long ngày nay ???c các nhà khoa h?c ch?ng minh là m?t trong nh?ng cái nôi c?a con ng??i có n?n v?n hoá H? Long t? H?u k? ?? ?á m?i v?i nh?ng ??a danh kh?o c? h?c n?i ti?ng nh? Ð?ng Mang, Xích Th?, Soi Nh?, Thoi Gi?ng... H? Long c?ng là n?i t?p trung ?a d?ng sinh h?c cao v?i nh?ng h? sinh thái ?i?n hình nh? h? sinh thái r?ng ng?p m?n, h? sinh thái r?n san hô, h? sinh thái tùng áng, h? sinh thái r?ng cây nhi?t ??i... V?i hàng ngàn loài ??ng, th?c v?t vô cùng phong phú trên r?ng d??i bi?n, cá, m?c... Có nh?ng loài ??c bi?t quý hi?m ch? có ? n?i ?ây.

V?i nh?ng giá tr? ??c bi?t nh? v?y, ngày 17/12/1994, trong phiên h?p l?n th? 18 c?a H?i ??ng Di s?n Th? gi?i thu?c UNESCO t? ch?c t?i Thái Lan, v?nh H? Long chính th?c ???c công nh?n là Di s?n thiên nhiên, kh?ng ??nh giá tr? mang tính toàn c?u c?a Di s?n thiên nhiên th? gi?i v?nh H? Long.

I. Hang, Ð?ng

Hang Ð?u G?

Gi?a non n??c mây tr?i H? Long tuy?t m?, m?t chi?c hang mang tên vô cùng m?c m?c dân dã: hang Ð?u G?. Hang n?m trên ??o Ð?u G?, x?a ??o này có tên là ??o Canh Ð?c. Sách Ð?i Nam Nh?t th?ng chí có ghi "Hòn Canh Ð?c l?ng ??o có ??ng r?ng rãi có th? ch?a vài ngàn ng??i, g?n ?ó có hòn C?p Gà, Hòn Mèo, Hòn La..." S? d? g?i là hang Ð?u G?, theo truy?n thuy?t x?a k? r?ng: Trong cu?c kháng chi?n ch?ng quân Nguyên Mông, Tr?n H?ng Ð?o ?ã cho chu?n b? nhi?u c?c g? lim ? ?ây ?? c?m xu?ng lòng sông B?ch Ð?ng, có r?t nhi?u m?u g? còn sót l?i vì v?y ??ng mang tên là hang Ð?u G?. T? phía xa nhìn l?i, c?a hang có màu xanh lam hình m?t con s?a bi?n, qua 90 b?c ?á xây ta t?i c?a ??ng. N?u ??ng Thiên Cung hoành tráng kho? kho?n, hi?n ??i thì hang Ð?u G? tr?m m?c uy nghi nh?ng c?ng r?t ?? s?. Cu?n Meivelle de Monde (k? quan th? gi?i) c?a Pháp xu?t b?n n?m 1938 chuyên v? du l?ch gi?i thi?u v? các danh th?ng n?i ti?ng th? gi?i ?ã m?nh danh hang Ð?u G? là Grotto des meivellis (??ng c?a các k? quan). Ði?u ?ó hoàn toàn chính xác. Hang ???c chia làm ba ng?n chính. Ng?n phía ngoài có hình vòm cu?n tràn tr? ánh sáng t? nhiên, tr?n hang là m?t b?c "tranh s?n d?u" kh?ng l?, trong ?ó v? phong c?nh thiên nhiên hoang s?, ?ó là nh?ng ?àn voi ?ang ?i ki?m ?n, nh?ng chú h??u sao ng? ngác, chú s? t? lim dim ng?... v?i nh?ng t? th? vô cùng sinh ??ng. Phía d??i là m?t chú rùa ?ang b?i gi?a b? n??c mênh mông, nh?ng r?ng m?ng ?á, nh? ?á nhi?u m?u v?i nhi?u hình thù k? l? tu? theo trí t??ng t??ng phong phú c?a t?ng ng??i. Ð?ng d??i vòm hang ta có c?m giác nh? ?ang ??ng gi?a m?t toà lâu ?ài c? kính, có l?i ki?n trúc ?? s? và hùng v?. Chính gi?a lòng hang là m?t c?t tr? ch?ng tr?i kh?ng l?, hàng ch?c ng??i ôm không xu?, t? phía d??i chân c?t lên trên ???c bàn tay ?iêu kh?c tài tình c?a t?o hoá g?t r?a thành nh?ng hình mây bay, r?ng cu?n, ph??ng múa, hoa lá, dây leo... Trên ??nh c?t, b?t giác ta b?t g?p m?t v? tu s? m?c áo choàng thâm, tay ph?i c?m g?y tích tr??ng trong t? th? t?ng kinh, ni?m Ph?t. Qua ng?n th? 1, vào ng?n th? 2 b?ng m?t khe c?a h?p. ánh sáng chi?u vào ?ây m? ?o, nh?ng b?c tranh m?i l? hi?n lên long lanh huy?n bí. Nh?ng chùm hoa ?á lúc ?n lúc hi?n, nh?ng hình ?nh v?a quen thu?c v?a l?,... t?o cho con ng??i v?a s? s?t v?a tò mò. T?n cùng hang là m?t chi?c gi?ng tiên b?n mùa n??c ng?t trong v?t, ch?y tràn tr? quanh n?m. B?t giác ta nhìn lên phía trên trong ánh sáng m? ?o, ta nh?n ra b?n xung quanh là b?c thành c?, trên ?ó ?ang di?n ra m?t tr?n h?n chi?n k? l?, nh?ng chú voi ?ang g?m thét, ng??i và ng?a chen chúc, g??m giáo m?c tua t?a, t?t c? ?ang ? trong t? th? xông lên và b?ng d?ng b? hoá ?á ch?n này. N?m 1917, vua Kh?i Ð?nh lên th?m hang Ð?u G?, ng? ngàng tr??c v? ??p th?n tiên c?a t?o hoá, ông ?ã cho kh?c m?t t?m v?n bia v?i n?i dung ca ng?i c?nh ??p c?a non n??c H? Long và hang Ð?u G?. Hi?n nay, t?m bia ?á v?n còn ? phía bên ph?i c?a ??ng.

