Phó T?ng giám ??c hãng hàng không qu?c gia Vi?t Nam (Vietnam Airlines) D??ng Trí Thành ?ã t?i Nay Pyi Taw ?? th?o lu?n v?i Th? tr??ng Giao thông Myanmar Colonel Nyan Tun v? vi?c m? ???ng bay th?ng, nh?m thúc ??y h?p tác kinh t? và th??ng m?i gi?a hai n??c.

Theo Hi?p h?i Du l?ch và L? hành Myanmar, ???ng bay th?ng Yangon-Hà N?i s? góp ph?n thu hút du khách qu?c t? t?i Myanmar nhi?u h?n n?a, thúc ??y ngành công nghi?p "không khói" c?a n??c này.

Myanmar ?ã có ???ng bay th?ng v?i Thái Lan, Malaysia, Singapore và Trung Qu?c. H?u h?t du khách qu?c t?, ??c bi?t t? châu Á và châu Âu, t?i Myanmar qua Bangkok.

Tháng 11/2009, phái ?oàn ??i di?n các b? c?a Vi?t Nam, do Th? tr??ng Công nghi?p và Th??ng m?i Nguy?n Thanh Biên d?n ??u, ?ã có cu?c g?p Liên minh các phòng th??ng m?i và công nghi?p Myanmar (UMFCCI) ?? bàn v? nh?ng v?n ?? liên quan ??n các c? h?i h?p tác th??ng m?i và kinh t? gi?a hai n??c c?ng nh? trao ??i các ?oàn nghiên c?u.

Theo s? li?u chính th?c, k? t? khi Myanmar m? c?a ?ón ??u t? n??c ngoài cu?i n?m 1988 t?i cu?i tháng 8 n?m 2009, ??u t? c?a Vi?t Nam t?i n??c này ??t 23,4 tri?u USD, trong ?ó riêng ??u t? vào l?nh v?c d?u khí trong tháng 9/2008 ??t 20 tri?u USD. Các doanh nghi?p Vi?t Nam hi?n mu?n m? r?ng ??u t? trong l?nh v?c khách s?n và ngh? cá t?i Myanmar.

Th??ng m?i hai chi?u gi?a Vi?t Nam và Myanmar trong 9 tháng ??u n?m 2009 ??t 60 tri?u USD, trong ?ó xu?t kh?u c?a Myanmar vào Vi?t Nam là 42 tri?u USD và nh?p kh?u ??t 18 tri?u USD.

(Ngu?n: VietnamPlus)

Bài viết cùng mục:

H

10 ?i?m du l?ch l

H

H

Qu?ng b

Farmtour thu h

L

Qu?ng b

Nhi?u ho?t ??ng phong ph

Nh?ng thi

Indochina Map Cambodia Laos Cambodia