TP H? Ch

kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n 3 sao, t?a l?c ngay t?i trung tâm thành ph?, ch? cách các c?a hi?u, nhà hàng, vi?n b?o tàng và khu gi?i trí vài b??c ?i b?.

Kh

StarStarStar / Ti

Bông sen là khách s?n 3 sao ??t tiêu chu?n qu?c t?, ??t t?i trung tâm th??ng m?i, kinh doanh, gi?i trí, mua s?m c?a thành ph? HCM trên ???ng ??ng Kh?i n?i ti?ng.

Kh

StarStar / Ti

Khách S?n Bông Sen 2 là khách s?n ti?n nghi ??t tiêu chu?n qu?c t?, t?a l?c trên ???ng Hai Bà Tr?ng, Qu?n 1, thành ph? H? Chí Minh. V?i v? trí n?m ngay t?i trung tâm thành ph? nên r?t thu?n ti?n cho du khách tham quan, h?i h?p hay mua s?m vì khách s?n ngay g?n trung tâm th??ng m?i, gi?i trí và mua s?m c?a thành ph?.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

???c trao gi?i th??ng là khách s?n sang tr?ng nh?t trong 3 n?m ho?t ??ng, khách s?n Caravelle là m?t trong nh?ng khách s?n 5 sao hàng ??u ho?t ??ng ? thành ph? HCM.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n n?m ngay t?i v? trí trung tâm, ??i di?n công viên Tao ?àn và dinh ??c L?p, g?n các ??a ?i?m du l?ch n?i ti?ng ? thành ph? H? Chí Minh. Khách s?n cách sân bay Tân S?n Nh?t kho?ng ch?ng 6km.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Continental có 83 phòng ki?u dáng thanh l?ch, các phòng h?i ngh?, phòng h?p, trung tâm kinh doanh, trung tâm làm ??p, nhà hàng và bar.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n Duxton Saigon là khách s?n dành cho c?p th??ng gia, n?m ? trung tâm thành ph? HCM , g?n các khu v?c Chính ph? ,gi?i trí , các ?i?m mua s?m.

Kh

StarStarStar / Ti

???c xây d?ng vào n?m 1996, Khách s?n Empress H? Chí Minh tuy không l?ng l?y xa hoa nh?ng khách s?n ???c ?ánh giá cao v? n?i th?t và phong cách bày trí

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

N?m ? trung tâm c?a Sài Gòn, dù b?n ?i ngh? mát hay ?i công tác, khách s?n Grand luôn là m?t s? l?a chon lí t??ng v?i v? trí ??p, ki?u ki?n trúc c? ?i?n, và lòng nhi?t tình, hi?u khách c?a ng??i dân ??a ph??ng.

Kh

Star / Ti

T? khách s?n ??n các ??a ?i?m du l?ch chính c?a thành ph? r?t g?n, nh? ??n ch? B?n Thành kho?ng 100m, hay các ?i?m khác nh? nhà th?, Dinh ??c l?p, b?o tàng, nhà hát hay sông Sài Gòn c?ng r?t g?n.

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n H? Sen cách Bar cafe Apocalipse Now 20 mét. ??i di?n v?i khách s?n Sheraton, li?n k? v?i Ngân hàng ANZ, City Bank và sông Sài Gòn.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n 3 sao v?i 76 phòng ??t tiêu chu?n qu?c t?, không gian phòng ?m cúng và ti?n nghi, t?o c?m giác tho?i mái và g?n g?i. Khách s?n n?m trên ???ng ??ng Kh?i - ph? th??ng m?i n?i ti?ng ? thành ph? H? Chí Minh.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

T?a l?c t?i trung tâm thành ph? H? Chí Minh, khách s?n Kim ?ô Royal City là khách s?n 3 sao ph?c v? nhu c?u kinh doanh và gi?i trí.

Kh

StarStar / Ti

Lan Lan ???c xem là m?t trong nh?ng khách s?n ??p nh?t c?a thành ph? H? Chí Minh, t?a l?c trong v? trí trung tâm c?a thành ph?, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho c? khách th??ng v? và khách du l?ch

Kh

StarStarStar / Ti

n?m ngay ch? B?n Thành nên ngh? t?i Lê Duy du khách s? r?t thu?n ti?n khi mua s?m, shopping,... ?i?u này t?o ?i?u ki?n cho Lê Duy tr? thành s? l?a ch?n t?t cho chuy?n ?i c?a m?i du khách.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khách s?n Legend n?m bên b? sông Saigon và r?t g?n v?i các khu th??ng m?i trung tâm thành ph? nh? v??n thú, trung tâm thành ph?, ch? Sài Gòn,... ?ây là n?i lý t??ng c?a khách du l?ch khi ??n thành ph? H? Chí Minh.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Majestic có 175 phòng và dãy phòng, ti?n nghi sang tr?ng, bao g?m trung tâm kinh doanh, b? b?i, trung tâm làm ??p, phòng h?i ngh?, nhà hàng và quán bar.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n n?m ngay trung tâm c?a thành ph? H? Chí Minh, có t?t c? 75 phòng sang tr?ng và ??y ?? ti?n nghi.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Mifuki s? h?u v? trí r?t lý t??ng, ??t ngay gi?a trung tâm thành ph? H? Chí Minh, ??i di?n khách s?n New World, cách ch? B?n Thành 200m

