10 ?i?m du l?ch l

Hà N?i và v?nh H? Long ???c trang web v? du l?ch c?a Australia bình ch?n là ?i?m du l?ch lý t??ng cho các gia ?ình n?m 2010.

D??i ?ây là nh?ng l?i gi?i thi?u c?a travel.com.au v? các ?i?m ??n t?t nh?t cho m?t chuy?n du l?ch c?a gia ?ình.

S? k?t h?p gi?a v? ??p t? nhiên, l?ch s? lôi cu?n, th?i ti?t d? ch?u cùng n?n v?n hóa phong phú khi?n Vi?t Nam tr? thành ?i?m du l?ch thú v? cho du khách thu?c m?i l?a tu?i.

Chuy?n tham quan Hà N?i kéo dài 7 ngày s? giúp b?n khám phá B?o tàng H? Chí Minh, L?ng Bác, Qu?c T? Giám, B?o tàng dân t?c và m?t chuy?n ?i xích lô vòng quanh khu ph? c? Hà N?i. Sau ?ó m?t chuy?n ?i t?i H? Long s? mang t?i cho b?n c? h?i khám phá m?t trong nh?ng k? quan thiên nhiên c?a th? gi?i trên du thuy?n.

M?t chuy?n ?i ch?i Trung Qu?c v?a mang tính giáo d?c v?a mang l?i r?t nhi?u vui thú cho c? ng??i l?n và tr? em. Các ?i?m nh?n bao g?m Qu?ng tr??ng Thiên An Môn, T? C?m Thành, V?n Lý Tr??ng Thành, làm quen v?i các con g?u trúc l?n ? v??n thú, chiêm ng??ng nh?ng b?c t??ng chi?n binh b?ng ??t nung to b?ng ng??i th?t, th?m các thành ph? n?i ti?ng c?a Trung Qu?c nh? Qu? Lâm, n?i b?n có th? h?c Thái c?c quy?n và nhi?u th? n?a.

B?n thích b? phim Mamma Mia? Hãy ??n th?m n?i b? phim ?ó ???c quay. ??a gia ?ình t?i châu Âu và khám phá Hy L?p, n?i câu chuy?n và b? phim di?n ra. Nh?ng ng??i dân trên ??o s? s?n sàng giúp b?n khám phá nh?ng thú vui trong cu?c s?ng t?i vùng ??t dân dã này và khi?n b?n có k? ni?m không th? nào quên.

Chiang Mai là n?i lý t??ng dành cho c? gia ?ình mu?n tham quan khám phá. Có r?t nhi?u ?i?u ?? xem và làm trong k? ngh? t?i Chiang Mai. B?n có th? lên r?ng th?m các tr?i voi hay ?i th?m thác n??c t?i V??n th?c v?t Sirikit. ?ó không ph?i là m?t thành ph? l?n nh?ng có m?i th? b?n c?n cho m?t k? ngh? th? giãn cùng gia ?ình.

Hãy ??n ngh? t?i hòn ??o Hamilton, sân sau c?a Austarlia và chiêm ng??ng c?nh ??p huy?n bí t?i ?ây. Chuy?n ?i là m?t cách gi?i thoát tuy?t v?i ?? khám phá môi tr??ng nhi?t ??i ??c ?áo. B?n cùng gia ?ình có th? l?n, chèo thuy?n, ch?i golf, tham quan công viên koala, ch?i th? thao d??i n??c và nhi?u th? khác.

Thái Lan có r?t nhi?u ?i?m ?? b?n d?ng chân. Phuket thì quá n?i ti?ng r?i nh?ng t?i sao không th? tìm ki?m m?t th? gì ?ó khác l? cho b?n tr? con. Mi?n nam Thái lan là m?t sân ch?i lý t??ng cho tr? con và c? ng??i l?n. Có th? là m?t chuy?n xuyên r?ng, th?m tr?i voi, th??ng th?c bãi bi?n cát tr?ng, tham quan các ngôi ??n linh thiêng ho?c chìm ??m gi?a các món ?n h?p d?n, còn r?t nhi?u th? ?? ??u óc con tr? ???c khám phá và c? h?c h?i.

Hãy ??n th?m thiên ???ng b?c nh?t c?a Australia - Surfers Paradise - bao g?m các ?i?m vui ch?i n?i ti?ng nh? Sea World, Warner Bros. Movie World, Wet n Wild và Khu b?o t?n ??ng v?t hoang dã Currumbin. Không có gì ng?c nhiên khi n?i ?ây là ?i?m d?ng chân yêu thích c?a các gia ?ình t?i Australia.

Hãy c??i con sóng t?i Waikiki và th??ng th?c k? ngh? t?i Hawaii. Là m?t ?i?m du l?ch lý t??ng, Hawaii chính là m?t thiên ???ng cho m?i ??a tr?. B?n có th? leo lên ??nh ng?n núi Diamond Head, c??i các con sóng, tham quan b? sinh v?t c?nh, mua s?m t?i trung tâm Ala Moana, ?i d?o ho?c n?m ch?i trên bãi bi?n.

Bali c?ng là m?t trong nh?ng ?i?m du l?ch h?p d?n hàng ??u dành cho các gia ?ình. Nó là m?t hòn ??o thân thi?n, giúp c? gia ?ình th? giãn. Tr? con có th? th?a thích t?m bi?n, tham gia các ho?t ??ng v?n hóa trên hòn ??o nh? h?c múa ?i?u Bali truy?n th?ng, th?m ??n th?, ??p xe, chèo thuy?n, c??i voi và nhi?u th? khác.

Fiji là ?i?m hút khách hàng ??u v?i nhi?u gia ?ình. Fiji có m?i th? mà các gia ?ình c?n, không khí trong lành, bãi bi?n n?ng ?m, thiên nhiên t??i ??p và các lo?i ??c s?n phong phú.

Di?u Minh

Bài viết cùng mục:

H

H

H

Qu?ng b

Farmtour thu h

L

Qu?ng b

Nhi?u ho?t ??ng phong ph

Nh?ng thi