Qu?ng b

H??ng t?i ??i l? k? ni?m 1.000 n?m Th?ng Long-Hà N?i, l?n ??u tiên, nh?ng nhà làm du l?ch Hà N?i ?ã "?? m?t" t?i m?t lo?i hình v?n hóa ??c bi?t, ?ó là qu?ng bá tinh hoa võ c? truy?n Vi?t Nam ??n ?ông ??o b?n bè qu?c t?.

Lo?i hình du l?ch giàu ti?m n?ng


D??i con m?t c?a ng??i làm du l?ch, ông Mai Ti?n D?ng, Phó giám ??c S? V?n hóa Th? thao và Du l?ch Hà N?? kh?ng ??nh: "Hà N?i có hai th? m?nh ?? h?p d?n khách qu?c t? ?ó là du l?ch và võ thu?t".

Hà N?i là n?i quy t? r?t nhi?u võ ???ng v?i nhi?u môn phái, môn sinh, s? thu hút ?ông ??o du khách qu?c t? n?u bi?t t?n d?ng l?i th? ?? khai thác truy?n th?ng v?n hóa, tinh th?n th??ng võ v?n có c?a dân t?c.


Theo chân nh?ng ng??i làm du l?ch, chúng tôi làm m?t chuy?n du hành quanh Hà N?i, "m?c s? th?" các võ ???ng Y võ Thiên Phúc (Tây H?) v?i môn phái Thi?u lâm V?nh Xuân, võ ???ng trong khuôn viên ??n th? Hai Bà Tr?ng (qu?n Hai Bà Tr?ng) v?i môn phái Võ Lâm Ph?t Gia, võ ???ng Kh?c Tr?nh (qu?n Thanh Xuân) v?i môn phái Nam H?ng S?n.


Xa h?n là các huy?n th? ngo?i thành, có Tr??ng ph? thông võ thu?t B?o Long (Th? xã S?n Tây) v?i nhi?u môn phái, xã H?u B?ng (huy?n Th?ch Th?t) - cái nôi c?a môn phái Vovinam, Bách Linh t? (xã Hòa Nam, huy?n ?ng Hòa) v?i môn phái Thiên môn ??o.


M?i môn phái có nh?ng cách bi?u di?n khác nhau nh?ng ??u b?t ngu?n t? tinh th?n dân t?c Vi?t, mà ? ?ó ngoài tính th??ng võ còn có tính v?n hóa, nhân ái, ngh? thu?t, y h?c... Ngay c? môn phái V?nh Xuân có ngu?n g?c t? Trung Qu?c nh?ng khi vào Vi?t Nam, ??ng hành cùng s? phát tri?n c?a Vi?t Nam, mang c?t cách, trí tu? Vi?t Nam và ??n ngày nay không còn gi?ng nh? cái g?c c?a nó, mà ?ã g?n nh? tr? thành môn võ c?a Vi?t Nam.


Du khách tìm hi?u v? võ c? truy?n Vi?t Nam có ngh?a là tìm hi?u v? v?n hóa, truy?n th?ng, l?ch s? c?a Vi?t Nam và lo?i hình này r?t có kh? n?ng kích thích nhu c?u khám phá c?a khách du l?ch n??c ngoài.


Chính t? th?c t? ?ó, võ s? Kh?c Tr?nh mong mu?n: "Võ thu?t là tinh hoa v?n hóa, là ni?m t? hào c?a dân t?c Vi?t Nam nên s? ph?i k?t h?p gi?a du l?ch và võ thu?t truy?n th?ng là c?n thi?t ?? qu?ng bá tinh hoa v?n hóa Vi?t, qu?ng bá ??t n??c, con ng??i Vi?t Nam ??n b?n bè th? gi?i".


