??o Quan L?n

??o Quan L?n thu?c vùng v?nh Bái T? Long, ?ây là tuy?n ??o phía ngoài cùng c?a v?nh B?c B?, toàn ??o có di?n tích 11 km2, trên ?ó c? dân s?ng trong 8 thôn làng. ??o Quan L?n tr?i dài theo h??ng ?ông tây, t? chân dãy núi Vân ??n t?i núi Gót v?i nh?ng ng?n núi cao phía ?ông, t?o nên nh? b?c t??ng thành ng?n sóng gió t? bi?n kh?i b?o v? cho c? dân.

Quan L?n n?m trên tuy?n ???ng giao thông hàng h?i quan tr?ng gi?a Vi?t Nam v?i Trung Qu?c, Nh?t B?n, Thái Lan, Philipin... Ch?y d?c su?t theo hai bên ??o là nh?ng bãi cát dài t?i hàng ch?c kilômét, ?ây là ngu?n nguyên li?u làm thu? tinh d??ng nh? vô t?n c?a bi?n c? dành cho con ng??i và là tài nguyên du l?ch vô cùng h?p d?n c?a vùng. Quan L?n có r?t nhi?u lo?i ??c s?n bi?n quý và ngon nh? m?c, cá chim, cá thu, h?i sâm, tôm, sái sùng...

Ngay t? th? k? 11, Quan L?n ?ã là m?t trung tâm c?a th??ng c?ng c? Vân ??n s?m u?t và th?nh v??ng, tàu bè ra vào t?p n?p. Hi?n nay, trên ??o còn có r?t nhi?u di tích liên quan t?i th??ng c?ng ?ó. ?i?u này c?ng gi?i thích vì sao gi?a ch?n bi?n kh?i mênh mông l?i có nh?ng ngôi chùa to l?n cùng nhi?u di ch? kh?o c? ??n v?y.

T?i ?ây có ngôi ?ình Quan L?n ???c xây d?ng t? th? k? 18 tuy?t ??p, hi?n nay v?n gi? l?i g?n nh? nguyên v?n, các ???ng nét ch?m kh?c hoa v?n tinh x?o. Bên c?nh ?ình là chùa Quan L?n (Linh Quang t?) th? Ph?t và bà chúa Li?u H?nh. Trong chùa còn có t??ng c? H?u, m?t ng??i dân ??a ph??ng góp nhi?u công s?c xây d?ng chùa. B?c t??ng là m?t bà c? già Vi?t Nam t??i t?n, hi?n hòa, ch?t phác ?ã t?o nên nét ??c ?áo c?a chùa. C?nh chùa Quan L?n là Mi?u Nghè Quan L?n (mi?u ??c Ông) th? Ph?m Công Chính, m?t ng??i dân ??a ph??ng ?ã tham gia tr?n Vân ??n l?ch s? ch?ng quân Nguyên và ???c suy tôn là V? Th?n.