Hang S?ng S?t

N?m ? khu v?c trung tâm c?a Di s?n th? gi?i v?nh H? Long, ??ng S?ng S?t trong ??o B? Hòn. Ng??i Pháp ??t cho ??ng cái tên grotto les suprices (??ng c?a nh?ng s?ng s?t). Ðây là m?t hang ??ng r?ng và ??p vào b?c nh?t c?a v?nh H? Long. M?t khác ??ng n?m ? vùng trung tâm du l?ch c?a v?nh H? Long (bãi t?m Ti T?p - hang B? Nâu - ??ng Mê Cung - hang Lu?n - ??ng S?ng S?t) và ?ây c?ng là n?i t?p trung nhi?u ??o ?á có hình dáng ??c s?c không n?i nào có ???c. Ð??ng lên ??ng S?ng S?t lu?n d??i nh?ng tán lá r?ng, nh?ng b?c ?á ghép cheo leo, du khách v?a có ???c cái thú c?a ng??i leo núi, v?a có cái háo h?c nh? ?ang ?i lên tr?i v?y. Ð?ng ???c chia làm hai ng?n chính, toàn b? ng?n m?t nh? m?t nhà hát l?n r?ng thênh thang. Tr?n hang ???c ph? b?ng m?t l?p "th?m nhung" óng m??t, vô s? nh?ng "chùm ?èn treo" b?ng nh? ?á r?c sáng long lanh, nh?ng t??ng ?á, voi ?á, h?i c?u, mâm xôi, hoa lá... t?t c? d??ng nh? ?ang chuy?n ??ng trong m?t th? gi?i huy?n ?o nh? th?c nh? m?. Ch?a h?t ng? ngàng tr??c v? ??p th?n kì c?a t?o hoá, ta b??c vào ng?n II b?ng m?t con ???ng nh?. M?t lu?ng ánh sáng ùa vào r?c r?, ??ng m? ra m?t khung c?ng m?i hoàn toàn khác l?, ng?n ??ng r?ng mênh mông có th? ch?a ???c hàng ngàn ng??i, ngay c?nh l?i ra vào là m?t chú ng?a ?á và m?t thanh g??m dài. Truy?n thuy?t x?a k? r?ng, sau khi ?ánh tan gi?c Ân, Thánh Gióng ?ã giúp dân chúng ? ?ây ?ánh ?u?i yêu ma, khi d?p xong Thánh Gióng bay v? tr?i và ?? l?i thanh g??m và con ng?a quý ?? tr?n an dân chúng, xua ?u?i yêu quái. Hi?n nay trong hang còn nhi?u hình ?nh t? nhiên d??ng nh? là nh?ng d?u tích c?a tr?n chi?n ác li?t ?ó, v?t chân ng?a Gióng tr? thành nh?ng ao h? nh? xinh xinh cùng nhi?u t?ng ?á to l?n v? v?n. Ði vào trong c?nh trí còn l?m ?i?u k? l?, nh? nh? ?á, cây ?a c? th? tán lá xum xuê, chú g?u bi?n, kh?ng long... T?i ??nh cao nh?t c?a ??ng, b?t ng? m?t khu "v??n th??ng uy?n" m? ra tr??c m?t, có h? n??c trong v?t, phong c?nh s?n thu? h?u tình, muôn loài cây nh? si, v?n tu?, ?a c? th? cùng nhi?u loài chim sinh s?ng. Nh?ng ngày ??p tr?i, t?ng ?àn kh? kéo nhau xu?ng ?ây tìm hoa qu? ?n làm náo ??ng c? m?t vùng.

