Ch

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Châu Ph? t?a l?c ngay t?i trung tâm Th? xã Châu ??c, m?t trong nh?ng khách s?n ??p t?i Châu ??c.

Khu ngh? Victoria Ch

StarStarStarStar / H?ng sang

Khách s?n Victoria Châu ??c n?m bên b? sông Bassac trên ngã ba sông thu?c vùng Châu ??c ? ??ng b?ng sông C?u Long g?n Campuchia. N?u ?i b?ng thuy?n, quý khách s? ch? m?t 3 gi? ??ng h? t? C?n Th? xu?ng Châu ??c và 5 gi? ??ng h? t? Châu ??c t?i Phnom Penh.