L?ch trình ??i l? k? ni?m 1000 n?m Th?ng Long - Hà N?i


Th?ng Long – Hà N?i có b? dày hàng ngàn n?m l?ch s?, là n?i h?i t? tinh hoa c?a dân t?c. S? ki?n tr?ng ??i k? ni?m 1.000 n?m Th?ng Long - Hà N?i (1010 – 2010) là d?p th? hi?n tình c?m, ??o lý u?ng n??c nh? ngu?n ??i v?i các th? h? cha ông ?ã có công d?ng n??c và gi? n??c, là d?p tôn vinh các giá tr? truy?n th?ng l?ch s? và cách m?ng c?a dân t?c. Ðây c?ng là d?p ?? gi?i thi?u và nâng cao t?m vóc th? ?ô Hà N?i nói riêng và Vi?t Nam nói chung ? khu v?c và trên th? gi?i. ??i l? k? ni?m 1.000 n?m Th?ng Long - Hà N?i s? di?n ra trong 10 ngày (t? ngày 1/10 ??n 10/10) v?i nhi?u ho?t ??ng v?n hóa, ngh? thu?t, th? thao phong phú và h?p d?n.

Th?i gian

S? ki?n

??a ?i?m

Ngày 1/10

8h

Khai m?c ??i l? k? ni?m 1.000 n?m Th?ng Long - Hà N?i

V??n hoa t??ng ?ài Lý Thái T? (???ng ?inh Tiên Hoàng)

9h30

Bi?u di?n ngh? thu?t

5 sân kh?u xung quanh h? Hoàn Ki?m

14h

Khai m?c tri?n lãm “Các tác ph?m v?n h?c, ngh? thu?t qua các th?i k?

Trung tâm Tri?n lãm v?n hoá - ngh? thu?t Vi?t Nam (2 Hoa L?)

15h

Khai m?c tri?n lãm ?nh ngh? thu?t Hà N?i

Nhà tri?n lãm 45 Tràng Ti?n

19h30

Khai m?c tri?n lãm “Thành t?u kinh t? - xã h?i Vi?t Nam và Th?ng Long - Hà N?i

Trung tâm H?i ch? tri?n lãm Vi?t Nam (138 Gi?ng Võ)

19h30

Khai m?c tu?n l? phim l?ch s? cách m?ng k? ni?m 1.000 n?m Th?ng Long - Hà N?i

Trung tâm chi?u phim Qu?c Gia (87 Láng H?)

20h

Ch??ng trình ngh? thu?t ??c bi?t “C? n??c v?i Hà N?i” (c?u truy?n hình tr?c ti?p)

Sân kh?u v??n hoa ??n Bà Ki?u (???ng ?inh Tiên Hoàng)

20h

Ch??ng trình hòa nh?c H?i nh?p qu?c t? - ni?m tin h??ng t?i t??ng lai

Nhà hát l?n Hà N?i (1 Tràng Ti?n)

Ngày 2/10

8h

Tr?ng bày các t? li?u, hi?n v?t, di v?t, c? v?t tiêu bi?u v? Th?ng Long - Hà N?i

Trung tâm Hoàng thành Th?ng Long (9 Hoàng Di?u và 19 Nguy?n Tri Ph??ng)

9h

L? ra m?t t? sách “Th?ng Long ngàn n?m v?n hi?n”

Th? vi?n Qu?c gia (31 Tràng Thi)

14h

T? ch?c nghi?m thu và công b? k?t qu? công trình nghiên c?u khoa h?c c?p nhà n??c KX.09 "Nghiên c?u phát huy ?i?u ki?n t? nhiên, kinh t? - xã h?i và giá tr? l?ch s? - v?n hoá 1.000 n?m Th?ng Long - Hà N?i, ph?c v? phát tri?n toàn di?n Th? ?ô"

Nhà hát l?n Hà N?i (1 Tràng Ti?n)

 

20h

Bi?u di?n ca khúc ch?n l?c trong sáng tác m?i chào m?ng Th?ng Long - Hà N?i

Sân kh?u l?n v??n hoa ??n Bà Ki?u (???ng ?inh Tiên Hoàng)

20h

Khai m?c liên hoan du l?ch qu?c t? Th?ng Long

Khu du l?ch Thiên ???ng B?o S?n (xã An Khánh, huy?n Hoài ??c)

Ngày 3/10

7h

Gi?i ch?y truy?n th?ng "Báo Hà N?i M?i" vì hoà bình

Xung quanh h? Hoàn Ki?m

20h

Ch??ng trình ngh? thu?t “Th?ng Long – Hà N?i th?i ??i H? Chí Minh”

SV? Hàng ??y (10 Tr?nh Hoài ??c)

Ngày 4/10

8h30

T?ng k?t và trao gi?i cu?c thi tìm hi?u “Th?ng Long - Hà N?i nghìn n?m v?n hi?n và anh hùng”

Nhà hát l?n Hà N?i (1 Tràng Ti?n)

15h

Khai m?c tri?n lãm "Anh hùng dân t?c và danh nhân v?n hóa Vi?t Nam"

B?o tàng Cách m?ng (25 Tông ??n)

15h30

Khai m?c tri?n lãm "Các tr?n ?ánh và chi?n d?ch n?i ti?ng trong l?ch s? Vi?t Nam"

B?o tàng L?ch s? Quân s? Vi?t Nam (28A ?i?n Biên Ph?)

