Request more

B?c Kinh / T

- Mã tour: TQ 04
- Thời gian: 8 ng
- Khởi hành: H

L?ch trình: B?C KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - TH??NG H?I (8 ngày/ 7 ?êm)

Ngày 1: Hà N?i - B?c Kinh (?n tr?a MB, t?i)
Ngày 2: B?c Kinh (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 3: B?c Kinh - Tô Châu (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 4: Tô Châu (?n sáng, tr?a, t?i )
Ngày 5: Tô Châu - Hàng Châu (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 6: Hàng Châu - Th??ng H?i (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 7: Th??ng H?i - B?c Kinh (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 8: B?c Kinh - Hà N?i (?n sáng, tr?a)

Ngày 1: Hà N?i - B?c Kinh (?n tr?a MB, t?i)

07:00 Xe & h??ng d?n viên ?ón khách ra sân bay N?i Bài ?áp chuy?n bay VN 900 lúc 10:10 ?i B?c Kinh. 14:45 (Gi? Trung Qu?c) t?i B?c Kinh, xe ?ón quý khách v? khách s?n nh?n phòng ngh? ng?i. ?n t?i t?i nhà hàng và th??ng th?c các ti?t m?c xi?c Trung Qu?c.

Ngày 2: B?c Kinh (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, quý khách ?i th?m V?n lý tr??ng thành - m?t k? quan duy nh?t c?a Th? gi?i có th? nhìn th?y b?ng m?t th??ng t? v? tinh. Trên ???ng ghé th?m x??ng ch? tác ng?c X??ng Bình. Bu?i chi?u, quý khách th?m L?ng t?m c?a các vua chúa nhà Minh: Th?p Tam l?ng. Trên ???ng v? B?c Kinh quý khách ghé th?m hi?u thu?c c? truy?n Trung Hoa n?i ti?ng - t?i ?ây quý khách có th? b?t m?ch kê ??n, massage chân mi?n phí. ?n t?i t?i nhà hàng v?i món v?t quay B?c Kinh n?i ti?ng. Ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 3: B?c Kinh - Tô Châu (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, quý khách th?m Qu?ng Tr??ng Thiên An Môn - trung tâm chính tr? c?a Trung Hoa v?i ??i L? ???ng, L?ng Mao Ch? t?ch (bên ngoài)...Th?m C? Cung (T? C?m Thành) - là m?t công trình ki?n trúc v? ??i c?a Trung qu?c v?i 9999,5 gian phòng. Chi?u quý khách ?i th?m Di Hoà Viên - lâm viên hoàng gia ?i?n hình và l?n nh?t Th? gi?i v?i Cung T? Hy, V?n Th? ???ng, H? Côn Minh. 19:00, quý khách ?áp tàu ?i Tô Châu. Ngh? ?êm trên tàu.

Ngày 4: Tô Châu (?n sáng, tr?a, t?i )

07:00 ??n Tô Châu, quý khách ?n sáng và tham quan thành ph? Tô Châu v?i Tây Viên, Hàn S?n T? v?i bài th? n?i ti?ng c?a Tr??ng K?, L?u Viên, th?m x??ng s?n xu?t t? l?a Tô Châu. ?n t?i t?i nhà hàng và ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 5: Tô Châu - Hàng Châu (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, xe ??a quý khách ?i Hàng Châu, tham quan thành ph? Hàng Châu v?i c?nh Tây H?, mi?u Nh?c Phi, v??n trà. ?n t?i t?i nhà hàng và ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 6: Hàng Châu - Th??ng H?i (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, xe ??a quý khách ?i Th??ng H?i. ??n Th??ng H?i, quý khách th?m Chùa Ng?c Ph?t, D? Viên ??i Thanh Càn Long, khu th??ng m?i Mi?u Thành Hoàng, B?n Th??ng H?i. ?n t?i t?i nhà hàng và ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 7: Th??ng H?i - B?c Kinh (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, quý khách th?m Tháp Truy?n hình Minh Châu ?ông Ph??ng cao 468m (Quý khách có th? t? mua vé lên khoang th? 2 ? ?? cao 263m ng?m toàn c?nh thành ph? Th??ng H?i, khu ch? xu?t Ph? ?ông, c?u Nam Ph?). Mua s?m hàng l?u ni?m trên ??i l? Nam Kinh s?m u?t nh?t Th??ng H?i. Bu?i t?i, quý khách ?áp tàu ho? v? B?c Kinh. Ngh? ?êm trên t?u.

Ngày 8: B?c Kinh - Hà N?i (?n sáng, tr?a)

09:00 ??n B?c Kinh, xe ?ón quý khách và ??a ?i mua s?m trên ???ng V??ng Ph? T?nh ho?c khu ch? Nhã Tú. Sau b?a tr?a, xe ??a quý khách ra sân bay ?áp chuy?n bay VN 901 lúc 15:45

18:30 V? ??n sân bay N?i Bài, xe ?ón quý khách v? trung tâm Hà N?i. K?t thúc ch??ng trình./.

van ly truong thanh tu cam thanh
thuong hai tu cam thanh

Bao g?m :

- Vé máy bay kh? h?i Hà N?i - B?c Kinh - Hà N?i (Vé ?oàn).

- Khách s?n 3 sao tiêu chu?n ( 2 ng??i/phòng ; n?u l? khách s? d?ng phòng ba).

- Các b?a ?n theo ch??ng trình.

- V?n chuy?n b?ng xe hi?n ??i máy l?nh.

- Vé tàu h?a ?i?u hòa,gi??ng n?m khoang 6 (B?c Kinh - Th??ng H?i - B?cKinh).

- Phí tham quan th?ng c?nh c?a th? nh?t.

- H??ng d?n viên nhi?t tình, kinh nghi?m theo su?t tuy?n.

- Visa XNC Trung Qu?c (Dành cho khách mang qu?c t?ch Vi?t Nam).

- B?o hi?m du l?ch t?i n??c ngoài (100.000 NDT/ng??i/v?).

- L? phí sân bay Trung Qu?c, thu? an ninh hàng không và ph? phí nhiên li?u 131 USD

- L? phí sân bay Vi?t Nam (Ng??i l?n 14 USD, tr? em 07 USD)

Không g?m :

- Chi phí cá nhân

- ?? u?ng

- H? chi?u còn h?n 6 tháng

- Mua s?m hàng hóa

- Ng? phòng ??n

- Tip cho HDV & Lái xe

Indochina Map Cambodia Laos Vietnam

Các loại Tours khác

Điểm đến khác:

?ây là các  ch??ng trình du l?ch ng?n  ngày, xu?t phát t? Hà N?i dành cho nh?ng du khách mu?n khám phá các l? h?i tiêu bi?u t?i khu v?c Mi?n B?c nh? Yên T?, Chùa Bái ?ính, Chùa H??ng...

Vi?t Nam

Du xu