Sapa

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n 3 sao Bamboo Sapa t? hào v? t?m nhìn tuy?t ??p ra thung l?ng M??ng Hoa và núi Fansipan. G?n ?ây, khách s?n ?ã ???c nâng c?p lên 3 sao.

Kh

StarStarStar / H?ng trung

N?m trên m?t ng?n ??i khá yên t?nh ? Sapa, khách s?n Châu Long ch? cách ch? tình Sapa và nhà th? vài b??c chân.

Kh

StarStarStarStar / H?ng sang

N?m trong qu?n th? khách s?n c?a t?p ?oàn Victoria, khách s?n Victoria Sapa Resort là khách s?n sang tr?ng duy nh?t ? Sapa.