M?i N

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n bao g?m nhi?u phòng ngh? ??n l?. Ki?n trúc và cách bài trí h??ng nhìn ra bi?n, sân gôn và h? b?i.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Khách s?n du l?ch ven bi?n này ???c bao b?c ba m?t b?i câu l?c b? golf Ocean Dune, trông ra nh?ng dãy núi l?a c? x?a và vùng ??ng b?ng Duyên H?i v?i nh?ng c?nh t??ng ngo?n m?c, kì thú.

Kh

StarStarStarStar / H?ng sang

Khu ngh? Victoria Phan Thi?t g?m các d?ch v? nh? spa, 02 b? b?i ngoài tr?i, 01 nhà hàng, quán r??u bên h? kèm theo m?t lo?t các ho?t ??ng gi?i trí khác.

Khu ngh? Bi?n Xanh

StarStarStar / Ti

Khu ngh? Bi?n Xanh ???c thi?t k? theo l?i ki?n trúc truy?n th?ng, khu ngh? mái lá trên bi?n Múi Né bao g?m các phòng v?i ??y ?? trang thi?t b? ti?n nghi.

Khu ngh? Ch

StarStarStarStar / H?ng trung

Chàm Villa là khu ngh? mát sang tr?ng trên bãi bi?n Phan Thi?t, Vi?t Nam. Khu ngh? mát ???c thi?t k? v?i nh?ng khu v??n xinh ??p, villa và nhà g?

Khu ngh? Coco Beach

StarStarStarStar / H?ng trung

Coco Beach Resort, Phan Thi?t ???c t?a l?c trên bãi bi?n M?i Né xinh ??p, ??y n?ng và gió. T? ngay giây phút ??u tiên ??t chân ??n ?ây, du khách s? ???c th?y "m?t góc thiên ???ng" trong không gian t?nh l?ng và hoang s?.

Khu Ngh? D??ng ??i S?

StarStarStar / Ti

Khu Ngh? D??ng ??i S? n?m g?n n?i hoang v?ng, bãi bi?n cát tr?ng bao ph? 14 hecta bao g?m 1 khu v??n có nai, chim, th?, gà tây, ng?ng, cây ?n trái nh? nhãn, xoài và chu?i.

Khu Ngh? D??ng Romana & Spa

StarStarStarStar / H?ng sang

Khu ngh? d??ng Romana & Spa g?m có 4 Junior suite, 28 Villa có h? b?i riêng bi?t và 64 phòng Deluxe.

Khu ngh? Ho

StarStarStar / Ti

V?i m?t ki?n trúc ???c thi?t k? chuyên bi?t, t?t c? các phòng ??u có c?nh quan h? b?i, v??n nhi?t ??i, d?i cát m?n màng và bãi bi?n riêng.

Khu ngh? L

StarStarStar / Ti

Khu ngh? mát Làng Th?y S? ( Swiss Village Resort ) ???c ??u t? 100% b?i m?t ki?n trúc s? Vi?t ki?u sinh s?ng t?i Th?y S? t? n?m 1966.

Khu ngh? L

StarStarStar / Ti

Làng tre g?m nh?ng phòng ???c thi?t k? theo ki?u Villa và nhà g? v?i nh?ng s?n ph?m th? công tre truy?n th?ng, bao quanh là nh?ng khu v??n xinh ??p, d?c theo nh?ng hàng c? hoang s?, tinh khôi và b? bi?n ??y cát tr?ng, n?ng vàng c?a M?i Né.

Khu ngh? Little Muine Cottages

StarStarStar / Ti

Qúy khách có th? th? giãn ho?c gi?i t?a stress ? bi?n, b? b?i và m?t s? khu v?c yên t?nh khác.

Khu ngh? Pandanus Beach

StarStarStarStar / H?ng trung

Pandanus Resort n?m trên bãi bi?n M?i Né xinh ??p, là khu ngh? mát lí t??ng ph?c v? nhu c?u du l?ch, gi?i trí và công tác.

Khu ngh? Ph

StarStarStarStar / H?ng trung

Phu Hai Resort có bãi bi?n riêng v?i bãi cát tr?ng ng?n và 600 m2 h? b?i cùng quán bar bên h?.

Khu ngh? Sailing Club M?i N

StarStarStar / Ti

V?i 31 phòng ??t trong khu v??n cây xinh ??p cùng ch?t l??ng d?ch v? t?t nh?t, Sailing Club ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng khu ngh? t?t ? M?i Né.

Khu ngh? Seahorse

StarStarStarStar / H?ng trung

V?i 40 Villa nép mình trong khu v??n r?p bóng cây xanh d??i nh?ng hàng d?a, khu ngh? Seahorse n?m trong khu khuôn viên dài 200m d?c theo b? bi?n cát tr?ng M?i Né.

Khu ngh? Tr?ng Tr

StarStarStar / Ti

Khu ngh? ???c thi?t k? theo l?i ki?n trúc sang tr?ng và hi?n ??i c?a các bulgalow và các villa mang ??n cho quý khách không gian riêng bi?t và yên t?nh ?? th? giãn và hòa mình cùng v? ??p c?a thiên nhiên

Khu ngh? Vinh S??ng

StarStarStar / Ti

Khu ngh? ???c thi?t k? theo phong cách hi?n ??i k?t h?p v?i truy?n th?ng, g?m 122 phòng theo nhi?u ki?u dáng khác nhau n?m hòa h?p trong không gian xanh bóng cây d?a, xanh c?a bi?n, xanh tr?i và rì rào ti?ng sóng.