Binh ??nh

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n n?m sát bên b? bi?n Quy Nh?n s?ch ??p. T? sân bay Phù Cát, Bình ??nh ??n khách s?n m?t kho?ng ch?ng 37km

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n Sài Gòn Quy Nh?n ???c xây d?ng trên t?ng di?n tích 4.300m2, n?m ngay trung tâm thành ph? và ??i di?n v?i bãi bi?n Quy Nh?n xinh ??p.

Khu ngh? Life Resort Quy Nh?n

StarStarStar / H?ng trung

Khu ngh? Life Quy Nh?n n?m trên khu bãi bi?n riêng cách Quy Nh?n 16km. Quy Nh?n là thành ph? ??u não c?a tình Bình ??nh, m?t vùng bi?n trù phú. D?u v?y, n?i ?ây v?n tránh xa ???c s? ng?p tràn, ?ông ?úc c?a công ngh? du l?ch.