H

Hà N?i và V?nh H? Long (Vi?t Nam) v?a ???c trang web chuyên v? du l?ch travel.com.au c?a Australia ??a vào danh sách nh?ng ?i?m ??n lý t??ng cho các gia ?ình n?m 2010.

Theo travel.com.au, s? k?t h?p gi?a v? ??p t? nhiên, b? dày l?ch s?, th?i ti?t d? ch?u cùng n?n v?n hóa phong phú khi?n Vi?t Nam tr? thành ?i?m du l?ch thú v? cho du khách thu?c m?i l?a tu?i.

Chuy?n tham quan Hà N?i kéo dài 7 ngày s? giúp các du khách tìm hi?u và khám phá B?o tàng H? Chí Minh, B?o tàng dân t?c h?c Vi?t Nam, L?ng Bác, V?n Mi?u Qu?c T? Giám và m?t chuy?n ?i xích lô vòng quanh khu ph? c? Hà N?i. M?t chuy?n du l?ch t?i H? Long s? giúp du khách có c? h?i khám phá m?t trong nh?ng Di s?n thiên nhiên c?a th? gi?i trên du thuy?n.

Bên c?nh s? gi?i thi?u v? Hà N?i và V?nh H? Long (Vi?t Nam), trang web này còn gi?i thi?u v? m?t s? ?i?m ??n khác trên th? gi?i nh?: Qu?ng tr??ng Thiên An Môn, T? C?m Thành, V?n Lý Tr??ng Thành, Qu? Lâm (Trung Qu?c), V??n th?c v?t Sirikit (Thái Lan), ??o Hamilton, Surfers Paradise (Australia), Hawaii (Hoa K?)...

Thanh H?i biên t?p

Bài viết cùng mục:

H

10 ?i?m du l?ch l

H

Qu?ng b

Farmtour thu h

L

Qu?ng b

Nhi?u ho?t ??ng phong ph

Nh?ng thi