Request more

C

- Mã tour: TQ 07
- Thời gian: 6 ng
- Khởi hành: H

L?ch trình: CÔN MINH - TH?CH LÂM - ??I LÝ - L? GIANG (6 ngày/5 ?êm)

Ngày 1: Hà N?i - Côn Minh - ??i Lý (?n tr?a MB, t?i)
Ngày 2: Côn Minh - ??i Lý (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 3: ??i Lý - L? Giang (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 4: L? Giang - Côn Minh (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 5: Côn Minh (?n sáng, tr?a, t?i)
Ngày 6: Côn Minh - Hà N?i (?n sáng, tr?a)

Ngày 1: Hà N?i - Côn Minh - ??i Lý (?n tr?a MB, t?i)

08:30 xe và h??ng d?n viên ??a quý khách ra sân bay N?i Bài ?áp chuy?n bay lúc 11:15 ?i Côn Minh. 13:50 (gi? B?c Kinh) quý khách ??n Côn Minh. Xe ?ón quý khách và ??a ?i th?m Kim ?i?n - khu nhà ngh? mát c?a v? t??ng n?i ti?ng th?i nhà Thanh - Ngô Tam Qu?, chiêm ng??ng ngôi chùa ???c ?úc b?ng ??ng nguyên ch?t n?ng g?n 5 t?n. ?n t?i và ngh? ?êm Côn Minh.

Ngày 2: Côn Minh - ??i Lý (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau ?n sáng, xe ??a quý khách ?i ??i Lý. ??n ??i Lý, sau b?a tr?a, xe ??a ?oàn tham quan tr??ng quay b? phim Thiên Long Bát B?, Tam Tháp ??i nhà ???ng, Thành c? ??i Lý - n?i còn mang ??m d?u ?n c?a ?? qu?c Nam Chao. Tham quan và d?o ch?i trên khu ph? Tây s?m u?t. ?n t?i và ngh? ?êm t?i ??i Lý.

Ngày 3: ??i Lý - L? Giang (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, xe ??a quý khách ?i L? Giang. ??n L? Giang, sau b?a tr?a, xe ??a quý khách ?i th?m c?nh Vân Tam Bình, B?ch Th?y Hà, C?m H?i Tú. Sau ?ó ti?p t?c tham quan thành c? L? Giang - n?i ???c UNESCO công nh?n là di s?n v?n hoá th? gi?i n?m 1997, vùng ??t c? kính và còn gi? ???c r?t nhi?u nét ??c s?c v?n hóa c?a các dân t?c vùng Vân Nam - Trung Qu?c. Ngh? ?êm t?i L? Giang.

Ngày 4: L? Giang - Côn Minh (?n sáng, tr?a, t?i)

Sau b?a sáng, xe ??a quý khách tr? v? Côn Minh Chi?u v? ??n Côn Minh, ?n t?i và ngh? ?êm t?i Côn Minh.

Ngày 5: Côn Minh (?n sáng, tr?a, t?i)

??n Côn Minh, xe ??a quý khách tham quan c?nh ??p tuy?t m? c?a R?ng ?á (Th?ch Lâm) - c?nh ??p có m?t không hai c?a Trung Qu?c và Th? Gi?i. Sau b?a tr?a, xe ??a quý khách quay v? Côn Minh, trên ???ng ghé th?m Vân Nam B?y S?c - t?i ?ây quý khách có th? t? do tham quan và mua s?m các s?n v?t t? nhiên ??c s?c c?a Vân Nam. ?n t?i và ngh? ?êm t?i Côn Minh

Ngày 6: Côn Minh - Hà N?i (?n sáng, tr?a)

Sau b?a sáng, quý khách ?i th?m ch? hoa Gia Minh, t? do mua s?m. Sau b?a tr?a, xe ??a quý khách ra sân bay ?áp máy bay tr? v? Vi?t Nam. ??n sân bay N?i Bài, xe ?ón quý khách t?i sân bay và ??a v? ?i?m h?n trong thành ph?. Chia tay ?oàn, k?t thúc ch??ng trình.

dai ly con minh
con minh con minh

Bao g?m:

- Vé máy bay kh? h?i Hà N?i - Côn Minh - Hà N?i (Vé ?oàn).

- L? phí sân bay Trung Qu?c, thu? an ninh hàng không và ph? phí nhiên li?u: 100USD

- L? phí sân bay Vi?t Nam (Ng??i l?n 14USD; tr? em 07USD).

- Khách s?n 2 sao ? Côn Minh, khách s?n 3* ? ??i Lý và L? Giang (2 ng??i/phòng; n?u ?oàn l? nam ho?c n? s? d?ng phòng ba).

- Các b?a ?n theo ch??ng trình. B?a chính 8 món + 1 canh.

- V?n chuy?n b?ng xe hi?n ??i, máy l?nh.

- Phí tham quan th?ng c?nh c?a th? nh?t.

- H??ng d?n viên ti?ng Vi?t nhi?t tình, kinh nghi?m.

- Visa XNC Trung Qu?c (Dành cho khách mang qu?c t?ch Vi?t Nam)

- B?o hi?m du l?ch t?i n??c ngoài (M?c cao nh?t là 100.000NDT)

Không g?m:

- H? chi?u còn h?n 6 tháng

- Chi phí cá nhân.

- Mua s?m hàng hóa.

- ?? u?ng.

- Ng? phòng ??n.

- Tip cho HDV & lái xe.

Indochina Map Cambodia Laos Vietnam

Các loại Tours khác

Điểm đến khác:

?ôi khi, tình yêu không ch? là c?m giác ???c nhìn th?y nhau, mà còn là c?m giác ???c cùng nhau nhìn và c?m nh?n cu?c s?ng xung quanh theo ?úng ngh?a c?a nó. Hãy làm cho tình yêu c?a b?n th?ng hoa v?i nh?ng gi? phút tuy?t v?i t?i nh?ng bãi bi?n ??p nh?t mi?n Trung. Indochine Tourist s? là ng??i ??ng hành tin c?y c?a b?n.

Vi?t Nam

Du l?ch tr?ng m?t