Trung Qu?c

Trung Qu?c là m?t trong nh?ng cái nôi v?n minh nhân lo?i s?m nh?t. V?n minh Trung Qu?c c?ng là m?t trong s? ít các n?n v?n minh, cùng v?i L??ng Hà c? (ng??i Sumer), ?n ?? (V?n minh l?u v?c sông ?n ??), Maya và Ai C?p C? ??i (m?c dù có th? nó h?c t? ng??i Sumer), t? t?o ra ch? vi?t riêng.

B?c Kinh

- Mã tour: TQ 01
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

Macao - Th

- Mã tour: TQ 02
- Thời gian: 6 ng
- Khởi hành: H

H?ng K

- Mã tour: TQ 03
- Thời gian: 7 ng
- Khởi hành: H

B?c Kinh / T

- Mã tour: TQ 04
- Thời gian: 8 ng
- Khởi hành: H

C

- Mã tour: TQ 05
- Thời gian: 4 ng
- Khởi hành: H

C

- Mã tour: TQ 06
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

C

- Mã tour: TQ 07
- Thời gian: 6 ng
- Khởi hành: H
Indochina Map Cambodia Laos Vietnam

Các loại Tours khác

Điểm đến khác:

?ôi khi, tình yêu không ch? là c?m giác ???c nhìn th?y nhau, mà còn là c?m giác ???c cùng nhau nhìn và c?m nh?n cu?c s?ng xung quanh theo ?úng ngh?a c?a nó. Hãy làm cho tình yêu c?a b?n th?ng hoa v?i nh?ng gi? phút tuy?t v?i t?i nh?ng bãi bi?n ??p nh?t mi?n Trung. Indochine Tourist s? là ng??i ??ng hành tin c?y c?a b?n.

Vi?t Nam

Du l?ch tr?ng m?t