Hang Trinh N? - Hang Tr?ng

Hang Trinh N? n?m trên dãy ??o B? Hòn cùng v?i h? th?ng ??ng S?ng S?t, h? Ð?ng Tiên, Hang Lu?n... Cách Bãi Cháy 15 km v? phía Nam. V?i ng??i dân ?ánh cá, h? coi hang Trinh N? là ngôi nhà thân yêu c?a h?, còn nh?ng ?ôi trai gái yêu nhau l?i coi ?ây là bi?u t??ng, n?i th? nguy?n c?a tình yêu. Ng??i Pháp x?a ??t cho hang cái tên Le virgin (??ng c?a ng??i con gái). Truy?n thuy?t x?a k? r?ng: X?a có m?t ng??i con gái v?n chài xinh ??p, nhà nghèo, gia ?ình cô ph?i ?i làm thuê cho tên ch? cai qu?n vùng ?ánh cá. Th?y cô xinh ??p, h?n ép gia ?ình cô g? cô làm v? bé cho h?n, cô không ch?u vì cô ?ã có ng??i yêu, chàng trai ?ó ?ang ra kh?i ?ánh cá ?? chu?n b? cho ngày c??i c?a h?. Không làm gì n?i cô, tên ??a ch? ?ã ?ày cô ra m?t ??o hoang nh?m khu?t ph?c ý chí c?a cô, cô ?ói l? và ki?t s?c. Trong m?t ?êm m?a gió hãi hùng, cô gái ?ã hoá ?á n?i ?ây. Ðó c?ng là ?êm chàng trai bi?t tin cô g?p n?n, chàng m?i mi?t b?i thuy?n ?i tìm cô. Ð?n ?êm, giông bão ?p ??n thuy?n chàng v? nát, chàng d?t lên m?t ??o hoang, trong ánh ch?p, chàng nhìn ra phía xa và nh?n ra cô gái nh?ng nh?ng l?i chàng g?i ?ã b? gió mang ?i. Chàng dùng hòn ?á ??p vào vách núi báo cho nàng bi?t r?ng chàng ?ã ??n. Chàng gõ khi máu trên tay ch?y ??m ?ìa, t?i khi ki?t s?c và chàng hoá ?á (hang Tr?ng ngày nay). Ngày nay, khi ??n th?m hang Trinh N?, b?c t??ng cô gái ??ng xoã mái tóc dài, ?ôi m?t ?ang nhìn v? ??t li?n v?n còn ?ó. Ð?i di?n v?i hang Trinh N?, hang Tr?ng (còn ???c g?i là hang Con Trai). B?c t??ng chàng trai hoá ?á ?ang quay m?t v? phía hang Trinh N? v?n còn, nh?ng ti?ng g?i tha thi?t cùng ti?ng gõ vào vách ?á c?a chàng v?n v?ng v?ng ?âu ?ây. Nh?ng d?u tích c?a tr?n cu?ng phong ?êm ?ó v?n còn ??n ngày nay - ?ó là nh?ng ?? v? c?a ??t ?á ng?n ngang trong hang, ti?ng gió g?m gào qua vách ?á và nh?ng b?t sóng v?n tung lên tr?ng xoá.

