Hu?

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Asia là khách s?n 3 sao t?a l?c ngay t?i trung tâm thành ph? Hu? bên b? sông H??ng th? m?ng, g?n cây c?u Tràng Ti?n l?ch s? và ch? ?ông Ba.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

Century ??t t?? trung tâm tp Hu?, t? ?ây Qúy khách ch? c?n ?i b? vài b??c chân là ??n ???c Imperial Citadel (Thành c?), Vi?n b?o tàng và B?u ?i?n, .

Kh

StarStarStar / Ti

Duy Tân hotel là khách s?n 3 sao, ??t ngay t?i trung tâm thành ph? Hu?, r?t ti?n l?i cho vi?c ng?m c?nh, ?i d?o hay gi?i trí.

Kh

StarStarStar / Ti

Khách s?n Festival Hu? n?m ngay gi?a trung tâm thành ph? Hu?. T? khách s?n ??n các ?i?m du l?ch, b?u ?i?n, ngân hàng, nhà ga ??u r?t g?n.

Kh

StarStarStar / Ti

H? th?ng khách s?n và bi?t th? du l?ch v?i môi tr??ng và ki?n trúc r?t phù h?p cho vi?c ngh? d??ng ho?c làm v?n phòng.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

N?m t?i trung tâm thành ph? Hu?, ???c thi?t k? theo phong cách ki?n trúc ph??ng ?ông, bao quanh là nh?ng khu v??n nhi?t ??i hoa n? b?n mùa, H??ng Giang kiêu hãnh soi mình xu?ng dòng sông H??ng th? m?ng.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Khách s?n Imperial là khách s?n 5 sao ??t ? trung tâm thành ph? Hu? bên dòng sông H??ng th? m?ng, ch? cách các di s?n th? gi?i vài b??c chân.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

La Residence Hotel & Spa là khách s?n thanh l?ch, m?t th?i là dinh th? c?a th?ng ??c Pháp ? Hu? nh?ng n?m 1920.

Kh

StarStarStarStar / H?ng trung

T? khách s?n, Quý khách có th? th?y c? thành ph?. Khách s?n g?n sông H??ng và các??a danh thu hút khách du l?ch. Có nhi?u lo?i phòng cho khách ch?n l?a nh?: Standard, Deluxe, Superior, Suite và Family Suite.

Kh

StarStarStarStarStar / H?ng sang

Pilgrimage là s? k?t h?p hài hòa gi?a môi tr??ng t? nhiên và v?n hóa ??a ph??ng, gi?a ý ni?m ngh? thu?t hi?n ??i và phong cách truy?n th?ng.

Kh

StarStarStarStar / H?ng sang

Khách s?n Saigon Morin là khách s?n 4 sao v?i ti?n nghi sang tr?ng, g?m 178 phòng, ??t ? trung tâm thành ph? Hu?.

Khu ngh? L?ng C

StarStarStar / Ti

L?ng Cô, ???c thiên nhiên ban t?ng, n?m ? gi?a nh?ng ng?n núi hùng v? và bi?n ??y sóng, ??y gió, d?u dàng nh? bi?n cát tr?ng tràn ng?p ánh n?ng.