Malaysia - Singapore

N?u nh? ph?i dùng t? ng? nào ?ó ?? mô t? v? ??t n??c Singapore, ngôn t? ?ó ch? có th? là "??c ?áo". Là m?t thành ph? n?ng ??ng v?i nhi?u nét t??ng ph?n và màu s?c sinh ??ng, b?n s? tìm th?y n?i ?ây s? pha tr?n hài hoà gi?a v?n hoá, ?m th?c, ngh? thu?t và ki?n trúc. Luôn luôn tràn ??y s?c s?ng, ??o qu?c n?ng ??ng nh? bé ? vùng ?ông Nam Á này tiêu bi?u cho tinh hoa c?a c? hai n?n v?n hoá ph??ng ?ông & ph??ng Tây.
Malaysia là m?t trong nh?ng ??t n??c thân thi?n và ?n ??nh nh?t ?ông Nam Á. Nhi?u th?p k? t?ng tr??ng kinh t? b?n v?ng và ?n ??nh chính tr? ?ã khi?n cho Malaysia tr? thành m?t trong nh?ng n??c n?ng ??ng và giàu có nh?t trong khu v?c.

H

- Mã tour: MS 01
- Thời gian: 7 ng
- Khởi hành: H

Malaysia / Singapore

- Mã tour: MS 02
- Thời gian: 7 ng
- Khởi hành: H
Indochina Map Cambodia Laos Vietnam

Các loại Tours khác

Điểm đến khác:

Indochine Tourist gi?i thi?u v?i quý khách các ch??ng trinh du l?ch xu?t phát t? th? ?ô Hà N?i, th?m quan các ??a danh Mi?n B?c: Sa Pa, Ba B?, Thác B?n Gi?c, H? Long, Cát Bà...

Vi?t Nam

Du l?ch Mi?n B?c