Nhi?u ho?t ??ng phong ph

T?nh B?n Tre ?ang tích c?c chu?n b? cho L? h?i D?a l?n II 2010, di?n ra t? ngày 15 ??n 21/1/2010.

L? h?i D?a là m?t l? h?i mang tính ??c tr?ng c?a B?n Tre - t?nh có di?n tích d?a l?n nh?t Vi?t Nam hi?n nay, ???c t? ch?c thành chu?i các ho?t ??ng ??c ?áo, h?p d?n ?? gi?i thi?u nh?ng s?n ph?m phong phú ???c ch? bi?n t? d?a.

L? h?i c?ng nh?m liên k?t nông dân v?i th? tr??ng, t?o s? phát tri?n ngành d?a b?n v?ng và c?i thi?n, nâng cao ??i s?ng c?a ng??i tr?ng d?a, góp ph?n t?o ra s?n ph?m du l?ch ??c ?áo, thu hút du khách trong và ngoài n??c ??n v?i B?n Tre.

Bên c?nh l? h?i, t?nh c?ng t? ch?c Tu?n l? doanh nghi?p v?a và nh? l?n th? X - 2010, nh?m qu?ng bá, gi?i thi?u ti?m n?ng, th? m?nh c?a B?n Tre và kêu g?i, thu hút các nhà ??u t? trong và ngoài n??c ??n B?n Tre làm ?n.

C?ng trong khuôn kh? l? h?i, B?n Tre còn t? ch?c ?êm hoa ??ng trên sông B?n Tre ?? t??ng nh?, tri ân các anh hùng-li?t s? hy sinh trên các dòng sông trong các cu?c kháng chi?n ch?ng ngo?i xâm vì ??c l?p, t? do cho T? qu?c.

(Ngu?n: VietnamPlus)

Bài viết cùng mục:

H

10 ?i?m du l?ch l

H

H

Qu?ng b

Farmtour thu h

L

Qu?ng b

Nh?ng thi