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n có t?ng th? 70 phòng v?i trang thi?t b? ??y ?? và t?t c? các phòng ??u nhìn ra ph?. Khách s?n New Epoch là m?t trong nh?ng khách s?n có ti?ng c?a Châu Á

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

N?m ? trung tâm thành ph? H? Chí Minh, thu?c qu?n 1, khách s?n New World t? hào v?i d?ch v? t? nhân hoá và ti?n nghi h?ng 5 sao cùng v?i lòng hi?u khách c?a ng??i Vi?t Nam.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Norfolk n?m trên ???ng Lê Thánh Tôn, ngay gi?a trung tâm c?a thành ph?, ??c bi?t r?t thu?n ti?n cho du khách tham quan và mua s?m

Kh

StarStar / Ti

C? x?a nh?ng không kém ph?n sang tr?ng, Ordinary mang l?i c?m giác ??c bi?t cho b?t k? ai t?ng m?t l?n ??t chân ??n.

Kh

StarStarStar / Ti

V?i ki?u ki?n trúc Pháp ??c ?áo, khách s?n Oscar Saigon có 11 t?ng, 90 phòng ???c trang b? ti?n nghi sang tr?ng.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n ???c xây d?ng vào n?m 1968 và nâng c?p s?a ch?a t? ??u n?m 2007, v?i 146 phòng tiêu chu?n qu?c t? cao c?p bao g?m Signature Palace Suite, Family Suite, Deluxe, Superior

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khách s?n park Hyatt Saigon là m?t khách s?n 5 sao m?i ???c ho?t ??ng ? Vi?t Nam, ???c ?i?u hành b?i t?p ?oàn qu?c t? M? Hyatta.

Kh

StarStarStar / H?ng trung

Khách s?n Quê H??ng - Liberty 3 thu?c t?p ?oàn khách s?n 3 sao Quê H??ng - Liberty, n?m ngay ? v? trí trung tâm Qu?n 1, g?n các ?i?m thu hút khách du l?ch

Kh

StarStarStar / H?ng trung

Khách s?n 3 sao Quê H??ng - Liberty 4 thu?c nhóm khách s?n Quê H??ng - Liberty, t?a l?c ? v? trí trung tâm thành ph? H? Chí Minh, ch? cách ch? B?n Thành 5 phút ?i b?

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Trang trí ??p, ??y ?? ti?n nghi, ki?u dáng sang tr?ng, khách s?n Amara s? mang l?i cho b?n nh?ng giây phút th? giãn th?t s? tho?i mái. H?n th? n?a, ngoài nhu c?u gi?i trí, khách s?n còn ph?c v? nhu c?u kinh doanh.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Renaissance Riverside Hotel n?i b?t v?i hàng lo?t d?ch v? và ti?n nghi hi?n ??i, ?áp ?ng nhu c?u kinh doanh và gi?i trí, bao g?m m?t s? khu v?c ?n u?ng, b? b?i và Health club.

Kh

StarStarStar / Ti

Riverside là khách s?n 3 sao n?m ngay trong v? trí thu?n ti?n c?a qu?n ???c coi là trung tâm th??ng m?i, kinh t?, v?n hóa c?a thành ph? H? Chí Minh, t? khách s?n du khách có th? ng?m toàn c?nh sông Sài Gòn th? m?ng.

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n có t?ng th? 100 phòng ng? n?m ngay t?i v? trí thu?n ti?n nh?t c?a thành ph?.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Sheraton Saigon & Towers n?m t?i trung tâm th??ng m?i và gi?i trí s?m u?t trên ???ng ??ng Kh?i n?i ti?ng. Khách s?n g?m các phòng Deluxe và Suite sang tr?ng , phòng Executive Resident , nhìn ra thành ph? H? Chí Minh và sông Sài Gòn.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Sofitel n?i ti?ng v?i s? sang tr?ng không n?i nào có ???c và cung cách ph?c v? chuyên nghi?p.

Kh

StarStar / Ti

Tân H?i Long 3 là khách s?n m?i, là thành viên c?a các khách s?n Tân H?i Long. Khách s?n ??t tiêu chu?n 2 sao nh?ng ch?t l??ng r?t t?t, ti?n nghi sang tr?ng, hi?n ??i n?m ngay trung tâm thành ph? H? Chí Minh.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Tân M? ?ình v?i ??a ?i?m lý t??ng, phòng ?c ???c trang b? t?t, r?ng rãi nh?ng th?t ?m cúng và b?a ?i?m tâm ngon mi?ng s? làm cho k? ngh?c?a Quý khách th?t s? ?n t??ng và khó quên.

Kh

StarStarStar / H?ng trung

Khách s?n Tân M? ?ình 2 v?i l?i thi?t k? hi?n ??i, phòng m?i và ti?n nghi t?t, nhà hàng có phong cách ph?c v? chu ?áo s? là s? l?a ch?n lí t??ng cho du khách khi v? v?i thành ph?

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n 3 sao Vi?n ?ông n?m t?i khu v?c th??ng m?i c?a thành ph? HCM và có nhi?u lo?i hình d?ch v? ph? bi?n và m?t s? ti?n nghi t?t nh? karaoke, massage, t?m bùn, t?m h?i, h? b?i và s?nh h?i ngh?.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khai tr??ng vào tháng 11/2004, khách s?n Windsor Plaza là khách s?n sang tr?ng m?i nh?t t?i Vi?t Nam v?i trung tâm mua s?m, khu gi?i trí và trung tâm t? ch?c h?i ngh?.