H? Long

Kh

StarStarStar / Ti

V?i ??i ng? cán b? nhân viên tr? ??p, ???c ?ào t?o chính quy, phong cách ph?c v? nhi?t tình chu ?áo ch?c ch?n n?i ?ây s? là ?i?m d?ng chân lý t??ng cho quý khách khi ??n H? Long.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n 4 sao H? Long Dream n?m ? trung tâm thành ph? H? Long v?i t?m nhìn tuy?t ??p ra v?nh H? Long v?i ki?n trúc ??c ?áo.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

H? Long Plaza ???c bao quanh b?i nh?ng bãi bi?n ??p, nh?ng th?m th?c v?t nhi?t ??i xanh t?t và mang t?i m?t t?m nhìn ngo?n m?c ra v?nh và vô s? nh?ng hòn ??o khác thu?c v?nh.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

N?m ? thành ph? H? Long, khách s?n Heritage H? Long có t?m nhìn tuy?t ??p ra v?nh H? Long. Khách s?n mang phong cách hi?n ??i và sang tr?ng, ???c trang b? ??y ?? ti?n nghi và trang thi?t b? hi?n ??i.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Mithrin, khách s?n 4 sao duy nh?t ? thành ph? H? Long, ???c qu?n lí b?i m?t t?p ?oàn qu?c t?, t?a l?c ngay trong trung tâm thành ph?, ??i di?n v?i V?nh H? Long.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n 4 sao, n?m ngay bên b? bi?n v?nh H? Long, n?i b?t v?i tòa cao ?c 15 t?ng b? th?, hoành tráng ???c k?t h?p hài hòa v?i nh?ng r?ng thông và c? xanh.

Khu ngh? Tu?n Ch

StarStarStarStarStar / H?ng sang

??o Tu?n Châu n?m ? ??o Tu?n Châu, H? Long - m?t hòn ??o xinh ??p c?a Vi?t Nam, cách V?nh H? Long 8km, g?n bi?n, r?t thu?n ti?n cho du khách th?m quan nhi?u c?nh quan du l?ch ? H? Long.