?

Ana Mandara Villas ?

StarStarStarStarStar / H?ng sang

B?t ??u ho?t ??ng vào cu?i n?m 2006, khu ngh? d??ng bao g?m nh?ng tòa villa mang phong cách ki?n trúc Pháp th?i thu?c ??a v?i 57 phòng, nhà hàng và Spa.

Kh

StarStarStar / Ti

Empress Dalat g?m 19 phòng và phòng c?n h? v?i các ti?n nghi h?i h?p, trung tâm th??ng v?, trung tâm th? ch?t và nhà hàng.

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n bao g?m 36 phòng v?i ti?n nghi tiêu chu?n, trung tâm th??ng v?, phòng karaoke, d?ch v? mát xa....

Kh

StarStar / Ti

Khách s?n Golf 2 thu?c nhóm khách s?n Golf ? ?à L?t, là ?i?m d?ng chân yêu thích c?a nh?ng ng??i mê ch?i golf trên mi?n ??t cao nguyên.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n g?m 78 phòng & suite ???c trang b? ??y ?? ti?n nghi, nhà hàng & bar, 7 phòng karaoke vi tính hi?n ??i, b? b?i, salon tóc.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

S? k?t h?p hài hòa gi?a lòng m?n khách c?a con ng??i ?à L?t và tính chuyên nghi?p trong công ngh? ?ón ti?p hi?n ??i ?ã t?o nên phong cách ph?c v? r?t riêng c?a Ng?c Lan.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n 4 sao thanh l?ch Novotel ???c chuy?n ??i t? khách s?n Du Parc tr??c ?ây, nh?ng v?n gi? ???c phong cách ki?n trúc th?i Pháp thu?c.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khách s?n ???c xây d?ng n?m 1922 và khôi ph?c n?m 1995, là m?t trong nh?ng khách s?n xinh ??p nh?t khu v?c v?n còn mang trong mình tính l?ch s?, v? duyên dáng và phong cách v?n có.

Khu ngh? Ho

StarStarStarStar / H?ng trung

Khu ngh? Hoàng Anh t?a l?c ngay trung tâm thành ph? ?à L?t, g?n h? Xuân H??ng th? m?ng.