??a võ c? truy?n vào phát tri?n du l?ch


Không ph?i bây gi? mà nhi?u n?m qua, khách n??c ngoài ??n t? nhi?u n??c ?ã r?t quan tâm ??n võ c? truy?n Vi?t Nam, ??n các võ ???ng t?i Hà N?i ?? tìm hi?u, th?m chí tham gia làm môn sinh. Tuy công tác qu?ng bá c?a các võ ???ng còn h?n ch? nh?ng b?ng chính tôn ch? phát tri?n, tinh th?n tr?ng y?u c?a môn phái nên uy tín c?a các võ ???ng ???c lan truy?n r?ng rãi.


Ông Nguy?n Kh?c Ch??ng, võ s? cao c?p c?a t? ch?c UNESCO, giám ??c Công ty Y võ Thiên Phúc k?: "Môn phái c?a Y võ Thiên Phúc ???c ng??i n??c ngoài bi?t t?i nhi?u h?n là ng??i Vi?t Nam. Riêng bài Viên Bình Công c?a võ phái ?ã ???c t?p hu?n cho khách c?a 13 n??c trên th? gi?i. Hi?n nay, m?t t? ch?c t?i Pháp m?i công ty ??a võ sinh sang giao l?u 2 tháng nh?ng vì b?t c?p v? th?i gian nên k? ho?ch không th?c hi?n ???c. Nhìn chung, ng??i n??c ngoài r?t thích tìm hi?u v? võ c? truy?n c?a Vi?t Nam ".


Tuy nhiên, Phó Giám ??c S? V?n hóa Th? thao và Du l?ch Hà N?i Mai Ti?n D?ng th?a nh?n Hà N?i ch?a k?t h?p ???c hai th? m?nh võ thu?t và du l?ch trong th?i gian v?a qua. Vì v?y, nhân d?p ??i l? 1000 n?m Th?ng Long-Hà N?i và N?m Du l?ch Qu?c gia 2010 t?i Hà N?i, hai th? m?nh này s? ???c g?n k?t ?? t?o ra s?n ph?m du l?ch m?i.


Thông qua ?ó, du l?ch Hà N?i s? qu?ng bá võ c? truy?n Vi?t Nam ??n ?ông ??o nhân dân trong n??c và b?n bè qu?c t?. V?i vai trò "bà m?i", S? V?n hóa Th? thao và Du l?ch Hà N?i s? kh?i d?y nh?ng ti?m n?ng c?a võ c? truy?n, ??ng th?i h? tr? xây d?ng s?n ph?m du l?ch m?i nh? m?t ph?n ?i?m ??n c?a Hà N?i.


"Và ?? ph?c v? khách m?t cách có hi?u qu?, các võ ???ng c?ng c?n xây d?ng k?ch b?n trình di?n, có ph?n gi?i thi?u v? võ phái, tinh th?n tr?ng y?u c?a võ phái, gi?i thi?u v? võ ???ng", ông D?ng nh?n m?nh.


Các công ty l? hành Hà N?i c?ng cho r?ng khi du l?ch và võ thu?t "b?t tay" cùng nhau có ngh?a là c? c? quan qu?n lý, doanh nghi?p và võ ???ng ??u ph?i hoàn thi?n r?t nhi?u bài toán ?? du l?ch võ thu?t tr? thành m?t s?n ph?m ??c ?áo.

Gi?i quy?t các b?t c?p hi?n có không ph?i là câu chuy?n ngày m?t ngày hai, nh?ng rõ ràng là nh?ng ng??i làm du l?ch Hà N?i ?ang r?t n? l?c ?? có m?t s?n ph?m m?i chào m?ng ??i l? k? ni?m 1000 n?m Th?ng Long.

(Ngu?n: Vietnam+)

 

 

Bài viết cùng mục:

H

10 ?i?m du l?ch l

H

H

Farmtour thu h

L

Qu?ng b

Nhi?u ho?t ??ng phong ph

Nh?ng thi

Indochina Map Cambodia Laos Cambodia

Tin tức - Sự kiện