Qu?ng b

Ngày 14/12/2009 t?i ?ây, T?ng c?c Du l?ch Vi?t Nam ph?i h?p cùng ??i s? quán Vi?t Nam t?i Pháp s? t? ch?c H?i th?o, giao l?u, qu?ng bá hình ?nh Vi?t Nam t?i Pháp v?i n?i dung "Vi?t Nam - ?i?m ??n ???c ?a thích c?a nhi?u ng??i".

Theo ch??ng trình, ??i di?n T?ng c?c du l?ch Vi?t Nam và ??i di?n ??i s? quán Vi?t Nam t?i Pháp s? trình bày nh?ng chính sách m?i c?a Vi?t Nam v? phát tri?n và thu hút du l?ch, cùng v?i ?ó là các ch??ng trình l?n trong n?m t?i s? ???c gi?i thi?u t?i h?i th?o. ??c bi?t là nh?ng ch??ng trình khuy?n khích ??i v?i các tour du l?ch t? Pháp và nh?ng d? án v? du l?ch mà Vi?t Nam ?ang quan tâm. Nhân d?p này, ??i di?n Hãng Hàng không Vi?t Nam (Vietnam Airlines) c?ng gi?i thi?u v? nh?ng tr?ng tâm c?a Vietnam Airlines ??i v?i th? tr??ng Pháp và châu Âu, nh?t là vào th?i ?i?m s?p ??n T?t truy?n th?ng c?a Vi?t Nam và chu?n b? cho nh?ng ch??ng trình k? ni?m l?n t?i Vi?t Nam trong n?m t?i 2010.


?ây là c? h?i ?? các doanh nghi?p trong l?nh v?c du l?ch và các ??i tác c?a Pháp và Vi?t Nam tìm hi?u, m? r?ng th? tr??ng phát tri?n du l?ch, t?n d?ng các c? h?i phát tri?n du l?ch c?a m?i n??c. Nhân d?p này, m?t ch??ng trình gi?i thi?u v?n hóa-ngh? thu?t truy?n th?ng Vi?t Nam c?ng ???c t? ch?c, v?i nh?ng ti?t m?c bi?u di?n v?n ngh?, nh?ng bài hát, b?n nh?c truy?n th?ng Vi?t Nam.

(Ngu?n: Cinet.vn)

Bài viết cùng mục:

H

10 ?i?m du l?ch l

H

H

Qu?ng b

Farmtour thu h

L

Nhi?u ho?t ??ng phong ph

Nh?ng thi