B

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Petro House có phòng ngh? s?ch s? và tho?i mái r?t g?n bãi bi?n, c?a hàng mua s?m và khu v?c ?n u?ng.

Kh

StarStarStar / Ti

V?i v? trí ??p, k?t h?p thi?t k? hài hòa theo ki?n trúc Pháp, Khách S?n Sammy ??t tiêu chu?n 3 sao ch?c ch?n s? làm hài lòng quý khách.

Khu ngh? Anoasis Beach

StarStarStarStar / H?ng trung

N?m cách thành ph? H? Chí Minh 120 km, khu ngh? Anoasis n?m ? bãi bi?n Long H?i thu?c xã Long ?i?n, c?a t?nh Bà R?a-V?ng Tàu.

Khu ngh? C

StarStarStar / Ti

Khu ngh? có t?ng th? 40 phòng ti?n nghi cùng v?i b? b?i, nhà hàng, phòng h?p và ??c bi?t là bãi bi?n cát tr?ng riêng bi?t ?ã t?o nên s?c h?p d?n riêng cho khu ngh? này

Khu ngh? H? Tr

StarStar / Ti

T? m?t vùng ??t hoang s?, t?nh l?ng, H? Tràm Beach ?ã ???c các nhà thi?t k? và m?t ??i ng? ngh? nhân t?n tâm ch?m sóc t?o nên m?t tác ph?m ki?n trúc nh? nhàng hài hòa v?i thiên nhiên mang b?n s?c v?n hóa bình d? nh?ng tinh t?, sang tr?ng.