Th? t?c nh?p c?nh Vi?t Nam


Visa (còn g?i là th? th?c nh?p c?nh) là m?t lo?i ch?ng nh?n quan tr?ng do chính ph? m?t n??c c?p cho ng??i n??c ngoài mu?n ??n n??c h?. Thông thu?ng visa ???c c?p b?ng cách ?óng vào s? h? chi?u. Tr??c ?ây do các n??c ch?a bình th??ng hóa quan h? v?i VN, ViI?t Ki?u v? n??c th??ng ???c c?p m?t visa r?i.

T?i Vi?t nam, visa nh?p c?nh ???c c?p cho ng??i n??c ngoài có th? phân bi?t các lo?i:

1. Visa du l?ch - Tourist Visa : có giá tr? 30 ngày k? t? ngày nh?p c?nh, th??ng ???c c?p cho khách du l?ch, ???c quy?n nh?p xu?t c?nh m?t l?n qua các c?a kh?u qu?c t?. Có th? ???c gia h?n n?u có lý do chính ?áng.

2. Visa th??ng m?i - Business Visa: có giá tr? t? 90 ngày ??n 180 ngày k? t? ngày nh?p c?nh, th??ng ???c c?p cho ng??i n??c ngoài ??n kinh doanh ho?c tìm ki?m c? h?i ??u t?, ???c quy?n nh?p xu?t c?nh nhi?u l?n qua các c?a kh?u qu?c t?. Có th? ???c gia h?n n?u có lý do chính ?áng.

3. Gi?y phép t?m trú -Temporary Residence Permit có giá tr? t? m?t n?m k? t? ngày nh?p c?nh, th??ng ???c c?p cho ng??i n??c ngoài ??n làm vi?c th??ng xuyên ho?c ??u t?, ???c quy?n nh?p c?nh qua các c?a kh?u qu?c t?. Có th? ???c gia h?n n?u có lý do chính ?áng.

Gi?y t? c?n thi?t khi nh?p c?nh - Ng??i n??c ngoài, ng??i không qu?c t?ch, ng??i Vi?t Nam mang h? chi?u n??c ngoài mu?n nh?p c?nh vào Vi?t Nam ph?i có:

 • H? chi?u ho?c gi?y t? có giá tr? thay th? h? chi?u;
 • Th? th?c do c? quan có th?m quy?n c?a Vi?t Nam c?p, tr? tr??ng h?p ???c mi?n th? th?c.
  Giá tr? c?a th? th?c Vi?t Nam - Th? th?c Vi?t Nam có giá tr? nh?p c?nh, xu?t c?nh qua các c?a kh?u qu?c t? c?a Vi?t Nam nh? sân bay qu?c t? N?i Bài, Tân S?n Nh?t, ?à N?ng...

Hình th?c c?p th? th?c - Th? th?c ???c c?p ngay vào h? chi?u c?a ng??i n??c ngoài. Tuy nhiên, th? th?c có th? ???c c?p thành t? r?i kèm theo h? chi?u trong các tr??ng h?p sau:

 • H? chi?u ?ã h?t trang c?p th? th?c mà ch?a k?p ??i h? chi?u m?i;
 • H? chi?u c?a n??c ch?a có quan h? ngo?i giao, lãnh s? v?i Vi?t Nam;
 • Vì lý do an ninh ho?c vì lý do ngo?i giao.


Th?i h?n th? th?c Vi?t Nam - Th?i h?n c?a th? th?c Vi?t Nam bao g?m ba m?c: 15 ngày, không quá 6 tháng và không quá 12 tháng. Th? th?c có th? ???c s? d?ng m?t l?n ho?c nhi?u l?n. Th? th?c m?t l?n là th? th?c có giá tr? s? d?ng cho m?t l?n nh?p c?nh. Th? th?c nhi?u l?n là th? th?c có giá tr? s? d?ng cho nhi?u l?n nh?p c?nh ho?c xu?t c?nh.

Th? th?c không quá 12 tháng - Th? th?c có giá tr? không quá 12 tháng ???c c?p cho ng??i n??c ngoài ???c c? quan, t? ch?c, cá nhân m?i vào Vi?t nam ??:

 • Th?c hi?n các d? án ??u t? ho?c các h?p ??ng ký k?t v?i các c? quan, t? ch?c Vi?t Nam;
 • Làm vi?c t?i các c? quan ??i di?n ngo?i giao và các c? quan n??c ngoài khác t?i Vi?t Nam;
 • Thân nhân ru?t th?t cùng ?i v?i các ??i t??ng nói trên.

