Request more

Khu ngh? Victoria C?n Th?

StarStarStarStar / H?ng sang
Ph??ng Cai Kh

Khu ngh? Victoria C?n Th? n?m trong h? th?ng khách s?n và khu ngh? Victoria ? ??ng b?ng sông C?u Long.

???c xây d?ng gi?a khu v??n cây tráng l?, khu ngh? Victoria là m?t khách s?n mang phong cách ki?n trúc tráng l? c?a th?i thu?c ??a. N?m bên b? sông H?u, m?t trong 9 c?a sông c?a ??ng b?ng sông Mêkông, Khu ngh? mát Victoria là khách s?n sang tr?ng ??u tiên ? ??ng b?ng sông C?u Long v?i tiêu chí ho?t ??ng là mang t?i cho khách hàng s? gi?i trí và th? giãn trong m?t không gian ??y l?c thú, v?i d?ch v? l?ch thi?p, hi?u qu?.

V? trí và các d?ch v? c?a khách s?n ?ã ???c cân nh?c c?n th?n ?? mang t?i cho quý khách c? h?i tr?i nghi?m s? phong phú c?a v?n hóa ?i? ph??ng, c?nh ??p c?a khu v?c và s? ?a d?ng c?a tôn giáo và con ng??i n?i ?ây.

 V? Trí

Khu ngh? Victoria n?m ? khu Cai Khê, C?n Th?, Vi?t Nam. C?n Th? là trung tâm c?a ??ng b?ng sông C?u Long và là m?t vùng ven bi?n sôi ?ông v?i bu?i ch? trên sông h?i h?. N?m trong khu v??n cây tuy?t ??p bên b? sông H?u, Khu ngh? Victoria n?m ? v? trí thu?n ti?n ?? ?i t?i các ?i?m thu hút khách du l?ch ? C?n Th?, trong ?ó có chùa Munirangsyaram, Công viên Ornithological và nông trang qu?c gia sông H?u.

T? Sài Gòn ?i t?i C?n Th? m?t kho?ng 3 ti?ng r??i. Khách s?n c?ng s?p x?p d?ch v? ?i l?i cá nhân (t? Sài Gòn ho?c Châu ??c t?i C?n Th?)


Tiện nghi: ATM, V??n ch?i tr? em, Ph

Giải trí: Ph

Dịch vụ: ?

Ngôn ngữ sử dụng: Ti?ng Vi?t, Ti?ng Ph

Giờ nhận phòng: 14h  Giờ trả phòng: 12h

Trả phòng muộn:

Chính sách trẻ em:

Hình thức thanh toán chấp nhận: Visa, Master, JCB, American Express, Diner Club, Ti?n m?t

N/A