H

 V?a qua, t?i ?i?m d?ng chân Mã Pì Lèng, xã P?i L?ng (huy?n Mèo V?c, t?nh Hà Giang), UBND huy?n Mèo V?c long tr?ng t? ch?c L? ?ón nh?n B?ng x?p h?ng di tích Qu?c gia danh lam th?ng c?nh Mã Pì Lèng.

Danh lam th?ng c?nh Mã Pì Lèng n?m trên ??a bàn 3 xã: P?i L?ng, P? Vi và Xín Cái, ??ng th?i n?m trên ??nh núi cao 1.500m so v?i m?t n??c bi?n, v?i di?n tích ???c khoanh vùng b?o v? là 796,25ha. T? chân ?èo ??n ??nh ?èo, các nhà khoa h?c c?a Vi?n ??a ch?t khoáng s?n ?ã tìm th?y l?p các giá tr? v? th?ch c? h?c, c? sinh, ki?n t?o, ??a m?o... các d?u ?n do chuy?n ??ng ki?n t?o ???c ph?n ánh ??y ?? các pha ho?t ??ng tân ki?n t?o khác nhau t? giai ?o?n c? th?ch có niên ??i (cách nay kho?ng trên 200 tri?u n?m). Danh lam th?ng c?nh Mã Pì Lèng bao g?m: ?èo Mã Pì Lèng ???c coi là khu v?c di s?n ??c s?c v? ??a ch?t và c?nh quan; khu v?c ??nh ?èo ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng ?i?m quan sát toàn c?nh vào lo?i ??p nh?t ? Vi?t Nam; h?m v?c sông Nho Qu? là m?t trong nh?ng thung l?ng ki?n t?o ??c nh?t vô nh? ? Vi?t Nam. Bên c?nh nh?ng giá tr? v? c?nh quan, ??a ch?t ??a m?o, ?o?n ???ng Mã Pì Lèng còn là n?i ghi d?u ?n "Cu?c tr??ng trinh phá ?á m? ???ng H?nh phúc nói chung và còn ???c ghi trong t?m bia ?á ? ?ây". B?ng s?c ng??i v?i nh?ng d?ng c? nh?: búa, xà beng... không có s? tr? giúp c?a máy móc trong su?t 5 n?m ròng, trên công tr??ng Mã Pì Lèng lúc nào c?ng có trên 1.000 thanh niên Mèo V?c song ?ã ph?i m?t g?n 2 n?m m?i hoàn thành ?o?n ?èo... Ngày 16/11/2009, B? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch ?ã ký Quy?t ??nh s? 4194 x?p h?ng di tích danh lam th?ng c?nh Qu?c gia ??i v?i Mã Pì Lèng, làm c? s? pháp lý cho vi?c b?o t?n, phát huy giá tr? c?a di tích danh lam th?ng c?nh này. ??ng th?i, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i ?? huy?n Mèo V?c c?ng nh? t?nh có ?i?u ki?n qu?ng bá, khai thác và phát tri?n du l?ch có hi?u qu?.

???c s? u? quy?n c?a B? tr??ng B? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch, ??ng chí Nguy?n Trùng Th??ng, Giám ??c S? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch t?nh ?ã trao B?ng x?p h?ng Di tích Qu?c gia Mã Pì Lèng cho lãnh ??o UBND huy?n Mèo V?c và lãnh ??o UBND 3 xã nói trên trong ni?m vui ph?n kh?i c?a m?i ng??i ch?ng ki?n.

(Ngu?n: Báo Hà Giang)

Bài viết cùng mục:

10 ?i?m du l?ch l

H

H

Qu?ng b

Farmtour thu h

L

Qu?ng b

Nhi?u ho?t ??ng phong ph

Nh?ng thi