Request more

Kh

StarStar / Ti
106 H

Elegance 3 là khách m?t trong 3 khách s?n thu?c nhóm khách s?n Elegance, là khách s?n m?i nh?t trong s? nh?ng khách s?n c?a Elegance, trang thi?t b? c?a khách s?n sang tr?ng và ti?n nghi và còn r?t m?i.

N?m ngay trên ph? Hàng Bông, ???c xem là m?t trong nh?ng v? trí trung tâm nh?t c?a th? ?ô, trung tâm c?a ph? c? Hà N?i nên r?t thu?n ti?n cho du khách khi ngh? t?i khách s?n. Ngay bên ngoài khách s?n là các tuy?n ph? s?m u?t c?a các ho?t ??ng th??ng m?i, du l?ch,...

Ngh? t?i khách s?n Elegence 3 du khách s? th?c s? c?m th?y hài lòng vì nh?ng gì mà khách s?n ?ang và s? c? g?ng t?t nh?t ?? mang l?i cho du khách nh?ng ?i?u hài lòng nh?t. Là khách s?n m?i ??a vào ?ón khách t? ??u n?m 2008 nên các trang thi?t b? còn m?i và hi?n ??i, t?o không gian sang tr?ng và ti?n nghi trong m?i phòng c?a khách s?n.

V? Trí

T? khách s?n du khách ch? c?n ?i b? vài phút là t?i H? Hoàn Ki?m- bi?u tr?ng cho th? ?ô Hà N?i. Kho?ng cách t? khách s?n t?i các ?i?m du l?ch n?i ti?ng c?a th? ?ô nh? V?n Mi?u, b?o tàng H? Chí Minh,...c?ng r?t g?n và thu?n ti?n trong vi?c ?i l?i. N?u Quý khách mu?n shopping ? Hà N?i thì s? l?a ch?n t?i khách s?n là hoàn toàn ?úng ??n vì ch? c?n xu?ng ph? ?ã là các ph? shopping c?a th? ?ô. Khách s?n cách sân bay N?i Bài ch?ng 40 phút lái xe.

 


Tiện nghi: ATM, M

Giải trí:

Dịch vụ: ?

Ngôn ngữ sử dụng: Ti?ng Vi?t, Ti?ng Ph

Giờ nhận phòng: 14h  Giờ trả phòng: 11h

Trả phòng muộn:

Chính sách trẻ em:

Hình thức thanh toán chấp nhận: Visa, Master, Ti?n m?t

N/A