Cam Pu Chia

Campuchia là vùng ??t c?a nh?ng cái ??p, các ngôi ??n c? kính thu?c qu?n th? Angkor, ??n Bayon và s? s?p ?? c?a ?? ch? Khmer luôn mang d?u ?n c?a s? trang tr?ng, hùng v? và chi?m v? trí trung tâm trong các k? quan th? gi?i - có th? so sánh v?i Machu Picchu, Kim t? tháp Ai C?p hay V?n lý tr??ng thành.

Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

?ôi khi, tình yêu không ch? là c?m giác ???c nhìn th?y nhau, mà còn là c?m giác ???c cùng nhau nhìn và c?m nh?n cu?c s?ng xung quanh theo ?úng ngh?a c?a nó. Hãy làm cho tình yêu c?a b?n th?ng hoa v?i nh?ng gi? phút tuy?t v?i t?i nh?ng bãi bi?n ??p nh?t mi?n Trung. Indochine Tourist s? là ng??i ??ng hành tin c?y c?a b?n.

Vi?t Nam

Du l?ch tr?ng m?t

N?u nh? ph?i dùng t? ng? nào ?ó ?? mô t? v? ??t n??c Singapore, ngôn t? ?ó ch? có th? là "??c ?áo". Là m?t thành ph? n?ng ??ng v?i nhi?u nét t??ng ph?n và màu s?c sinh ??ng, b?n s? tìm th?y n?i ?ây s? pha tr?n hài hoà gi?a v?n hoá, ?m th?c, ngh? thu?t và ki?n trúc.

N??c ngo

Malaysia - Singapore