L

N?u x? Hu? n?i ti?ng v?i nón bài th? - lo?i nón lá thanh l?ch, m?ng và nh?, l?ng trong l?p lá là hình ghép hoa lá cùng nh?ng câu th?, câu v?n thì ? ??t võ Bình ??nh r?t có ti?ng v?i nón ng?a Phú Gia - lo?i nón mang v? ??p m?nh m? c?a con nhà võ, th??ng ???c thêu hoa v?n theo các ?? tài long, lân, quy, ph?ng; l??ng long tranh châu; mai lan cúc trúc... ho?c c?nh v?t trên nang s??n nón.

Khung (s??n) nón ng?a ???c làm t? cây dang trên núi cao, ???c b?n (b?a) và thêu ren r?t công phu
Ngh? làm nón ng?a ra ??i cách ?ây g?n 100 n?m. Tr??c kia, lo?i nón này ???c s?n xu?t ? r?t nhi?u n?i thu?c huy?n An Nh?n và Phù Cát, ??c bi?t là ? Ki?u ?ông, Ki?u Nguyên, Phú Gia (ngày nay thu?c ??a ph?n xã Cát T??ng, huy?n Phù Cát) r?i ???c chuy?n v? bán t?i ch? Gò G?ng. Nón ch? dành riêng cho nh?ng ng??i giàu sang, quy?n quý, ??c bi?t, nh?ng chi?c nón có b?t b?c, ch?m tr? hình r?ng ph??ng trên ??nh nón, gi?i quan l?i, ??a ch?: các lý tr??ng, chánh t?ng, t?i các làng quê ? Bình ??nh th??ng dùng ?? ??i khi c??i ng?a, c?ng chính vì ?i?u này mà nó có tên là nón ng?a Gò G?ng.

Ngày nay, ngh? ch?m nón ng?a ch? còn ???c duy trì ? làng Phú Gia (xã Cát T??ng) - cách Gò G?ng kho?ng 5km v? h??ng ?ông.

?? ch?m ???c m?t chi?c nón ng?a, ng??i th? ph?i th?c hi?n b?n công ?o?n: t?o s??n mê, th?t nang s??n, thêu hoa v?n trên s??n và l?p lá ch?m ch?. M?i công ?o?n có m?t nhóm ng??i làm theo hình th?c chuyên môn hóa.

Ngh? nhân làng Phú Gia ?ang th?c hi?n công ?o?n làm nón
Nguyên li?u ?? làm nón là s? d?ng cây giang làm s??n, lá kè (c?) làm lá l?p nón, cây d?a (th?m tàu) làm ch? (ngày nay, ng??i ta ?ã thay th? b?ng s?i dây c??c m?n). D?ng c? làm nón: l?ng tre (?? s?y khô lá kè), kéo chuyên d?ng (c?t lá kè), dao vu?t (ch?) nang s??n, bàn ch?t nang (có nh?ng l? tròn nhi?u kích c? khác nhau ?? t??t nang tròn ??u), kim chuyên d?ng ch?m nón, khuôn nón m?u.

Tuy ngh? ch?m nón ?em l?i thu nh?p không cao nh?ng nó ?ã giúp cho ng??i dân lao ??ng n?i ?ây có vi?c làm lúc nông nhàn. Quan tr?ng h?n, ngh? làm nón ng?a truy?n th?ng ?ang ???c nhà n??c quan tâm, khôi ph?c và nh?ng chi?c nón ng?a ch? có ? vùng ??t võ Bình ??nh ?ã và ?ang tr? thành nh?ng s?n ph?m du l?ch ??c ?áo h?p d?n bi?t bao du khách.

Theo ông ?? V?n Lang, T? tr??ng làng ngh? nón ng?a Phú Gia cho bi?t: K? t? khi Festival Bình ??nh ???c t? ch?c hàng n?m, r?t ?ông du khách trong n??c và n??c ngoài, ??c bi?t là du khách Pháp ?ã ??n tham quan, tìm hi?u làng ngh? nón ng?a Phú Gia, h? r?t thích lo?i nón này và h?t l?i khen ng?i bàn tay tài hoa, khéo léo c?a nh?ng ng??i th? th? công, h? ?ã ??t mua nhi?u s?n ph?m nón ng?a mang v? làm k? ni?m, t?ng b?n bè, ng??i thân.

V?i s? phát tri?n c?a ??t n??c hi?n nay, nón ng?a Phú Gia là m?t ph?n nét ??p trong v?n hoá du l?ch Bình ??nh. Ngh? làm nón ? ?ây không ch? là m?t ngh? th? công thu?n tuý, mà nó còn ?óng vai trò nh? m?t ho?t ??ng ngh? thu?t, ?em l?i cho xã h?i nh?ng s?n ph?m ngh? thu?t ??c ?áo, có ích.


Thanh H?i biên t?p

(Ngu?n: Trung tâm Thông tin du l?ch)

Bài viết cùng mục:

H

10 ?i?m du l?ch l

H

H

Qu?ng b

Farmtour thu h

Qu?ng b

Nhi?u ho?t ??ng phong ph

Nh?ng thi