Request more

C

- Mã tour: TQ 06
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

L?ch trình: CÔN MINH - TH?CH LÂM - C?U H??NG ??NG (5 ngày/4 ?êm)

B?n ??ng b? l? c? h?i tham quan Hang ??ng C?u H??ng - Danh th?ng n?i ti?ng c?a Trung Qu?c. Phía d??i hang ??ng là dòng sông có nhi?u thác ??p. ??c bi?t có "Hùng S? ??i Sãnh" r?ng trên 15.000m2 - n?i tr?ng bày các lo?i ?á c? c?c k? ??c ?áo. Và m?t ?i?m ??n ??y h?p d?n khác, ?ó là r?ng ?á Th?ch Lâm - di s?n v?n hóa th? gi?i (r?ng ?á t? nhiên - có c? cây và thú b?ng ?á - n?i quay b? phim Tây Du Ký).

Ngày 1: Hà N?i - Côn Minh (?n tr?a MB, t?i)
Ngày 2: Côn Minh (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 3: Côn Minh - C?u H??ng (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 4: Th?ch Lâm - Côn Minh (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 5: Côn Minh - Hà N?i (?n sáng, tr?a)

Ngày 1: Hà N?i - Côn Minh (?n tr?a MB, t?i)

08:30 xe và h??ng d?n viên c?a Công ty ??a quý khách ra sân bay N?i Bài ?áp chuy?n bay lúc 11:10 ?i Côn Minh. 13:50 (gi? B?c Kinh) quý khách ??n Côn Minh. Xe ?ón quý khách và ??a ?i th?m Kim ?i?n - khu nhà ngh? mát c?a v? t??ng n?i ti?ng ??i nhà Thanh - Ngô Tam Qu?, chiêm ng??ng ngôi chùa ?úc b?ng ??ng n?ng g?n 5 t?n. ?n t?i và ngh? ?êm t?i Côn Minh.

Ngày 2: Côn Minh (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, quý khách th?m Tây S?n Long Môn v?i Tam Thanh Các, Long Môn, th?m chùa Hoa ?ình. Sau b?a tr?a, quý khách tham quan Công viên ??i Quan L?u. ?n t?i và ngh? ?êm t?i Côn Minh.

Ngày 3: Côn Minh - C?u H??ng (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, xe ??a quý khách th?m phong c?nh hùng v? c?a Hang ??ng C?u H??ng - n?i tr?ng bày r?t nhi?u di tích c?a ngu?i c? ??i, trên ???ng ghé th?m Vân Nam B?y S?c - tham quan và t? do mua s?m nh?ng s?n v?t t? nhiên ??c s?c c?a ??t Vân Nam. ?n t?i và ngh? ?êm t?i huy?n Th?ch Lâm.

Ngày 4: Th?ch Lâm - Côn Minh (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, xe ??a quý khách ?i tham quan c?nh ??p tuy?t m? c?a R?ng ?á (Th?ch Lâm) - c?nh ??p có m?t không hai c?a Trung Qu?c, r?ng g?n 3km2. Sau b?a tr?a, xe ??a quý khách tr? v? Côn Minh tham quan và t? do d?o ch?i t?i Kim Mã Bích Kê - m?t trong nh?ng khu ph? ?i b? s?m u?t nh?t t?i Côn Minh. ?n t?i và ngh? ?êm t?i Côn Minh

Ngày 5: Côn Minh - Hà N?i (?n sáng, tr?a)

Sau b?a sáng, quý khách ?i th?m Ch? hoa Gia Minh. Sau b?a tr?a, xe ??a quý khách ra sân bay ?áp máy bay tr? v? Vi?t Nam. Chia tay ?oàn và k?t thúc ch??ng trình./.

con minh thach lam
thach lam thuong hai

Bao g?m:

- Vé máy bay kh? h?i Hà N?i - Côn Minh - Hà N?i (Vé ?oàn).

- L? phí sân bay Trung Qu?c, thu? an ninh hàng không và ph? phí nhiên li?u: 100USD.

- L? phí sân bay Vi?t Nam (Ng??i l?n 14USD; tr? em 07USD)

- Khách s?n 2 sao (2 ng??i/phòng; n?u ?oàn l? nam ho?c n? s? d?ng phòng ba).

- Các b?a ?n theo ch??ng trình.

- V?n chuy?n b?ng xe hi?n ??i, máy l?nh.

- Phí tham quan th?ng c?nh c?a th? nh?t.

- H??ng d?n viên ti?ng Vi?t nhi?t tình, kinh nghi?m.

- Visa XNC Trung Qu?c (Dành cho khách mang qu?c t?ch Vi?t Nam)

- B?o hi?m du l?ch t?i n??c ngoài (M?c cao nh?t là 100.000NDT)

Không g?m:

- H? chi?u còn h?n 6 tháng.

- Chi phí cá nhân.

- Mua s?m hàng hóa.

- ?? u?ng.

- Chi phí ng? phòng ??n.

- Tip cho HDV & lái xe.

Indochina Map Cambodia Laos Vietnam

Các loại Tours khác

Điểm đến khác:

Indochine Tourist gi?i thi?u v?i quý khách m?t s? ch??ng trình xu?t phát t? Hà N?i, ?? khám phá các ?i?m du l?ch n?i ti?ng c?a mi?n Trung vi?t nam.

Vi?t Nam

Du l?ch Mi?n Trung