Kính th?a quý khách!

???c thành l?p t? n?m 2008, Indochine Tourist ?ã xây d?ng m?t ??i ng? nhân viên tr? tu?i và n?ng ??ng, cùng ban qu?n lí gi?i giàu kinh nghi?m, nhi?t tình, n?ng ??ng. Indochine Tourist ?ang th?c hi?n hoài bão thay ??i ngành công nghi?p du l?ch ? Vi?t Nam: ??a ng??i Vi?t Nam ti?p c?n g?n h?n v?i th? gi?i.

B?ng tình yêu, ni?m say mê và nh?ng n? l?c sáng t?o không ng?ng, Indochine Tourist mong mu?n các s?n ph?m và d?ch v? c?a mình tr? thành m?t ph?n không th? tách r?i trong nh?ng k? ngh? c?a quý khách, góp ph?n làm cu?c s?ng và ??t n??c t??i ??p h?n, ??c bi?t trong xu th? ??t n??c ?ang trong quá trình h?i nh?p toàn c?u.

V?i nh?ng s?n ph?m ?a d?ng ph?c v? th? tr??ng trong và ngoài n??c, Indochine Tourist ?ã và ?ang h??ng t?i vi?c tri?n khai thi?t l?p m?ng l??i d?ch v? t?i các ?i?m ??n nh?m h? tr? t?i ?a nhu c?u v? d?ch v? cho du khách là nh?ng cá nhân, các c? quan, t? ch?c trong và ngoài n??c và không ng?ng t?ng c??ng m?i quan h? m?t thi?t v?i nhi?u hãng l? hành có uy tín trên th? gi?i làm c?u n?i ?? luôn ??m b?o cho s?n ph?m du l?ch qu?c t? c?a chúng tôi mang ??y tính c?nh tranh.

S? khác bi?t c?a Indochine Tourist không ch? th? hi?n trong nh?ng s?n ph?m truy?n th?ng mà còn là th? m?nh trong các s?n ph?m m?i nh? kh?o sát, xúc ti?n th??ng m?i, t? ch?c h?i ngh?, h?i th?o và các s? ki?n l?n.

Chúng tôi nh?n th?y s? m?nh c?a Indochine Tourist là ph?i mang ??n cho khách hàng nh?ng chuy?n ?i thành công nh?t v? m?c ?ích, chuyên nghi?p nh?t v? t? ch?c, hoàn h?o nh?t v? d?ch v?, c?nh tranh nh?t v? giá c?.

Indochine Tourist luôn ??ng hành cùng quý khách trên m?i o ???ng!