17h

Khai m?c tri?n lãm và liên hoan th? pháp Th?ng Long - Hà N?i

V?n Mi?u – Qu?c T? Giám (58 Qu?c T? Giám)

20h

Công b? và trao gi?i báo chí toàn qu?c v? 1.000 n?m Th?ng Long - Hà N?i

Trung tâm Ngh? thu?t Âu C? (8 Hu?nh Thúc Kháng)

20h

Bi?u di?n các ?i?u múa c? Th?ng Long - Hà N?i

V??n hoa t??ng ?ài Lý Thái T? (???ng ?inh Tiên Hoàng)

Ngày 5/10

9h

Gi?i thi?u công trình ngh? thu?t ghép g?m "Con ???ng g?m s?"

???ng Yên Ph?

14h

Khai m?c tri?n lãm "Ngh? g?m Bát Tràng - c? truy?n và hi?n ??i"

Làng g?m Bát Tràng (xã Bát Tràng, huy?n Gia Lâm)

14h

Khai m?c tri?n lãm "Nh?ng t?m lòng v?i Th?ng Long - Hà N?i

Cung V?n hóa H?u ngh? (91 Tr?n H?ng ??o)

20h

Bi?u di?n ngh? thu?t âm nh?c c?a các ngh? s? n?i ti?ng Vi?t Nam

Nhà hát l?n Hà N?i (1 Tràng Ti?n) 

20h

Ca nh?c t?ng h?p ch? ?? "Hùng khí Th?ng Long và Bài ca ??t n??c"

SV? Hàng ??y (10 Tr?nh Hoài ??c)

Ngày 6/10

8h

Khai m?c liên hoan ngh? thu?t di?u Hà N?i

Qu?ng tr??ng SV? M? ?ình (???ng Lê ??c Th?)

8h

Bi?u di?n võ thu?t c? truy?n Hào khí Th?ng Long

Cung Th? thao Qu?n Ng?a (55 ??c Ng?)

8h30

Khánh thành B?o tàng Hà N?i

B?o tàng Hà N?i (???ng Ph?m Hùng)

14h

Khánh thành T??ng ?ài Bác H? - Bác Tôn

Công viên Th?ng Nh?t (354 Lê Du?n)

14h

Khánh thành Công viên Hoà Bình

Công viên Hoà Bình (xã Xuân ??nh, huy?n T? Liêm)

14h

Khai m?c tri?n lãm Th?ng Long - Hà N?i x?a

B?o tàng Hà N?i (???ng Ph?m Hùng)

14h30

Khánh thành Nhà hát Kim ??ng

Nhà hát Kim ??ng (19 Hàng Bài)

20h

Khánh thành Nhà hát Công nhân Hà N?i

Nhà hát Công nhân Hà N?i (42 Tràng Ti?n)

20h

Khánh thành Nhà hát ??i Nam

Nhà hát ??i Nam (89 ph? Hu?)

20h

Khai m?c liên hoan ?m th?c Hà Thành

Công viên n??c H? Tây (614 L?c Long Quân)

Ngày 7/10

8h

Khai m?c h?i th?o qu?c t? Phát tri?n b?n v?ng Th? ?ô v?n hi?n, anh hùng, thành ph? vì hòa bình

Trung tâm h?i ngh? qu?c t? (11 Lê H?ng Phong)

9h

T?ng k?t và trao gi?i cu?c thi qu?c t? tìm hi?u v? Th?ng Long - Hà N?i mang tên "Hà N?i - ?i?m h?n c?a b?n”

Nhà hát l?n Hà N?i (1 Tràng Ti?n)

20h

Bi?u di?n âm nh?c dân t?c

Nhà hát l?n Hà N?i (1 Tràng Ti?n)

Ngày 8/10

7h

Ch??ng trình v?n hóa ngh? thu?t c?a tu?i tr? th? ?ô và c? n??c

T?i các ??a ?i?m và sân kh?u ngoài tr?i toàn thành ph?

20h

Ch??ng trình giao l?u Th?ng Long - H?n thiêng sông núi

Trung tâm H?i ngh? Qu?c gia (???ng Ph?m Hùng, xã M? Trì, huy?n T? Liêm)

20h

L? h?i ???ng ph?

Qu?ng tr??ng Ngân hàng Nhà n??c  (49 Lý Thái T?)

Ngày 9/10

8h

Khánh thành c?u Thanh Trì, c?u V?nh Tuy

??u phía nam c?u Thanh Trì và c?u V?nh Tuy

9h30

Khánh thành ??i l? Th?ng Long

Ngã t? Ph?m Hùng - Tr?n Duy H?ng

20h

Bi?u di?n c?a các ?oàn ngh? thu?t qu?c t?

T?i các ??a ?i?m và sân kh?u ngoài tr?i toàn thành ph?

Ngày 10/10

8h

??i l? k? ni?m  1.000 n?m Th?ng Long - Hà N?i

Qu?ng tr??ng Ba ?ình

20h

?êm h?i v?n hóa ngh? thu?t k? ni?m 1.000 n?m Th?ng Long - Hà N?i

SV? M? ?ình (???ng Lê ??c Th?)

Bài viết cùng mục:

H

10 ?i?m du l?ch l

H

H

Qu?ng b

Farmtour thu h

L

Qu?ng b

Nhi?u ho?t ??ng phong ph

Nh?ng thi