?

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

T? khách s?n Green Plaza t?i các ?i?m Du l?ch di s?n th? gi?i ???c Unesco công nh?n là r?t g?n: Cách cung thành Hu? 2 gi? ?i ô tô, cách H?i An 30 phút ô tô, M? S?n 90 phút, Phong Nha 4 gi? ô tô

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Saigon Tourance t?a l?c ngay t?i trung tâm thành ph? ?à N?ng v?i t?m nhìn dòng sông Hàn th? m?ng, c?ng ?à N?ng bao la và ?èo H?i Vân hùng v?.

Khu ngh? Furama

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Furama không ch? là n?i tiên phong cho ho?t ??ng l?n bình khí tiêu chu?n qu?c t? ? Vi?t Nam-n?i ?ây còn là m?t ?i?m n?i ti?ng cho t? ch?c s? ki?n, h?i h?p và ph?c v? tích c?c cho ho?t ??ng du l?ch.

Khu Ngh? Sandy Beach

StarStarStarStar / H?ng trung

Khu ngh? Sandy Beach n?m trên bãi bi?n Non N??c cát tr?ng ??p nh? v?, thu?c ngo?i vi ?à N?ng. Sandy Beach m?i ???c khai tr??ng vào tháng 9 n?m 2004.