B?ng gi

Giá thuê xe ô  tô theo ch?ng lo?i xe (??n v? tính: 1000? )

Tuy?n

Km

Xe 4 ch?

Xe 7 ch? 

Xe 16 ch?

Xe 24 ch?

Xe 30 - 35 ch?

Xe 45 ch? 

Sân bay - Ha n?i ( 2 chi?u)

 

 

 

 

 

 

 

City tour 1 ngày

 

 

 

 

 

 

 

ChùaTh?y-Tây Ph??ng

 

 

 

 

 

 

 

Bút Tháp (½ ngày)

 

 

 

 

 

 

 

Chùa H??ng

 

 

 

 

 

 

 

AoVua-Khoang Xanh

 

 

 

 

 

 

 

Tây Thiên

 

 

 

 

 

 

 

Bút Tháp(½ ngày)

 

 

 

 

 

 

 

Tam ??o

 

 

 

 

 

 

 

H? Long- Bai Cháy (1 ngày)

 

 

 

 

 

 

 

H? Long-Tu?n Châu

( 2 ngày)

 

 

 

 

 

 

 

Hoa L?-Tam c?c- Bích ??ng

 

 

 

 

 

 

 

Phát Di?m

 

 

 

 

 

 

 

Côn S?n

 

 

 

 

 

 

 

Mai Châu

 

 

 

 

 

 

 

Cúc Ph??ng

 

 

 

 

 

 

 

Qu?t Lâm

 

 

 

 

 

 

 

H?i Th?nh

 

 

 

 

 

 

 

?? S?n

 

 

 

 

 

 

 

Cát Bà (2ngày)

 

 

 

 

 

 

 

??n Hùng

 

 

 

 

 

 

 

Ba Vì

 

 

 

 

 

 

 

Kim Bôi

 

 

 

 

 

 

 

Yên T?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S?m S?n(2ngày)

 

 

 

 

 

 

 

Ha n?i- Lào Cai- Sapa (3ngày)

 

 

 

 

 

 

 

 

 B?ng giá cho thuê xe ô tô du l?ch t? Hà N?i ??n các t?nh, thành ph? lân c?n

                                                            Giá thuê xe ô tô theo ch?ng lo?i xe (??n v? tính: 1000?)

Tuy?n

Km

4

7

16

24

35

45

H?i Phòng

 

 

 

 

 

 

 

Nam ??nh

 

 

 

 

 

 

 

Ph? Lý

 

 

 

 

 

 

 

Ninh Bình

 

 

 

 

 

 

 

B?c Ninh

 

 

 

 

 

 

 

TháiNguyên

 

 

 

 

 

 

 

Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

L?ng S?n

 

 

 

 

 

 

 

S?n La

 

 

 

 

 

 

 

Yên Bái

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hoá

 

 

 

 

 

 

 

Cao B?ng

 

 

 

 

 

 

 

Hoà Bình

 

 

 

 

 

 

 

Phú Th?

 

 

 

 

 

 

 

TuyênQuang

 

 

 

 

 

 

 

Qu?ng Bình

 

 

 

 

 

 

 

Qu?ng Tr?

 

 

 

 

 

 

 

Hu?

 

 

 

 

 

 

 

Xuyên Vi?t

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

Giá trên có th? thay ??i theo t?ng th?i ?i?m, vui lòng liênn h? ?? bi?t chi ti?t.

Giá trên ?ã bao g?m phí x?ng d?u, c?u phà, b?n bãi

Giá ch?a bao g?m: 5% thu? VAT v?n chuy?n, ?n ngh? c?a lái xe n?u có.

B?ng gi