C?n Th?

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n n?m trên b?n Ninh Ki?u trên dòng sông H?u th? m?ng, ngay t?i trung tâm C?n Th?, g?n các trung tâm tài chính và th??ng m?i c?a thành ph?.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n 3 sao d??i s? qu?n lý c?a t?p ?oàn Saigon tourist, n?m ngay t?i trung tâm thành ph? C?n Th?, g?n các v?n phòng chính ph? và tài chính, các ?i?m vui ch?i & mua s?m.

Khu ngh? Victoria C?n Th?

StarStarStarStar / H?ng sang

V? trí và các d?ch v? c?a khách s?n ?ã ???c cân nh?c c?n th?n ?? mang t?i cho quý khách c? h?i tr?i nghi?m s? phong phú c?a v?n hóa ?i? ph??ng, c?nh ??p c?a khu v?c và s? ?a d?ng c?a tôn giáo và con ng??i n?i ?ây.