Ð?ng Thiên Cung

Trong nh?ng hang ??ng ??p n?i ti?ng v?nh H? Long m?i ???c phát hi?n trong nh?ng n?m g?n ?ây ph?i nói ??n ??ng Thiên Cung. Ð?ng n?m ? phía tây nam v?nh H? Long cách b?n tàu du l?ch 4 km, trên ??o Ð?u G? ? ?? cao 25 m so v?i m?c n??c bi?n, có t?a ?? 107o00'54" và 20o54'78". Ð?o Ð?u G? x?a còn có tên là ??o Canh Ð?c có ??nh cao 189 m, dãy ??o nh? m?t chi?c ngai ôm trong lòng mình hai hang ??ng ??p. Ð??ng lên ??ng Thiên Cung vách ?á cheo leo, hai bên tán lá r?ng che ph? um tùm, vào nh?ng ?êm tr?ng, nh?ng chú kh? tinh ngh?ch leo xu?ng t?n ?ây ?? ki?m hoa qu?. Qua m?t khe c?a h?p, lòng ??ng ??t ng?t m? ra không gian có ti?t di?n hình t? giác v?i chi?u dài h?n 130 mét. Càng vào trong ta càng ng? ngàng tr??c v? ??p l?ng l?y c?a t?o hoá. Ð?ng g?n li?n v?i truy?n thuy?t v? vua R?ng x?a. Chuy?n k? r?ng sau khi vua R?ng giúp dân ta ?ánh tan gi?c giã, vua R?ng tr? v? ??ng c?a mình an t?a, n?m ?y tr?i h?n hán n?ng, dân tình m?t mùa nhi?u nên h? ph?i c?u c?u vua R?ng ra tay làm m?a. Bao nhiêu ng??i ?ã ra ?i mà không có ngày tr? v?. Không s? nguy hi?m gian nan, ?ôi trai gái quy?t tâm cùng nhau ?i tìm g?p vua R?ng. Ng??i con gái c?a h? ra ??i ???c ??t tên là nàng Mây. Nàng Mây l?n lên ?ã làm xao xuy?n trái tim Hoàng t? R?ng và tình yêu ?ã giúp h? tìm ??n v?i nhau, ?ám c??i ???c t? ch?c 7 ngày 7 ?êm t?i khu v?c trung tâm ??ng. Ð? chúc m?ng ?ám c??i, nh?ng chú r?ng bay l??n lúc ?n lúc hi?n trong r?ng mây nh? ?á, nh?ng chú voi con công kênh nhau lên nh?y múa, nh?ng con mãng xà l?n tr??n mình qu?n quanh cây ?a c? th?, hai chú s? t? ?á nh?y múa b?m tóc tung bay, trên cao nh?ng chú ??i bàng giang r?ng ?ôi cánh kh?ng l? trên không trung... M?t chú voi l?n ???c trang trí diêm dúa công phu ?ang n?m ph? ph?c ch? cô dâu chú r? b??c xu?ng. Nam Tào, B?c Ð?u tóc b?c nh? mây c?ng ??n d? ti?c vui, c?nh t??ng t?ng b?ng náo nhi?t và vô cùng s?ng ??ng. T?t c? nh?ng hình ?nh ?ó nh? v?a ???c hoá ?á n?i này. Trên vách ??ng phía ?ông là m?t b?c tranh hoành tráng ?? s?, trong ?ó ch?m n?i nh?ng nhân v?t trong truy?n c? tích x?a, nét ch?m kh?c m?m m?i uy?n chuy?n và vô cùng tinh t? s?c s?o t?i t?ng chi ti?t nh?, nh?ng kh?i ?iêu kh?c dù là ?? s? hay nh? bé ??u ???c bàn tay c?a t?o hoá trau chu?t t? m?. Trung tâm ??ng là 4 c?t tr? to l?n l?c l??ng ch?ng ?? thiên ?ình. T? chân c?t t?i ??nh ??u ???c ch?m n?i nhi?u hình thù k? l? nh? chim cá, c?nh sinh ho?t c?a con ng??i, hoa lá cành... Trên vách ??ng phía b?c là c?nh m?t b?y tiên n? ?ang múa hát chúc m?ng ?ám c??i. D??i vòm ??ng cao vút, t?ng chùm nh? ?á r? xu?ng muôn màu t?o thành b?c rèm ?á thiên nhiên l?ng l?y. Ðâu ?ó có ti?ng tr?ng b?p bùng nh? trong ?êm h?i làng x?a. Ðó chính là ti?ng gió th?i qua k? ?á. Ð?ng gi?a vòm ??ng cao vút, màu th?ch nh? xanh nh? dát ng?c ta ng? nh? ?ang ??ng trong tiên c?nh b?ng lai v?y.

