H?i An

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n An Phú g?m 62 phòng ngh? r?ng rãi và trang trí ??p ??t tiêu chu?n qu?c t?

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n Công ?oàn H?i An là khách s?n m?i ???c xây d?ng theo ki?n trúc hi?n ??i c?a Pháp, khách s?n có t?ng di?n tích 1230 m2, ??t tiêu chu?n 2 sao v?i 40 phòng ng?

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n g?m 60 phòng ng?, h?u h?t các phòng có ban công nhìn ra h? b?i và sân v??n.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n Glory H?i An là khách s?n ???c xâu d?ng v?i l?i ki?n trúc ??c bi?t c?a nhà ph? c? t?o nên m?t nét ?n t??ng riêng bi?t cho khách s?n.

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n Hà An là khách s?n v?i ki?u dáng nh? nh?ng l?i r?t g?n ph? c? H?i An. Hà An ??c tr?ng v?i khu v??n và n??c r?t ??p. ?? l?i ?n t??ng sâu s?c trong lòng du khách

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n H?i Âu có 33 phòng ngh? trang b? ??y ?? ti?n nghi theo tiêu chu?n qu?c t?, t? hào v? kh? n?ng cung c?p các d?ch v? hoàn h?o cho du khách ngh? ng?i t?i khách s?n

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Hoa Sen, H?i An bao g?m b?n tòa nhà t?a l?c trong khu v??n di?n tích h?n 2,000 m2 v?i 45 phòng khách và phòng c?n h?. Khách s?n n?m trên tuy?n ???ng bãi bi?n C?a ??i và khu ph? c? H?i

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n H?i An ???c thành l?p vào n?m 1991, là m?t trong nh?ng khách s?n ??u tiên ? H?i An có quy mô l?n ??t g?n trung tâm ph? c?

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n 4 sao, to? l?c trên ???ng C?a ??i, con ?u?ng d?n t?i bãi bi?n C?a ??i xinh ??p.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n Ph??c An River là khách s?n ??t tiêu chu?n 4 sao, g?m 5 t?ng, v?i 54 phòng ???c trang b? ??y ?? ti?n nghi.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n 3 sao n?m ngay trên bãi bi?n C?a ??i v?i 5 t?ng, 33 phòng mang phong cách ki?n trúc hi?n ??i v?i trang thi?t b? ti?n nghi ch?t l??ng cao

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n Thành Phát t?o l?c ngay trên con ph? chính c?a ph? c? H?i An, g?m 37 phòng chia làm 3 lo?i: phòng ??n, ?ôi và phòng ba. T?t c? các phòng ??u có ban công, h??ng ra b? b?i ho?c ngoài v??n.

Kh

StarStarStar / Ti

N?m ngay gi?a trung tâm c?a ph? c? H?i An, khách s?n Thùy D??ng 3 là ??a ?i?m ngh? ng?i h?p lí cho s? l?a ch?n c?a du khách b?i t?t c? các ?i?u ki?n ??u ???c ?áp ?ng ? ngay t?i khách s?n.

Kh

StarStarStar / Ti

N?m t?i b? sông Thu B?n, Khách s?n V?n L?i ???c bao b?c xung quanh cánh ??ng ngô và khoai lang và c?ng d? dàng ?i ??n bi?n C?a ??i

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n n?m ngay t?i c?ng H?i An, cách bãi bi?n C?a ??i 4km, cách trung tâm H?i An 300m.

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n n?m ngay t?i trung tâm ph? c? H?i An, cách chùa C?u 10m, g?n các ??a danh n?i ti?ng ? H?i An.

Khu ngh? B

StarStarStarStar / H?ng trung

?ây s? là m?t n?i lí t??ng cho du khách th? giãn, ngh? ng?i t?i bãi bi?n.

Khu ngh? C

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Ti?n nghi c?a khách s?n bao g?m b? b?i, trung tâm làm ??p, các ti?n nghi Spa, th? thao bên bãi bi?n, trung tâm th??ng v?, trung tâm h?i ngh?, cùng m?t lo?t nhà hàng và bar.

Khu Ngh? D??ng H?i An Trails

StarStarStarStar / H?ng trung

Ngh? ng?i t?i khu ng? d??ng và Spa H?i An Trails ?em ??n cho du khách nhi?u ?i?u h?p d?n c?a H?i An. T?ng c?ng bao g?m 62 phòng ngh? và 2 Suite ??t tiêu chu?n 4 sao.

Khu ngh? d??ng Nam H?i

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khu ngh? mát tr?i dài trên 1 km b? bi?n hoang s? c?a bãi bi?n Non N??c n?i ti?ng c?a Vi?t Nam, và ???c t?p chí Forbes bình ch?n là m?t trong 10 bãi bi?n ??p nh?t th? gi?i.

Khu Ngh? D??ng River Beach

StarStarStarStar / H?ng trung

Khu ngh? d??ng có nhi?u lo?i ti?n nghi t? nhà hàng, qu?y bar ??n phòng h?p và các tiên nghi chung khác.

Khu ngh? H?i An Riverside

StarStarStarStar / H?ng trung

N?m t?i trung tâm ph? c? H?i An, Khu ngh? H?i An Riverside là khu ngh? mát 4 sao ??u tiên trên ??t ?ô th? c?.

Khu ngh? Life Resort Hoi An

StarStarStarStar / H?ng trung

Phong cách thi?t k? c?a Life Resort là s? k?t h?p hài hòa gi?a v?n hóa Pháp, Nh?t và Hà Lan.

Khu ngh? m

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khu ngh? mát V??n C? n?m bên m?t bãi bi?n riêng bi?t, g?n ph? c? H?i An, là m?t trong nh?ng khách s?n sang tr?ng m?i xây d?ng ? H?i An.

Khu ngh? Nh

StarStarStar / Ti

Cách trung tâm ph? c? H?i An 1km, Ancient House Resort ???c xây d?ng theo l?i ki?n trúc ??c bi?t v?i nh?ng ngôi nhà c? ??y ?? ti?n nghi hi?n ??i.

Khu ngh? Ph? H?i Riverside

StarStarStar / Ti

Khu ngh? mát Ph? H?i ven sông (Pho hoi Riverside Resort) là s? k?t h?p hài hoà gi?a khu ngh? mát Ph? H?i ven sông và Khách s?n Ph? H?i II n?m trên cùng m?t khuôn viên th? m?ng bên dòng sông Thu B?n.

Khu ngh? Victoria H?i An

StarStarStarStar / H?ng sang

Khu ngh? d??ng Victoria H?i An n?m d?c theo b? bi?n cát tr?ng, cách ?ô th? c? kho?ng 5 km v?i m?t m?t ??i di?n v?i vùng châu th?, m?t kia ??i di?n v?i khu bãi bi?n.

Khu ngh? V?nh H?ng

StarStarStarStar / H?ng trung

Là khu ngh? 4 sao t?a l?c bên b? sông Thu B?n, cách trung tâm H?i An ch?ng 5 phút ?i b?. Khách s?n ???c thành l?p vào tháng 6 n?m 2003.