Nh?ng thi

T? n? hoàng Cleopartra, m? nhân Helen c?a thành Troy th?i c? ??i cho ??n các ngôi sao n?i ti?ng ngày nay nh? ca s? Jay-Z và Beyonce Knowles ??u b? hút h?n b?i v? ??p c?a các bãi bi?n vùng ??a Trung H?i.

Santorini, Hy L?p.
Hi?m có n?i nào trên trái ??t l?i khi?n con ng??i say ??m nh? hòn ??o nh? ? Hy L?p này, n?i nh?ng ngôi làng có nhà ???c s?n tr?ng và mái ph? màu xanh ng?c. Bãi cát ?en kéo dài kh?p ??o luôn là ?i?m h?p d?n nh?t v?i du khách trong nh?ng tháng mùa hè. ?nh: Alamy.

Hvar, Croatia.
??o Hvar, n?m cách ??t li?n kho?ng 5km, s? h?u b?t ngàn nh?ng cánh ??ng o?i h??ng và vùng bi?n xanh mát. Bãi bi?n luôn ng?p tràn nh?ng c?p du khách tình t?. Du thuy?n c?a t? phú Bill Gates c?ng t?ng d?ng chân ? ?ây. ?nh: Shutterstock.

Lopud, Croatia.
Lopud ??p không kém Hvar nh?ng ít có s? xu?t hi?n c?a các ngôi sao và báo chí. Lopud là m?t trong hai hòn ??o có ng??i sinh s?ng nh?ng không h? có bóng dáng xe c? ?i l?i. N?i ?ây s? h?u m?t s? thiên ???ng cát tr?ng, ??c bi?t là bãi bi?n t?m kh?a thân Sunj. ?nh: Alamy.

Hydra, Hy L?p.
? hòn ??o nh? Hydra hoàn toàn v?ng bóng xe c? ?i l?i ngo?i tr? nh?ng chi?c xe t?i thu gom rác. Ki?u ki?n trúc truy?n th?ng ???c tôn vinh ? n?i ?ây, theo l?i nhân viên du l?ch, "nh?ng tòa nhà m?i ph?i ???c xây d?ng trên ??ng ?? nát c?a nh?ng tòa nhà c?". K?t qu? là n?i ?ây mang h?i th? c?a m?t làng chài c? ??y nét ngh? thu?t khi?n Hydra khác h?n v?i nh?ng khu b? bi?n ?ông ?úc khác c?a ??a Trung H?i. ?nh: Getty Images.

B? bi?n Cleopatra, Th? Nh? K?.
N? hoàng Cleopartra và ng??i tình Marc Antony ???c cho là th??ng xuyên d?o trên b? bi?n tuy?t ??p ? mi?n nam ??a Trung H?i này. Truy?n thuy?t k? l?i r?ng, Antony ?ã xây b? bi?n Cleopatra cho ng??i yêu d?u ?? l?y lòng nàng. ?nh: Alamy.

Thassos, Hy L?p.
Khu b? bi?n này ???c du khách Hy L?p và châu Âu yên m?n t? nhi?u n?m nay. ?ây là ?i?m ??n thích h?p v?i nh?ng c?p tình nhân mu?n tránh xa nh?ng khu ngh? mát ?n ào. Du khách có th? thuê xe máy cùng ng??i yêu ?i d?o kh?p hòn ??o. Thassos hút h?n b?i r?ng thông và khí h?u hài hòa. B? bi?n không ???c b?ng ph?ng nh?ng không gian r?t g?i tình. ?nh: Alamy.

Sveti Stefan, Montenegro.
Hình ?nh tuy?t m? c?a Sveti Stefan luôn ???c ??a lên nh?ng t?m card qu?ng cáo cho du l?ch ? ??a Trung H?i. ?ây là n?i minh tinh màn b?c và c?ng là qu? bom sex m?t th?i c?a Italy Sophia Lauren và Carlo Ponti b?t ??u chuy?n tình yêu vào th?p niên 60. ?nh: Alamy.

Emerald Coast, Sardinia, Italy.
N?m ? mi?n b?c Sardinia, Emerald Coast ???c xem là khu du l?ch có m?t không hai nh? n??c bi?n xanh ng?t và nh?ng d?i cát tr?ng miên man. ?nh: Alamy.

Cassis, Pháp.
T?i Cassis, du khách chìm ??m trong nh?ng v??n nho và c?nh bi?n hùng v?. ??c bi?t vào bu?i t?i, khu c?ng r?n ràng v?i nh?ng ánh ?èn r?c r?. Nh?ng c?p tình nhân c?ng có th? khám phá khu b? bi?n Calaques tuy?t m? ? ?ây. ?nh: iStockphoto.com.

H?i Ninh (theo Forbes)

Bài viết cùng mục:

H

10 ?i?m du l?ch l

H

H

Qu?ng b

Farmtour thu h

L

Qu?ng b

Nhi?u ho?t ??ng phong ph