Th? th?c không quá 6 tháng - Th? th?c m?t l?n ho?c nhi?u l?n có giá tr? không quá 6 tháng ???c c?p cho ng??i ???c c? quan, t? ch?c, cá nhân m?i vào Vi?t Nam không thu?c ??i t??ng ???c c?p th? th?c có th?i h?n không quá 12 tháng nh? ?? c?p ? trên.

Th? th?c có giá tr? 15 ngày - Khi không có c? quan, t? ch?c, cá nhân ? Vi?t Nam m?i, ng??i xin nh?p c?nh vào Vi?t Nam ch? ???c c?p th? th?c m?t l?n có giá tr? 15 ngày.

Gia h?n th? th?c Vi?t Nam - Th? th?c Vi?t Nam không ???c gia h?n. Do v?y, khi th? th?c h?t h?n, n?u ng??i mang th? th?c có nhu c?u ti?p t?c nh?p c?nh, xu?t c?nh Vi?t Nam thì ph?i làm th? t?c xin c?p th? th?c m?i.

Xin c?p th? th?c t?i B? Ngo?i giao - C?c Lãnh s? B? Ngo?i giao s? xem xét và thông báo cho c? quan ngo?i giao, c? quan lãnh s? c?a Vi?t Nam ? n??c ngoài c?p th? th?c cho ng??i n??c ngoài ???c các c? quan nhà n??c Vi?t Nam, c? quan ngo?i giao, lãnh s? c?a n??c ngoài ? Vi?t Nam, c? quan n??c ngoài ho?c t? ch?c qu?c t? ? Vi?t Nam m?i. Trong tr??ng h?p này, c? quan m?i ph?i làm th? t?c xin th? th?c cho ng??i n??c ngoài ???c m?i.

Xin c?p th? th?c t?i S? Ngo?i v? - S? Ngo?i v? thành ph? H? Chí Minh ???c ?y quy?n xem xét và thông báo cho c? quan ngo?i giao, c? quan lãnh s? c?a Vi?t Nam ? n??c ngoài c?p th? th?c cho ng??i n??c ngoài trong các tr??ng h?p thu?c th?m quy?n c?a C?c Lãnh s? B? Ngo?i giao.

Xin c?p th? th?c t?i B? Công an - ??i v?i các tr??ng h?p khác, vi?c xin c?p th? th?c s? ???c th?c hi?n t?i B? Công an. B? Công an s? xem xét và thông báo cho c? quan ngo?i giao, c? quan lãnh s? c?a Vi?t Nam ? n??c ngoài c?p th? th?c cho ??i t??ng ???c m?i. Tuy nhiên, trong tr??ng h?p này, t? ch?c, cá nhân m?i ph?i làm th? t?c xin th? th?c cho ng??i n??c ngoài ???c m?i.

C?p th? th?c t?i c? quan ngo?i giao - C? quan ??i di?n ngo?i giao, c? quan lãnh s? c?a Vi?t Nam ? n??c ngoài c?p th? th?c nh? sau:

 • N?u ng??i n??c ngoài ???c c? quan, t? ch?c, cá nhân Vi?t Nam m?i thì c? quan, t? ch?c, cá nhân m?i s? làm th? t?c xin c?p th? th?c t?i m?t trong 3 c? quan có th?m quy?n c?a Vi?t Nam là B? Ngo?i giao, S? Ngo?i v? ho?c B? Công an. C? quan ??i di?n ngo?i giao, c? quan lãnh s? c?a Vi?t Nam s? c?n c? vào thông báo c?a c? quan trong n??c ?? c?p th? th?c cho khách.
 • N?u không ???c m?i, thì ng??i n??c ngoài tr?c ti?p ??n c? quan ??i di?n ngo?i giao, c? quan lãnh s? c?a Vi?t Nam ? n??c mình ?? xin c?p th? th?c.

C?p th? th?c t?i c?a kh?u qu?c t? - Th? th?c Vi?t Nam có th? ???c c?p cho ng??i n??c ngoài t?i c?a kh?u qu?c t? c?a Vi?t Nam trong nh?ng tr??ng h?p sau:

 • Vào d? tang l? thân nhân, th?m thân nhân ?ang b? ?m n?ng
 • Xu?t phát t? n??c không có c? quan ??i di?n ngo?i giao, c? quan lãnh s? c?a Vi?t Nam;
 • Vào du l?ch theo ch??ng trình do các doanh nghi?p l? hành qu?c t? c?a Vi?t Nam t? ch?c.
 • Vào h? tr? k? thu?t kh?n c?p cho công trình, d? án; c?p c?u ng??i b? b?nh n?ng, ng??i b? tai n?n; c?u h? thiên t?i, d?ch b?nh ? Vi?t Nam; và
 • Vì lý do kh?n c?p khác.