T?i ng?n ??ng cu?i cùng, nh?ng lu?n ánh sáng tr?ng xanh ?? xen l?n ph?i màu t?o nên khung c?nh hoa l?. M?t vòi n??c t? nhiên b?n mùa tuôn ch?y róc rách, n?i ?ây có ba chi?c ao, n??c trong v?t. Ðây là n?i nàng Mây th??ng t?m cho 100 ng??i con c?a mình và nuôi h? khôn l?n tr??ng thành. M?t con ???ng d?n ra phía ngoài quanh co u?n khúc, ?ó chính là con ???ng mà nàng Mây cùng 50 ng??i con c?a mình ra ?i ?? khai phá vùng ??t m?i, 50 ng??i con còn ? l?i cùng v?i ng??i cha xây d?ng quê h??ng, di v?t mà ng??i m? ?? l?i là b?u vú tiên tràn tr? s?c s?ng.

Hang Hanh

Cách th? xã C?m Ph? 9 km v? phía tây, ??ng Hang Hanh là m?t hang ??ng ??p và dài nh?t so v?i các hang ??ng hi?n có trên v?nh H? Long. Ð?ng có chi?u dài 1300 m, ch?y xuyên su?t dãy núi ?á Quang Hanh ra t?i bi?n. Vì v?y, ng??i Pháp còn ??t tên cho nó là Le tunel (???ng h?m). Ði ??n th?m ??ng có th? b?ng thuy?n canos ho?c b?ng xe ôtô, ph?i ch?n vào lúc n??c thu? tri?u xu?ng ki?t. Lúc ?y c?a ??ng m?i l? rõ. Bên c?nh m?t phi?n ?á b?ng ph?ng ch?n ngang ngay bên c?a ??ng là mi?u Ba cô. Truy?n thuy?t x?a k? l?i r?ng: X?a có ba cô gái ?i bi?n, g?p hôm tr?i m?a to, ba cô vào hang trú m?a, th?y c?nh s?c trong hang ??p quá nên ba ng??i càng m?i mi?t ng?m c?nh, t?i lúc n??c tri?u dâng cao ba cô gái b? m?c k?t ? trong và b? mình t?i hang và hoá thành thu? th?n. Truy?n thuy?t là v?y, th?c t? ??ng Quang Hanh ??p h?n ta t??ng t??ng r?t nhi?u. Con ?ò nh? d?n du khách lu?n lách qua t?ng khe ?á quanh co d??i ánh ?u?c b?p bùng, t?ng chùm nh? buông r? xu?ng t? tr?n hang ánh lên nh?ng s?c màu k? di?u, dòng n??c êm ? l?ng l? trôi, không gian t?nh m?ch ch? có ti?ng mái chèo khua n??c nghe thánh thót m?t th? âm thanh k? ?o. Càng vào sâu, ??ng càng ??p, mang dáng d?p hoang s?. Nh?ng chùm hoa ?á r?c r?, nh?ng tr? kim c??ng ch?t ánh lên bao s?c màu óng ánh, khi ta chi?u ?èn vào, nh?ng mâm xôi ?? s?, chùm hoa m?u ??n, giò phong lan c?nh... T?t c? ?ang ? trong t? th? v??n ra lay ??ng rung rinh. Ðâu ?ó có ti?ng tr?ng b?p bùng nh? ?êm h?i t? xa v?ng l?i. Ðó là ti?ng sóng v? nh? vào vách ?á t?o nên, và còn nhi?u n?a nh?ng hình ?nh ??p k? l?.

II. Ð?o, Hòn

Núi Bài Th?

Ngày tr??c núi có tên là Truy?n Ð?ng, núi cao 106 m ??ng bên c?nh th? xã Hòn Gai, m?t n?a chân núi g?n v?i ??t li?n, n?a kia ngâm trong n??c bi?n. Ði thuy?n trên v?nh, cách b? v?nh H? Long ch?ng 300 m ?ã có th? nhìn th?y bài th? kh?c trên vách núi trong m?t khung hình vuông, m?i chi?u dài 1,5 m.

N?m 1468, vua Lê Thánh Tông c?ng là nhà th? n?i ti?ng khi ?i kinh lý vùng Ðông B?c, ?ã d?ng chân trên v?nh H? Long ngay d??i chân ng?n núi nên th? này. Xúc c?m tr??c thiên nhiên k? v?, nhà vua ?ã làm m?t bài th? và truy?n l?nh kh?c vào vách núi. T? ?ó có tên g?i là núi Bài Th?. An Ðô V??ng Tr?nh C??ng (1686 - 1730) c?ng có m?t bài th? ? núi này.

