Request more

H?ng K

- Mã tour: TQ 03
- Thời gian: 7 ng
- Khởi hành: H

L?ch trình: H?NG KÔNG - B?C KINH (7 ngày/ 6 ?êm)

Ngày 1: Hà N?i - H?ng Kông (?n tr?a MB, t?i)
Ngày 2: H?ng Kông Disneyland (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 3: H?ng Kông (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 4: H?ng Kông - B?c Kinh (?n sáng, tr?a MB, t?i)
Ngày 5: B?c Kinh (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 6: B?c Kinh (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 7: B?c Kinh - Hà N?i (?n sáng, tr?a)

Ngày 1: Hà N?i - H?ng Kông (?n tr?a MB, t?i)

08:00 Xe và h??ng d?n viên c?a Công ty ?ón quý khách t?i ?i?m h?n và ??a ra sân bay N?i Bài ?áp máy bay ?i H?ng Kông. ??n H?ng Kông xe ?ón quý khách ??a v? nh?n phòng khách s?n, ngh? ng?i. ?n t?i t?i nhà hàng và t? do mua s?m hàng hoá t?i ch? ?àn Bà.

Ngày 2: H?ng Kông Disneyland (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, quý khách t? do tham quan, ch?p ?nh l?u ni?m và tham gia các trò ch?i gi?i trí t?i khu công viên trò ch?i n?i ti?ng Th? gi?i DISNEYLAND H?NG KÔNG: Khu ph? M?, Khu trò ch?i m?o hi?m, khu trò ch?i vui nh?n, khu th? gi?i t??ng lai... ?n t?i t?i nhà hàng và ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 3: H?ng Kông (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, xe ??a quý khách th?m thành ph? H?ng Kông v?i Trung tâm V?n hoá H?ng Kông, Trung tâm Tri?n lãm H?ng Kông, ch?p ?nh l?u ni?m t?i Bông mai vàng n?i di?n ra l? trao tr? H?ng Kông v? Trung Qu?c, lên ??nh Victoria ng?m toàn c?nh H?ng Kông, th?m V?nh n??c c?n Repulse Bay. T? do mua s?m hàng hoá l?u ni?m t?i c?a hàng mi?n thu?, c?a hàng vàng b?c ?á quý H?ng Kông và các trung tâm th??ng m?i l?n t?i H?ng Kông: Tsim Sha Tsui... ?n t?i t?i nhà hàng, ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 4: H?ng Kông - B?c Kinh (?n sáng, tr?a MB, t?i)

Sau b?a sáng, xe ??a quý khách ra sân bay ?áp chuy?n bay ?i B?c Kinh. ??n B?c Kinh, xe ?ón quý khách và ??a v? khách s?n nh?n phòng ngh? ng?i. ?n t?i t?i nhà hàng và th??ng th?c các ti?t m?c xi?c ??c s?c Trung Qu?c. Ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 5: B?c Kinh (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, quý khách th?m C? Cung (T? C?m Thành) - cung ?i?n c?a các vua chúa Trung Hoa v?i h?n 9999.5 gian ?i?n. Th?m qu?ng tr??ng Thiên An Môn - trung tâm chính tr? c?a Trung Qu?c v?i ??i l? ???ng, ch?p ?nh l?u ni?m trên Qu?ng tr??ng và tr??c L?ng Mao ch? t?ch, t??ng ?ài anh hùng li?t s?. Bu?i chi?u th?m Di Hoà Viên - cung ?i?n mùa hè c?a các vua chúa nhà Thanh v?i cung T? Hi, Th? lão ???ng, H? Côn Minh..., th?m và th??ng th?c trà n?i ti?ng Trung Qu?c nh? Trà Long T?nh, Trà sinh thái..., th?m x??ng s?n xu?t C?nh Thái Lam. Ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 6: B?c Kinh (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, quý khách th?m V?n Lý Tr??ng Thành - m?t k? quan n?i ti?ng th? gi?i có th? nhìn th?y t? v? tinh. Bu?i chi?u quý khách ?i th?m Th?p Tam L?ng (L?ng t?m c?a Vua ??i Minh). Trên ???ng v? ghé th?m hi?u thu?c c? truy?n Trung Hoa - t?i ?ây quý khách s? ???c b?t m?ch,kê ??n, massage chân mi?n phí . ?n t?i và th??ng th?c món V?t quay B?c Kinh n?i ti?ng. Ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 7: B?c Kinh - Hà N?i (?n sáng, tr?a)

Sau b?a sáng, tr? phòng khách s?n. T? do mua s?m. ?n tr?a. Xe ??a quý khách ra sân bay ?áp chuy?n bay VN901 lúc 15:45 v? Hà N?i. 18:25 v? ??n N?i Bài, xe ?ón quý khách và ??a v? trung tâm thành ph?. K?t thúc ch??ng trình./.

van ly truong thanh tu cam thanh
hong kong van ly truong thanh

Bao g?m:

- Vé máy bay kh? h?i Hà N?i - H?ng Kông - B?c Kinh - Hà N?i (Vé ?oàn)

- Khách s?n 3 sao (2 ng??i/phòng; n?u ?oàn l? nam ho?c n? s? d?ng phòng ba)

- Các b?a ?n theo ch??ng trình.

- V?n chuy?n b?ng xe hi?n ??i, máy l?nh.

- Phí tham quan th?ng c?nh c?a th? nh?t.

- H??ng d?n viên ti?ng Vi?t nhi?t tình, kinh nghi?m, ?i su?t tuy?n.

- Visa XNC H?ng Kông,Trung Qu?c (Dành cho khách mang qu?c t?ch Vi?t Nam)

Không g?m:

- Chi phí cá nhân.

- ?? u?ng.

- H? chi?u còn h?n 6 tháng

- Mua s?m hàng hóa.

- Ng? phòng ??n.

- Tip cho HDV & lái xe.

- L? phí sân bay H?ngkông,B?c Kinh thu? an ninh hàng không và ph? phí nhiên li?u: 86 USD

- L? phí sân bay Vi?t Nam (Ng??i l?n 14USD; tr? em 07USD)

Indochina Map Cambodia Laos Vietnam

Các loại Tours khác

Điểm đến khác:

Indochine Tourist gi?i thi?u v?i quý khách m?t s? ch??ng trình xu?t phát t? Hà N?i, ?? khám phá các ?i?m du l?ch n?i ti?ng c?a mi?n NAM vi?t nam.

Vi?t Nam

Du l?ch Mi?n Nam