Th?i h?n c?p th? th?c - Theo các quy ??nh hi?n hành, ??n xin c?p th? th?c s? ???c tr? l?i trong th?i h?n không quá 5 ngày, k? t? ngày nh?n ???c ??n.
Tr??ng h?p ng??i n??c ngoài xin th? th?c ? c? quan ngo?i giao, c? quan lãnh s? Vi?t Nam ? n??c ngoài mà không ???c c? quan, t? ch?c, cá nhân ? Vi?t Nam m?i thì th?i h?n trên ch? có 3 ngày.

S?a ??i th? th?c Vi?t Nam - N?u th? th?c b? sai sót do l?i k? thu?t, c? quan ngo?i giao, c? quan lãnh s? c?a Vi?t Nam ? n??c ngoài s? s?a ??i ngay trong ngày làm vi?c. N?u ng??i n??c ngoài yêu c?u s?a ??i lo?i th? th?c, th?i h?n th? th?c ho?c m?c ?ích nh?p c?nh thì ph?i làm th? t?c nh? xin c?p th? th?c m?i.

Chuy?n th? th?c sang h? chi?u m?i - Ng??i n??c ngoài có th? xin chuy?n th? th?c còn giá tr? s? d?ng t? h? chi?u c? sang h? chi?u m?i. C? quan ngo?i giao, c? quan lãnh s? c?a Vi?t Nam ? n??c ngoài c?p th? th?c vào h? chi?u m?i v?i th?i h?n, s? l?n nh?p c?nh và ký hi?u th? th?c nh? ?ã c?p ? h? chi?u c?. Vi?c chuy?n th? th?c s? ???c gi?i quy?t trong th?i h?n 2 ngày làm vi?c.

Tr??ng h?p ???c mi?n th? th?c - Ng??i n??c ngoài ???c mi?n th? th?c nh?p c?nh vào Vi?t Nam trong m?t s? tr??ng h?p sau:

 • Là công dân c?a n??c ?ã ký v?i Vi?t Nam ?i?u ??c qu?c t? trong ?ó có quy ??nh mi?n th? th?c;
 • Là ng??i có Th? th??ng trú t?i Vi?t Nam;
 • Là ng??i có Th? t?m trú còn giá tr? s? d?ng t?i Vi?t Nam,
 • Quá c?nh qua Vi?t Nam

L? phí c?p th? th?c Vi?t Nam - Theo các quy ??nh hi?n hành, l? phí c?p th? th?c có giá tr? m?t l?n là 25 ?ô-la M?, l? phí c?p th? th?c có giá tr? nhi?u l?n d??i 6 tháng là 50 ?ô-la M? và l? phí c?p th? th?c có giá tr? nhi?u l?n t? 6 tháng tr? lên là 100 ?ô-la M?.

Th? th?c ??i v?i tr? em ?i kèm - Tr? em ng??i n??c ngoài d??i 14 tu?i ?i kèm v?i ng??i l?n thì không ph?i làm riêng th? t?c xin c?p th? th?c mà khai báo kèm theo trong ??n xin c?p th? th?c c?a ng??i d?n ?i.

Th? th?c c?a thân nhân ?i kèm - Nh?ng ng??i l?n trong gia ?ình ?i kèm v?i ng??i n??c ngoài thì làm th? t?c xin c?p th? th?c ??c l?p cho t?ng ng??i, tr? các tr??ng h?p ???c mi?n th? th?c.

??i t??ng ???c m?i ng??i n??c ngoài - Theo pháp lu?t hi?n hành, các ??i t??ng sau ?ây s? ???c phép m?i ng??i n??c ngoài vào Vi?t Nam:

 • C? quan, t? ch?c Vi?t Nam;
 • C? quan, t? ch?c n??c ngoài và t? ch?c qu?c t? ??t t?i Vi?t Nam;
 • Công dân Vi?t Nam và ng??i n??c ngoài c? trú h?p pháp t?i Vi?t Nam.

T? ch?c ???c m?i ng??i n??c ngoài - Các t? ch?c sau ?ây ???c phép m?i ng??i n??c ngoài vào Vi?t Nam:

 • Doanh nghi?p ???c thành l?p theo pháp lu?t Vi?t Nam;
 • C? quan ??i di?n ngo?i giao, c? quan lãnh s? n??c ngoài;
 • C? quan ??i di?n t? ch?c qu?c t? thu?c Liên h?p qu?c;
 • T? ch?c qu?c t? liên chính ph? ??t t?i Vi?t Nam;
 • Chi nhánh các công ty n??c ngoài;
 • V?n phòng ??i di?n t? ch?c kinh t?, v?n hóa và t? ch?c chuyên môn khác c?a n??c ngoài ??t t?i Vi?t Nam;
 • C? quan, t? ch?c khác ???c thành l?p và ho?t ??ng h?p pháp t?i Vi?t Nam.

