Trung Qu?c

Trung Qu?c là m?t trong nh?ng cái nôi v?n minh nhân lo?i s?m nh?t. V?n minh Trung Qu?c c?ng là m?t trong s? ít các n?n v?n minh, cùng v?i L??ng Hà c? (ng??i Sumer), ?n ?? (V?n minh l?u v?c sông ?n ??), Maya và Ai C?p C? ??i (m?c dù có th? nó h?c t? ng??i Sumer), t? t?o ra ch? vi?t riêng.

B?c Kinh

- Mã tour: TQ 01
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

Macao - Th

- Mã tour: TQ 02
- Thời gian: 6 ng
- Khởi hành: H

H?ng K

- Mã tour: TQ 03
- Thời gian: 7 ng
- Khởi hành: H

B?c Kinh / T

- Mã tour: TQ 04
- Thời gian: 8 ng
- Khởi hành: H

C

- Mã tour: TQ 05
- Thời gian: 4 ng
- Khởi hành: H

C

- Mã tour: TQ 06
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

C

- Mã tour: TQ 07
- Thời gian: 6 ng
- Khởi hành: H
Indochina Map Cambodia Laos Vietnam

Các loại Tours khác

Điểm đến khác:

?ây là các  ch??ng trình du l?ch ng?n  ngày, xu?t phát t? Hà N?i dành cho nh?ng du khách mu?n khám phá các l? h?i tiêu bi?u t?i khu v?c Mi?n B?c nh? Yên T?, Chùa Bái ?ính, Chùa H??ng...

Vi?t Nam

Du xu