H

"Hành trình qua các kinh ?ô Vi?t c?", m?t ch??ng trình du l?ch chào m?ng ??i l? k? ni?m 1.000 n?m Th?ng Long - Hà N?i, s? ??a du khách tr? v? quê h??ng c?a vua ?inh Tiên Hoàng.

?ó là m?nh ??t n?m ? huy?n Gia Vi?n, t?nh Ninh Bình v?i các ??a danh g?n li?n v?i d?u ?n l?ch s? c?a vua ?inh Tiên Hoàng nh?: ??n th? ?inh Tiên Hoàng ? chính n?i sinh ra ông; Thung Lá, Thung Lau - n?i kh?i nghi?p ban ??u c?a ?inh B? L?nh và c? C? ?ô Hoa L? n?i ti?ng.

"Hành trình qua các kinh ?ô Vi?t c?" do S? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch Hà N?i xây d?ng, càng có ý ngh?a khi xâu chu?i và khai thác các giá tr? v?n hóa truy?n th?ng c?a nh?ng vùng ??t l?ch s? g?n li?n v?i Th?ng Long - Hà N?i, ??c bi?t là vùng ??t Ninh Bình, n?i vua Lý Công U?n lên ngôi và d?i ?ô ra thành ??i La.

Ông Nguy?n V?n Trò, nguyên Phó tr??ng Ban Qu?n lý các di tích t?nh Ninh Bình cho bi?t: "N?u tr??c ?ây, du khách ??n Ninh Bình th?m c? ?ô Hoa L? sau ?ó ?i Bích ??ng ho?c Nhà th? ?á Phát Di?m, thì hi?n nay du khách tham quan tuy?n di tích liên quan ??n Vua ?inh Tiên Hoàng v?i ?i?m ??n là quê h??ng c?a vua ?inh, làng ??i H?u, sau t?i ??ng Hoa L? là c?n c? kh?i ngh?a ban ??u c?a vua, ti?p ?ó là kinh ?ô Hoa L?".

Gi?i thích vùng r?ng thiêng n??c ??c này ???c Vua ?inh Tiên Hoàng ch?n làm c?n c? kh?i nghi?p, nh?ng ng??i am hi?u l?ch s? Ninh Bình cho bi?t n?i này ??c ??o, không th? vào sâu h?n và là n?i có nhi?u huy?n tho?i bí hi?m, không ai dám vào ?? ??m b?o tuy?t m?t v? quân s?.

Khu v?c Thung Lau, Thung Lá ???c vua ?inh gi?u m?t ??i quân ??c bi?t tinh nhu? và khi c?n thi?t ??a ra giao chi?n.

"Hành trình qua các kinh ?ô Vi?t c?" còn ??a du khách ??n th?m C? ?ô Hoa L? thu?c xã Tr??ng Yên, huy?n Hoa L? - n?i ?inh Tiên Hoàng ?óng ?ô khi lên ngôi hoàng ??.

Kinh ?ô Hoa L? r?ng kho?ng 300ha, g?m Thành N?i và Thành Ngo?i, m?t quân thành v?ng ch?c g?m nh?ng dãy núi ?á vôi và các t??ng thành nhân t?o ?an xen, n?i li?n v?i nhau.

Kinh ?ô Hoa L? t?n t?i 42 n?m trong ?ó 13 n?m tri?u ?inh và 29 n?m tri?u Ti?n Lê. ??u tháng 11/1009, Lý Công U?n lên ngôi vua c?ng chính t?i Kinh ?ô Hoa L? và ??n tháng 7 (âm l?ch) n?m Canh Tu?t 1010, Lý Công U?n d?i ?ô t? Hoa L? ra Th?ng Long.

Ông Mai Ti?n D?ng, Phó Giám ??c S? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch Hà N?i cho bi?t: "Vi?c t? ch?c tour m?i khai thác t?i ?u giá tr? v?n hóa l?ch s? c?a Hà N?i trên c? s? liên k?t v?i các t?nh thành b?n t?o nên m?t s?n ph?m liên vùng. Ninh Bình là m?t ?i?m nh?n trong "Hành trình qua các kinh ?ô Vi?t c?"".

Các doanh nghi?p l? hành Hà N?i c?ng cho r?ng, nh?ng ??a danh liên quan ??n vua ?inh Tiên Hoàng ??u có giá tr? l?ch s? t?t, xây d?ng thành tour du l?ch mang tính chuyên ??. Tuy nhiên, ?? tour này th?c s? ??t hi?u qu?, các ?i?m ??n c?n ??u t? t?t c? s? h? t?ng, h??ng d?n viên c?ng nh? các d?ch v? du l?ch liên quan.

(Ngu?n: VietnamPlus)

 

Bài viết cùng mục:

H

10 ?i?m du l?ch l

H

Qu?ng b

Farmtour thu h

L

Qu?ng b

Nhi?u ho?t ??ng phong ph

Nh?ng thi