H

Kh

StarStarStar / Ti

 Khách s?n Á Châu là khách s?n 3 sao, n?m ngay t?i trung tâm thành ph?, cách khu ph? c? kho?ng ch?ng 2km

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n mang ??m phong cách Châu Á hi?n ??i, g?m 42 phòng ngh? và phòng c?n h? ???c trang b? ti?n nghi chu?n qu?c t?.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Bro & Sis ??t tiêu chu?n 2 sao, g?m 12 t?ng, t?a l?c ngay trung tâm thành ph? Hà N?i v?i tên g?i c? là khách s?n H?ng Nga.

Kh

StarStarStar / Ti

N?m trên ???ng Phan ?ình Phùng , khách s?n Chain First Eden t?a l?c ngay t?i trung tâm Hà N?i, cách khu v?c mua s?m ch?ng vài b??c chân và cách khu th??ng m?i m?t vài mét ?i b?.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Chìa Khoá Vàng thu?c Công ty Th??ng m?i và du l?ch T.Q.B là m?t trong nh?ng khách s?n 3 sao n?m ? trung tâm thành ph?, g?n Cung V?n hoá, Qu?ng Tr??ng 1-5, nhà ga trung tâm và khu ph? c? th? m?ng c?a Th? ?ô Hà N?i ngàn n?m v?n hi?n

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Cool là m?t trong nh?ng khách s?n 3 sao ??p, hi?n ??i và sang tr?ng nh?t Hà N?i, g?n v?i trung tâm v?n hoá th??ng m?i c?a th? ?ô, ch? vài phút t?n b? là Quý khách s? t?i khu ph? c?, Nhà hát l?n, h? Hoàn Ki?m, Tràng Ti?n Plaza, Tháp ?ôi Vincom, công viên Lênin, ...

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

N?m ? trung tâm th? ?ô, bên c?nh công viên Th? L?, trong qu?n th? khu v?c các khách s?n c?p cao c?a th? ?ô Hà N?i, g?n các trung tâm v?n hoá, th??ng m?i, tài chính

Kh

StarStarStar / Ti

N?m ngay trung tâm Hà N?i, khách s?n 9 t?ng De Syloia ??c ?áo b?i l?i ki?n trúc Pháp thu?c v?i mái chóp ngói ??. Khách s?n ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u c?a du khách t? khách doanh nhân t?i khách du l?ch.

Kh

Star / Ti

Khách s?n Elegance 2 thu?c 1 trong 3 khách s?n Elegance, t?a l?c ngay trung tâm ph? c? n?i ti?ng c?a th? ?ô, m?t ??a ?i?m du l?ch không th? thi?u khi du khách n??c ngoài c?ng nh? du khách các t?nh v? v?i th? ?ô thân yêu.

Kh

StarStar / Ti

Elegance 3 là khách m?t trong 3 khách s?n thu?c nhóm khách s?n Elegance, là khách s?n m?i nh?t trong s? nh?ng khách s?n c?a Elegance, trang thi?t b? c?a khách s?n sang tr?ng và ti?n nghi và còn r?t m?i.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n Flower Garden t?a l?c ngay trung tâm th? ?ô Hà N?i, ??t tiêu chu?n 4 sao. T? khách s?n, du khách ch? c?n ?i b? vài phút là t?i trung tâm v?i các ?i?m mua s?m, các trung tâm kinh t?, hay các ?i?m du l?ch n?i ti?ng c?a th? ?ô.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

N?m ? v? trí thu?n tiên ngay gi?a trung tâm th??ng m?i và ngo?i giao s?m u?t c?a Hà N?i, khách s?n 4 sao Fortuna có 200 phòng r?ng rãi v?i ??y ?? trang thi?t b? ph?c v? ngh? ng?i và công tác.

Kh

StarStarStar / H?ng trung

Khách s?n Galaxy n?m ? trung tâm thành ph? Hà N?i, ngay ?i?m ??u c?a khu ph? c?. ???c xây d?ng t? n?m 1918, khách s?n 3 t?ng này g?n ?ây ?ã ???c s?a sang l?i.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Ngoài 250 phòng ngh? và phòng c?n h?, khách s?n còn có m?t b? b?i, sân ngoài tr?i, trung tâm th? ch?t và sân tennis, trung tâm th??ng v?, các phòng h?i ngh? cùng v?i r?t nhi?u quán bar, nhà hàng, m?t câu l?c b? và casino.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

N?m ? trung tâm c?a thành ph? Hà N?i, khách s?n Hilton Hà N?i Opera n?m g?n qu?n trung tâm th??ng m?i, các b? chính ph?, các c? quan phi chính ph? và các ?i?m th?m quan n?i ti?ng.

