Kh

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

N?m sát bên b? bi?n tuy?t ??p, t? khách s?n Asia Paradise b?n có th? chiêm ng??ng v? ??p hùng v? c?a v?nh Nha Trang, n?i v?a ???c công nh?n là m?t trong nh?ng V?nh ??p nh?t th? gi?i.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n H?i Y?n n?m ? trung tâm thành ph? Nha Trang, ??i di?n v?i bãi bi?n.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Là khách s?n cao nh?t trên con ???ng Tr?n Phú n?m d?c bãi bi?n, khách s?n có m?t t?m nhìn tuy?t ??p ra bãi bi?n th? m?ng và ra t?n nh?ng ??o nh? ? bi?n ?ông.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Quê H??ng Nha Trang là khách s?n tiêu chu?n qu?c t? 3 sao, n?m ngay t?i trung tâm thành ph? bi?n Nha Trang

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n g?m 102 phòng ??y ?? ti?n nghi cùng v?i các d?ch v? khác nh? nhà hàng, b? b?i, sân tennis, sân v??n thoáng mát, thích h?p cho ngh? d??ng và công tác.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n ???c thi?t k? theo phong cách Vi?t Nam truy?n th?ng v?i n?i th?t là s?n ph?m mây tre ?an. Nhà hàng r?ng ph?c v? các món ph??ng Tây và Vi?t Nam

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n g?n các di tích l?ch s?, danh lam th?ng c?nh và trung tâm mua s?m c?a thành ph?.

Khu ngh? d??ng Ana Mandara

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khu ngh? Ana Mandara ???c x?p h?ng là m?t trong nh?ng khu ngh? mát t?t nh?t Vi?t Nam và trên th? gi?i n?m 2004.

Khu ngh? d??ng Vinpearl

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khu ngh? là m?t qu?n th? khách s?n v?i di?n tích 57,000 m2 g?m 500 phòng ngh? các lo?i tiêu chu?n 5 sao, là khu ngh? l?n nh?t ? Vi?t Nam.

Khu ngh? Sunrise Beach

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khu ngh? ???c ??t trên m?t khu khuôn viên nhìn ra ??i d??ng và g?n trung tâm thành ph?.