Cam Pu Chia

Campuchia là vùng ??t c?a nh?ng cái ??p, các ngôi ??n c? kính thu?c qu?n th? Angkor, ??n Bayon và s? s?p ?? c?a ?? ch? Khmer luôn mang d?u ?n c?a s? trang tr?ng, hùng v? và chi?m v? trí trung tâm trong các k? quan th? gi?i - có th? so sánh v?i Machu Picchu, Kim t? tháp Ai C?p hay V?n lý tr??ng thành.

Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

Indochine Tourist gi?i thi?u v?i quý khách các ch??ng trinh du l?ch xu?t phát t? th? ?ô Hà N?i, th?m quan các ??a danh Mi?n B?c: Sa Pa, Ba B?, Thác B?n Gi?c, H? Long, Cát Bà...

Vi?t Nam

Du l?ch Mi?n B?c

Trung Qu?c là m?t trong nh?ng cái nôi v?n minh nhân lo?i s?m nh?t. V?n minh Trung Qu?c c?ng là m?t trong s? ít các n?n v?n minh, cùng v?i L??ng Hà c? (ng??i Sumer), ?n ?? (V?n minh l?u v?c sông ?n ??), Maya và Ai C?p C? ??i (m?c dù có th? nó h?c t? ng??i Sumer), t? t?o ra ch? vi?t riêng.

N??c ngo

Trung Qu?c