H?i Ph

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n Qu?c t? Camela là m?t khu Liên hi?p Khách s?n - n?i giao thoa c?a nh?ng khách s?n n?i ti?ng v?i 80 phòng ngh? ti?n nghi, 2 nhà hàng chuyên ph?c v? món ?n Âu, Á.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Là khách s?n qu?c t? duy nh?t t?i H?i Phòng, khách s?n Harbour View là s? l?a ch?n hàng ??u ?? quý khách ngh? ng?i, t? ch?c h?p m?t, ti?c tùng và công tác.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n ??t tiêu chu?n 3 sao qu?c t?, t?a l?c trên b? bi?n v?i t?m nhìn v?nh Lan H?. Qúy khách ch? ?i kho?ng 300m ?? ra b?n tàu và ch? m?t 5 phút ?i b? ?? ??n bãi bi?n tuy?t ??p.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

T? khách s?n, du khách có th? phóng t?m nhìn ra khung c?nh thiên nhiên hùng v? và t??i ??p bao quanh khách s?n

Khu ngh? C

StarStarStarStar / H?ng trung

Khu ngh? Cát Bà Island Resort & Spa n?m trên m?t ng?n ??i xinh ??p, bao b?c xung quanh là r?ng cây, n?m ??i di?n v?i ??o và bãi bi?n.

Khu ngh? Ocean Beach

StarStarStar / Ti

Khu ngh? Ocean Beach n?m trên m?t hòn ??o nh? cách khu du l?ch ??o Cát Bà kho?ng 3 d?m ???ng bi?n. N?m gi?a 2 bãi t?m ?ó là Sunrise & Sunset