Ch?ng minh t? cách pháp lý - Các doanh nghi?p, chi nhánh các công ty n??c ngoài, v?n phòng ??i di?n t? ch?c kinh t?, v?n hóa c?a n??c ngoài ??t t?i Vi?t Nam và m?t s? t? ch?c khác khi làm th? t?c xin th? th?c m?i ng??i n??c ngoài vào Vi?t Nam ph?i n?p h? s? ch?ng minh t? cách pháp lý c?a mình. Vi?c n?p h? s? trên ch? c?n th?c hi?n m?t l?n.

Cá nhân m?i ng??i n??c ngoài - Nh?ng ng??i sau ???c m?i ng??i n??c ngoài vào Vi?t Nam v?i m?c ?ích th?m vi?ng:

 • Công dân Vi?t Nam th??ng trú ? trong n??c;
 • Công dân Vi?t Nam ??nh c? ? n??c ngoài ?ang t?m trú t?i Vi?t Nam;
 • Ng??i n??c ngoài th??ng trú t?i Vi?t Nam;
 • Ng??i n??c ngoài t?m trú t?i Vi?t Nam t? 6 tháng tr? lên.

??n xin c?p th? th?c - Khi làm th? t?c m?i ng??i n??c ngoài vào Vi?t Nam, ??n xin th? th?c cho khách m?i c?a công dân Vi?t Nam và ng??i n??c ngoài th??ng trú t?i Vi?t Nam ph?i có xác nh?n c?a ?y ban nhân dân ph??ng, xã n?i c? trú.

 • ??n c?a ng??i n??c ngoài t?m trú t?i Vi?t Nam t? 6 tháng tr? lên ph?i có xác nh?n c?a c? quan, t? ch?c n?i ng??i ?ó làm vi?c h?c t?p.
 • Nh?p c?nh v?i m?c ?ích ??c bi?t - Ng??i n??c ngoài vào Vi?t Nam v?i m?c ?ích ??c bi?t ph?i ???c s? ??ng ý c?a các c? quan có th?m quy?n. C? th? là: 
  - Vào ho?t ??ng tôn giáo ph?i ???c s? ??ng ý c?a Ban Tôn giáo c?a Chính ph?;
  - Vào ho?t ??ng liên quan ??n v?n ?? dân t?c ph?i ???c s? ??ng ý c?a ?y ban Dân t?c và Mi?n núi;
  - Vào ho?t ??ng thông tin, báo chí ph?i ???c s? ??ng ý c?a B? Ngo?i giao và B? V?n hóa - Thông tin. Tuy nhiên, ng??i n??c ngoài vào Vi?t Nam ho?t ??ng tôn giáo, dân t?c, thông tin báo chí s? không ph?i xin ý ki?n c?a các c? quan ch?c n?ng n?u nh?p c?nh vào Vi?t Nam theo l?i m?i c?a các c? quan nhà n??c c?a Vi?t Nam, c? quan ??i di?n ngo?i giao, c? quan lãnh s? n??c ngoài, c? quan ??i di?n t? ch?c qu?c t? thu?c Liên h?p qu?c, t? ch?c qu?c t? liên chính ph? ??t t?i Vi?t Nam.

Tr??ng h?p không ???c nh?p c?nh - Ng??i n??c ngoài không ???c nh?p c?nh vào Vi?t Nam n?u r?i vào m?t trong các tr??ng h?p sau:

 • Không có h? chi?u và/ho?c th? th?c;
 • Gi? m?o gi?y t?, c? ý khai sai s? th?t khi làm th? t?c xin nh?p c?nh;
 • Vì lý do phòng, ch?ng d?ch b?nh;
 • Vi ph?m nghiêm tr?ng pháp lu?t Vi?t Nam trong l?n nh?p c?nh tr??c;
 • Vì lý do b?o v? an ninh qu?c gia và lý do ??c bi?t khác theo quy?t ??nh c?a B? tr??ng B? Công an.

Công dân Vi?t nam mu?n nh?p c?nh các n??c ph?i liên h? v?i v?n phòng ??i di?n (Ð?i S? Quán ho?c T?ng Lãnh S?) c?a n??c ?ó t?i n?i g?n nh?t ?? xin visa nh?p c?nh vào n??c ?ó. Vi?c tr??c tiên là B?n ph?i có h? chi?u do chính ph? Vi?tnam c?p tr??c khi xin visa này.

Bài viết cùng mục:

Nh?ng th? c?n mang theo trong chuy?n d

M?o nh? khi ?i du l?ch

Th? t?c mua h

Kinh nghi?m du l?ch c

Kinh nghi?m du l?ch Tu?n tr?ng m?t

Chu?n b? cho l?n ??u ti