Kh

StarStarStar / H?ng trung

Mang ??p quy?n r? v?i ki?n trúc Pháp, khách s?n Hoà Bình ???c xây d?ng t? n?m 1926 v?i cái tên " Le Splendide"

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n H?ng Ng?c 1 t?a l?c ngay t?i khu ph? c? - trung tâm thành ph? Hà N?i, g?n các ?i?m du l?ch n?i ti?ng và r?t thu?n ti?n ?? ??n các ngân hàng, v?n phòng ngo?i giao....

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n H?ng Ng?c là m?t khách s?n bình dân v?i v? trí r?t thu?n ti?n: n?m gi?a ph? c? Hà N?i, g?n h? Hoàn Ki?m.

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n H?ng Ng?c n?m ngay t?i trung tâm khu ph? c?, trên ph? Mã Mây, g?n các nhà b?ng, phòng ngo?i giao, phòng công ch?ng, là n?i l?u trú lý t??ng cho dù là ngh? ng?i, du l?ch hay công tác.

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n Gia B?o ??t tiêu chu?n 2 sao, cùng v?i v? trí thu?n l?i ngay trung tâm th? ?ô Hà N?i ?ã mang l?i nh?ng l?i ích và s? hài lòng cho du khách, cùng v?i trang thi?t b? ??t tiêu chu?n, ch?t l??ng ph?c v? chuyên nghi?p ?ã t?o cho khách s?n ngày càng tr? thành ?i?m ??n trong lòng du khách.

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n Hoa Trà n?m gi?a ph? c? Hà N?i, cách h? Hoàn Ki?m không xa. T? khách s?n, b?n ch? m?t kho?ng 15 phút ?? t?i nhà ga và ch?ng 40 phút ?? t?i sân bay.

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n n?m trên ???ng Nguy?n Tr??ng T? g?n ph? c? Hà N?i, g?n các ??a ?i?m nh? ngân hàng, c?a hi?u mua s?m và v?n phòng giao d?ch.

Kh

StarStar / Ti

N?m trên ???ng Hàng Tr?ng, cách h? Hoàn Ki?m 5 phút ?i b?, g?n các ?i?m du l?ch n?i ti?ng và khu v?c mua s?m.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khách s?n ??t tiêu chu?n 5 sao ???c xây d?ng trên di?n tích 4ha v?i phong cách hi?n ??i và sang tr?ng, g?m 1 toà nhà chính 5 t?ng, 3 bi?t th? riêng bi?t, v?i 359 phòng ???c xây d?ng ngay bên H? Tây.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Kim Liên n?m trên m?t trong nh?ng con ph? náo nhi?t nh?t Hà N?i, không xa trung tâm thành ph? và n?m ngay g?n công viên Lê Nin

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Kim Túc là n?i ngh? ti?n nghi và thu?n ti?n cho th??ng gia và khách du l?ch. Phòng khách s?n có c?a s? ho?c ban công.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n n?m bên b? h? Gi?ng Võ và ch? cách Trung tâm tri?n lãm Gi?ng Võ vài b??c chân. Khách s?n cách sân ga 2km và cách sân bay Qu?c t? N?i Bài 30km.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n n?m ? v? trí r?t thu?n ti?n - trên con ???ng Lý Th??ng Ki?t thu?c qu?n trung tâm th??ng m?i c?a Hà N?i. Khách s?n M mang phong cách ki?n trúc c?a Pháp

Kh

StarStarStar / H?ng trung

Khách s?n 5 t?ng Majestic Salute mang phong cách ki?n trúc c?a Pháp và là m?t trong 3 khách s?n 3 sao ? ph? c? Hà N?i.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khách s?n Melia Hà N?i n?i lên uy nghi gi?a nh?ng công trình ki?n trúc giá tr? c?a thành ph?. Khách s?n có các phòng ???c trang b? hi?n ??i nh?t và t?i ?ây, quý khách có th? h??ng t?m nhìn ra thành ph? bao quát nhi?u công viên, nhánh sông, h?.

