Farmtour thu h

Farmtour là tên g?i lo?i hình du l?ch nông nghi?p ???c Trung ??ng H?i Nông dân Vi?t Nam tri?n khai ? 3 t?nh Ti?n Giang, An Giang và Lào Cai. Sau 3 n?m th?c hi?n, farmtour ?ã khi?n du khách r?t hào h?ng, thích thú

T?i bu?i t?ng k?t 3 n?m th?c hi?n d? án "Nâng cao n?ng l?c du l?ch nông nghi?p" do Trung ??ng H?i Nông dân Vi?t Nam t? ch?c ? An Giang m?i ?ây, nhi?u ??i bi?u ?ã t? ra ph?n kh?i tr??c nh?ng tín hi?u kh? quan c?a lo?i hình du l?ch m?i này.

Dân dã, thân thi?n

Sau khi ???c tri?n khai t? tháng 9/2006, 3 t?nh Lào Cai, Ti?n Giang và An Giang ?ã nhanh chóng kh?o sát, ch?n ??a ?i?m th?c hi?n farmtour. T?i Lào Cai, 2 ??a ?i?m ???c ch?n là thôn Trung ?ô, xã B?o Nhai, huy?n B?c Hà và thôn S? Séng, xã T? Phìn, huy?n Sa Pa.

Ti?n Giang ch?n xã Tân M? Chánh, TP M? Tho và xã V?nh Kim, huy?n Châu Thành.

Hai xã M? Hòa H?ng, TP Long Xuyên và V?n Giáo, huy?n T?nh Biên ???c ch?n th?c hi?n farmtour ? An Giang.

Theo bà Ph?m Th? Thanh Thúy, Phó Ban Qu?n lý Farmtour t?nh Ti?n Giang, v?i l?i th? có nhi?u nhà v??n tr?ng cây ?n trái, các ??a ph??ng ???c ch?n vào d? án ? Ti?n Giang ?ã g?p nhi?u thu?n l?i.

Ông Nguy?n V?nh Th?ng, Ban Qu?n lý Farmtour t?nh Lào Cai, h? h?i: "Du khách n??c ngoài r?t thích thú khi ???c ? l?i nhà c?a ng??i dân t?c ?? tìm hi?u t?p quán sinh ho?t c?a h?".

Ông Chau Kim Sary, Ch? t?ch H?ND xã V?n Giáo, huy?n T?nh Biên - An Giang, cho bi?t t? khi farmtour tri?n khai ? ??a ph??ng, bà con nông dân ?ã nhi?t tình h??ng ?ng.

"Ai không vui khi phum sóc mình ???c ??u t? ???ng sá; nhà c?a ???c nâng c?p, s?a ch?a s?ch ??p và còn có thêm thu nh?p. Cách s?ng, cách giao ti?p, ý th?c b?o v? môi tr??ng ? c?ng ??ng ??ng bào dân t?c Khmer ? V?n Giáo ?ã chuy?n bi?n rõ r?t" - ông Kim Sary nh?n xét.

Cùng ?n, ?, làm v?i nông dân

V?i farmtour, t?t c? nh?ng gì liên quan ??n nông nghi?p ??u có th? tr? thành s?n ph?m ph?c v? du l?ch. An Giang n?i ti?ng v?i các làng ngh? truy?n th?ng, nh?: d?t lãnh M? A ? Tân Châu, d?t th? c?m Khmer ? V?n Giáo, bánh canh - l?p x??ng bò V?nh Trung, m?m Châu ??c...

Ngoài ra, An Giang còn có nhi?u ?i?m du l?ch tham quan, mua s?m, nh?: ch? biên gi?i Long Bình, huy?n An Phú; th? tr?n T?nh Biên, huy?n T?nh Biên; khu du l?ch sinh thái r?ng tràm Trà S?, huy?n T?nh Biên...

T?i ?i?m ?ón du khách farmtour ? xã V?n Giáo, ông Chau Kim Sary cho bi?t du khách s? ???c ?i xe ng?a vào t?n phum sóc tham quan. ?i?m ??n là làng d?t th? c?m ? ?p Sray Sakoth, n?i n?u ???ng th?t n?t ? ?p M?ng Rò, các ngôi chùa Khmer...

Ông Châu V?n Ly, Phó Ch? t?ch H?i Nông dân t?nh An Giang, ti?t l?: "Tùy theo yêu c?u c?a du khách, t?t c? nh?ng gì liên quan ??n nông nghi?p chúng tôi ??u c? g?ng ??a vào farmtour, k? c? tát ?ìa b?t cá, c?t lúa... N?u ch? d?ng l?i ? vi?c ph?c v? du khách b?ng các món ?n ??ng quê hay ch? ?? h? ??ng xem chúng ta thu ho?ch lúa, ?n t??ng ?? l?i s? không sâu s?c. ??n c? nh? nh?ng l?n v? T?nh Biên, du khách n??c ngoài vô cùng thích thú khi ???c xu?ng ??ng c?t lúa. M? hôi nh? nh?i nh?ng h? r?t hào h?ng".

Ông Nguy?n V?nh Th?ng cho r?ng nh?ng cánh ??ng ru?ng b?c thang ? Sa Pa luôn ?? l?i ?n t??ng sâu s?c cho du khách n??c ngoài.

"T?i ?ây có ??ng bào dân t?c Dao ?? và Tày sinh s?ng, ??i s?ng sinh ho?t h?t s?c dân dã c?a h? c?ng tr? thành s?n ph?m du l?ch thu hút khách. L? h?i thì dày kín vì Lào Cai có r?t nhi?u dân t?c thi?u s?. ?? khám phá nét v?n hóa ??c ?áo ?ó, du khách ph?i ???c ?n, ???c ? cùng v?i ng??i dân m?i th?y h?t s? thú v?" - ông Th?ng phân tích.

??n xã V?nh Kim, huy?n Châu Thành - Ti?n Giang, du khách nh? b? hút h?n khi ng?m nhìn nh?ng cánh v??n cây ?n trái b?t ngàn và ???c t? tay hái nh?ng qu? m?ng chín trên cành.

"??n nay, h?u h?t ng??i dân t?i các ?i?m farmtour ??u ??ng thu?n cao v?i d? án và mong mu?n ???c phát tri?n lo?i hình du l?ch m?i này" - bà Ph?m Th? Thanh Thúy kh?ng ??nh.

(Ngu?n: Ng??i Lao ??ng)

Bài viết cùng mục:

H

10 ?i?m du l?ch l

H

H

Qu?ng b

L

Qu?ng b

Nhi?u ho?t ??ng phong ph

Nh?ng thi