Trung Qu?c

Trung Qu?c là m?t trong nh?ng cái nôi v?n minh nhân lo?i s?m nh?t. V?n minh Trung Qu?c c?ng là m?t trong s? ít các n?n v?n minh, cùng v?i L??ng Hà c? (ng??i Sumer), ?n ?? (V?n minh l?u v?c sông ?n ??), Maya và Ai C?p C? ??i (m?c dù có th? nó h?c t? ng??i Sumer), t? t?o ra ch? vi?t riêng.

B?c Kinh

- Mã tour: TQ 01
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

Macao - Th

- Mã tour: TQ 02
- Thời gian: 6 ng
- Khởi hành: H

H?ng K

- Mã tour: TQ 03
- Thời gian: 7 ng
- Khởi hành: H

B?c Kinh / T

- Mã tour: TQ 04
- Thời gian: 8 ng
- Khởi hành: H

C

- Mã tour: TQ 05
- Thời gian: 4 ng
- Khởi hành: H

C

- Mã tour: TQ 06
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

C

- Mã tour: TQ 07
- Thời gian: 6 ng
- Khởi hành: H
Indochina Map Cambodia Laos Vietnam

Các loại Tours khác

Điểm đến khác:

Indochine Tourist gi?i thi?u v?i quý khách m?t s? ch??ng trình xu?t phát t? Hà N?i, ?? khám phá các ?i?m du l?ch n?i ti?ng c?a mi?n Trung vi?t nam.

Vi?t Nam

Du l?ch Mi?n Trung