Cam Pu Chia

Campuchia là vùng ??t c?a nh?ng cái ??p, các ngôi ??n c? kính thu?c qu?n th? Angkor, ??n Bayon và s? s?p ?? c?a ?? ch? Khmer luôn mang d?u ?n c?a s? trang tr?ng, hùng v? và chi?m v? trí trung tâm trong các k? quan th? gi?i - có th? so sánh v?i Machu Picchu, Kim t? tháp Ai C?p hay V?n lý tr??ng thành.

Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

Indochine Tourist gi?i thi?u v?i quý khách m?t s? ch??ng trình xu?t phát t? Hà N?i, ?? khám phá các ?i?m du l?ch n?i ti?ng c?a mi?n NAM vi?t nam.

Vi?t Nam

Du l?ch Mi?n Nam

N?u nh? ph?i dùng t? ng? nào ?ó ?? mô t? v? ??t n??c Singapore, ngôn t? ?ó ch? có th? là "??c ?áo". Là m?t thành ph? n?ng ??ng v?i nhi?u nét t??ng ph?n và màu s?c sinh ??ng, b?n s? tìm th?y n?i ?ây s? pha tr?n hài hoà gi?a v?n hoá, ?m th?c, ngh? thu?t và ki?n trúc.

N??c ngo

Malaysia - Singapore