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n Church là ??a ?i?m d?ng chân lý t??ng ?? du khách th??ng th?c nh?ng c?nh quan n?i ti?ng c?a th? ?ô Hà N?i.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n g?m 40 phòng ngh? và phòng c?n h?. T?t c? các phòng ??u ???c cách âm, trang trí trang nhã, và ??y ?? trang thi?t b? v?i các ti?n nghi ??t tiêu chu?n qu?c t?.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n t?a l?c ngay t?i ph? c? c?a th? ?ô Hà N?i, v? trí ???c coi là trái tim c?a th? ?ô, n?i g?n các ?i?m du l?ch n?i ti?ng.

Kh

StarStarStar / Ti

Qu?c Hoa là m?t trong nh?ng khách s?n t? nhân ??u tiên t?i Hà N?i thành l?p t? n?m 1991. Ngày nay, m?c dù ?ã ???c tân trang l?i nh?ng Qu?c Hoa v?n còn gi? ???c nét ??p c? kính c?a Hà Thành.

Kh

StarStarStar / Ti

Ki?u bài trí sang tr?ng và ti?n nghi mang ??n cho du khách c?m giác tho?i mái, chìm sâu vào gi?c ng? ? t?i thành ph? ???c coi là náo nhi?t và ?n ào nh?t Châu Á này.

Kh

StarStarStar / Ti

Santa ???c thi?t k? theo l?i ki?n trúc hi?n ??i, duyên dáng và ?m cúng, t?o s? tho?i mái nh?t cho du khách v?i nhi?u lo?i d?ch v? h?u ích.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n 7 t?ng có 12 phòng ??t chu?n 3 sao. Trong phòng có treo tranh v? và có gian b?p nh?. T?t c? các phòng ??u r?ng, yên t?nh, ?m cúng, có ban công r?ng nhìn ra h? Hoàn Ki?m, n?i th?t sang tr?ng theo phong cách Á ?ông.

Kh

StarStarStar / Ti

N?m trên ph? Hàng ?ào, trung tâm buôn bán lâu ??i s?m u?t nh?t trong khu ph? c? Hà N?i. Khách s?n Serenade m?t khách s?n 3 sao v?i ki?n trúc ??c ?áo mang ??m phong cách ph? c? Hà N?i, ch? cách H? G??m - viên ng?c c?a Hà N?i vài b??c chân là ?i?m ??n lý t??ng c?a b?n.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

N?m bên b? h? Tây, Khách s?n Sheraton cách trung tâm thành ph? ch?ng 15 phút và cách sân bay ch?ng 30 phút taxi

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khách s?n Sofitel Metropole Hà N?i mang phong cách ki?n trúc c? kính c?a th?i Pháp thu?c, n?m ngay trung tâm Hà N?i g?n h? Hoàn Ki?m và Nhà hát l?n tráng l?

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

V?i m?t ti?n ???c thi?t k? theo hình zigzag và ki?n trúc d?ng b?c thang, khách s?n 20 t?ng Sofitel Plaza ???c coi nh? m?t d?u ?n trong ki?n trúc cao t?ng Hà N?i.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n Sunway ?ã ???c trao gi?i khách s?n bình dân t?t nh?t t?i Vi?t Nam.

Kh

StarStarStar / Ti

V?i v? trí lý t??ng t?i khu trung tâm tài chính & v?n hoá l?n nh?t c?a Th? ?ô, bên c?nh các Ngân hàng l?n, các trung tâm giao d?ch ch?ng khoán l?n nh? SSI, HaSTC, VCBS ... và ch? v?i 3 phút ?i b? b?n ?ã ??n ???c H? Hoàn Ki?m.

Kh

StarStarStar / H?ng trung

Khách s?n 3 t?ng Thiên Thai ???c thi?t k? ??y cá tính, t?a l?c ? phía B?c c?a khu ph? c? Hà N?i, n?m trên con ph? yên ? g?n h? Trúc B?ch và không xa H? Tây.

Kh

Star / Ti

Khách s?n Youth n?m ngay t?i trung tâm c?a ph? c? Hà N?i, cách h? Hoàn Ki?m, Nhà hát Opera và các n?i mua s?m ch? vài phút ?i b?.

Kh

StarStarStar / H?ng trung

Zephyr là 1 khách s?n nh? n?m ? trung tâm thành ph? Hà N?i, ch? cách h? Hoàn Ki?m ch?ng vài b??c chân.