Leo núi Bài Th? là m?t trò ch?i ??y h?p d?n. Ð?ng ? l?ng ch?ng núi phóng t?m m?t xa xa là bi?n xanh, ??o ?á nh?p nhô, nhìn lên cao là tr?i mây b?ng b?nh và xung quanh là cây, là hoa r?ng, là nh?ng cánh chim ríu rít chuy?n cành...

Hòn Ð?nh H??ng (L? H??ng hay Bình Phong)

Hòn Ð?nh H??ng n?m ch?n ngang gi?a con n??c, nên r?t gi?ng t?m bình phong ?? che ch?n. Khi th?y tri?u xu?ng, hòn Ð?nh H??ng ?? l? 4 chân u?n khúc không khác gì án l? h??ng.

Hòn Gà Ch?i

Ði qua hòn Ð?nh H??ng kho?ng ch?ng 1 km, du khách s? nhìn th?y 2 hòn ?á th?t to nh? dáng 2 con gà ?ang gi??ng cánh ?á nhau trên m?t bi?n.

Hòn Ð?a

Hay còn g?i là hòn Ông, cách Bãi Cháy 15 km v? phía ?ông. Ðây là ng?n núi ?á cao kho?ng 40 m có hình tròn trông nh? chi?c ??a ph?i mình tr??c thiên nhiên. Nhìn t? h??ng tây b?c, hòn Ð?a gi?ng nh? v? quan tri?u ?ình áo xanh, ??u ??i m? cánh chu?n, hai tay ch?p tr??c ng?c, nên dân chài H? Long quen g?i là hòn Ông.

Hòn Yên Ng?a

Ðây là m?t ng?n núi nh? có dáng r?t hùng v?, gi?ng nh? m?t con ng?a ?ang lao mình v? phía tr??c, b?n vó tung bay trên m?t n??c.

Ð?o Kh?

Ð?o ? cách th? xã C?m Ph? 4 km v? phía ?ông nam, còn có tên g?i là ??o R?u. T? n?m 1962, ??o ?ã tr? thành tr?i ch?n nuôi kh?. Kh? ? ?ây là loài kh? m?i ??. Ðây là ?i?m tham quan c?a H? Long. Ð?n ?ây du khách nh? ???c hoà mình v?i thiên nhiên, ???c s?ng v?i th? gi?i c?a "hoa qu? s?n".

Ð?o Tu?n Châu

Cách hang Ð?u G? 3 km v? phía tây, r?ng kho?ng 3 km2. Ð?o có tên nh? v?y do vi?c ghép hai ch? "Linh Tu?n" và "Tri Châu" mà thành. Ð?o có tr?ng nhi?u rau xanh, là ngu?n cung c?p rau xanh cho thành ph?.

Trên ??o còn có ngôi nhà ??n s? làm b?ng tre n?a, song mây c?a nhân dân t?nh Qu?ng Ninh làm ?? ch? t?ch H? Chí Minh ngh? ng?i sau m?i l?n ?i th?m v?nh. Hi?n nay v?n ???c gìn gi? b?o v? làm nhà l?u ni?m.

T?nh Qu?ng Ninh ?ang tri?n khai m?t d? án l?n, bi?n ??o Tu?n Châu thành m?t ?i?m du l?ch ??c s?c c?a qu?n th? v?nh H? Long.

III. Bãi T?m

Bãi Cháy

D?c theo b? v?nh H? Long là khu ngh? mát th??ng quen g?i là Bãi Cháy. Ðây là khu ngh? mát quanh n?m l?ng gió bi?n, nhi?t ?? trung bình n?m kho?ng trên 20° C.

Bãi Cháy là m?t d?i ??i th?p ch?y thoai tho?i v? phía bi?n kéo dài h?n 2 km ôm l?y hàng thông c? th? n?m xen k? v?i nh?ng khách s?n cao t?ng, nh?ng bi?t th? nh? ki?n trúc riêng bi?t. Qua con ???ng r?i nh?a, sát b? v?nh là d?i cát tr?ng và hàng phi lao xanh mát. Nh?ng hàng quán nh? xinh ?n mình d??i nh?ng r?ng phi lao. T?m bi?n xong du khách có th? lên b? ng?i th??ng th?c nh?ng c?c n??c mát l?nh ?? ?ón lu?ng gió bi?n.

Bãi Cháy - v?nh H? Long là m?t ?i?m du l?ch h?p d?n khách trong và ngoài n??c.

 

Bài viết cùng mục:

H?i An

M? S?n

Phong Nha