Request more

H

- Mã tour: MS 01
- Thời gian: 7 ng
- Khởi hành: H

Hãy t?n h??ng m?t chuy?n du l?ch thú v? cùng chúng tôi ??n Malaysia và Singapore. ?i ?? th?y m?t Malaysia ?a d?ng v? v?n hoá. ?i ?? th?y m?t Singapore tiên ti?n và hi?n ??i. Singapore ???c nhi?u t? ch?c qu?c t? ?ánh giá là m?t trong nh?ng qu?c gia có n?n d?ch v? dân s? trong s?ch nh?t th? gi?i. Qu?c ??o này trong su?t b?n n?m liên t?c gi? v? trí th? 5 trong b?ng x?p h?ng ch? s? tham nh?ng c?a T? ch?c Minh b?ch qu?c t? (TI) v? nh?ng n??c có ít tham nh?ng trên th? gi?i.

L?ch trình: HÀ N?I - SINGAPORE - MALAYSIA - HÀ N?I (7N/ 6?)

NGÀY 1: HÀ N?I - SINGAPORE (?N T?I)
NGÀY 2: SINGAPORE - ??O SENTOSA (?N SÁNG, TR?A, T?I)
NGÀY 3: SINGAPORE - MALACCA - AFAMOSA RESORT (?N SÁNG, TR?A, T?I)
NGÀY 4: MALACCA - CAO NGUYÊN GENTING (?N SÁNG, TR?A, T?I)
NGÀY 5: GENTING - KUALA LUMPUR (?N SÁNG, TR?A, T?I)
NGÀY 6: KUALA LUMPUR (?N SÁNG, TR?A, T?I)
NGÀY 7: KUALA LUMPUR - HÀ N?I (?N SÁNG ) 

Singapore xin kính chào quý khách

NGÀY 1: HÀ N?I - SINGAPORE (?N T?I)

07:30 Xe  ??a quý khách ra sân bay N?i Bài ?áp máy bay c?a Vietnam Airlines ?i Singapore trên chuy?n bay VN745 lúc 10:40. 15:05 ?oàn ??n sân bay Changi, xe ??a quý khách ?i th?m V??n th?c v?t Qu?c gia (Botanic Garden). Quý khách ng?m nhìn toàn c?nh thành ph? Singapore t? trên Vòng Quay L?n Nh?t Th? Gi?i - Singapore Flyer . Sau ?ó quý khách ?n t?i t?i nhà hàng, t? do mua s?m. Ngh? ?êm t?i khách s?n.

NGÀY 2: SINGAPORE - ??O SENTOSA (?N SÁNG, TR?A, T?I)

Sau b?a sáng, quý khách ?i tham quan thành ph? Singapore ???c m?nh danh là thành ph? V??n Châu Á v?i công viên S? t? bi?n, nhà hát Esplanade, nhà Qu?c h?i, sau ?ó ?oàn lên núi Faber ng?m toàn c?nh Singapore. Bu?i chi?u, quý khách ?i tham quan ??o Sentosa n?i ti?ng b?ng tàu ?i?n trên không ( Sky Train ). Th?m quan B?o tàng Sáp - th?m quan Tháp S? T?, Th??ng th?c ch??ng trình nh?c n??c 7 m?u huy?n di?u. ?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm t?i khách s?n.

NGÀY 3: SINGAPORE - MALACCA - AFAMOSA RESORT (?N SÁNG, TR?A, T?I)

Sau b?a sáng, xe ??a quý khách ?i Malacca - thành ph? c? kính c?a Malaysia, Làm th? t?c nh?p c?nh qua c?a kh?u woodland. T?i Malacca, xe ??a quý khách ?i tham quan các danh th?ng c?a thành ph? nh?: Mi?u Tr?nh Hòa - M?t ngôi mi?u c? th? v? t??ng ng??i Hoa theo ??o h?i ??u tiên c?a Malacca - mi?u ???c xây d?ng vào th? k? 15 ??i nhà Minh, sau ?ó tham quan khu ph? c? Jonkers, khu ng??i Hà Lan, nhà th? thánh Paul. Xe ??a quý khách ?i A'famosa Resort - quý khách nh?n phòng ngh? ng?i - T?i quý khách th??ng th?c ch??ng trình bi?u di?n ??y thú v? Carnival , phim không gian 4 chi?u ( 4D ) t?i công viên Theme Park , t?n m?t ch?ng ki?n nh?ng màn trình di?n ??c ?áo t?i th? tr?n Cowboy . Quý khách ngh? ?êm t?i Afamosa

 

??t n??c c?a tòa tháp ?ôi ??c ?áo

NGÀY 4: MALACCA - CAO NGUYÊN GENTING (?N SÁNG, TR?A, T?I)

Sau b?a sáng, xe ??a quý khách ?i th?m cao nguyên Genting ? ?? cao trên 2000m so v?i m?t bi?n, t? do tham quan khu vui ch?i, gi?i trí Themepark, tham gia vào các trò ch?i m?o hi?m (Không bao g?m vé vào c?a). Sau b?a t?i, khách t? do khám phá Casino l?n nh?t ?ông Nam Á. Ngh? ?êm t?i khách s?n.

NGÀY 5: GENTING - KUALA LUMPUR (?N SÁNG, TR?A, T?I)

Sau b?a sáng, quý khách quay tr? v? Kuala Lumpur, trên ???ng ghé th?m ??ng Batu-n?i th? ??o Hindu r?t linh thiêng c?a ng??i ?n ?? c?, chùa Thiên H?u, tham quan c?a hàng ??ng h?, nhà máy ch? tác ?á quý. ?n tr?a t?i nhà hàng. Chi?u xe ??a quý khách ?i tham quan thành ph? m?i Putrajaya, th?m thánh ???ng H?i giáo Putrajaya. ?n t?i t?i nhà hàng và ngh? ?êm t?i khách s?n 5***** Royal Park ho?c Renaissance

NGÀY 6: KUALA LUMPUR (?N SÁNG, TR?A, T?I)

Sau b?a sáng t?i khách s?n, xe ??a ?oàn ?i th?m Cung ?i?n Hoàng gia, ?ài t??ng ni?m, Qu?ng tr??ng ??c l?p, chùa Thiên H?u. Bu?i chi?u, ?oàn tham quan c?a hàng vàng b?c, ch?p hình l?u ni?m t?i Tháp ?ôi (Twin Tower) , Quý khách t?n h??ng c?m giác masages ??c bi?t c?a nh?ng chú cá t?i BERJAYA TIME SQUARE. Sau ?ó quý khách t? do mua s?m t?i các siêu th? n?i ti?ng c?a thành ph?, c?a hàng mi?n thu?. ?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm t?i khách s?n 5***** Royal Park ho?c Renaissance

NGÀY 7: KUALA LUMPUR - HÀ N?I (?N SÁNG ) 

Sau b?a sáng , ?oàn t? do mua s?m. Sau khi ?oàn tr? phòng khách s?n, xe ??a quý khách ra sân bay tr? v? Vi?t Nam trên chuy?n bay VN 756 lúc 14h20 (transit qua thành ph? H? Chí Minh).19h30 h? cánh t?i sân bay N?i Bài, xe ?ón quý khách t?i sân bay N?i Bài và ??a v? trung tâm thành ph?. Chia tay quý khách. K?t thúc ch??ng trình.

malaysia malaysia
singapore singappore


Bao g?m:

- Vé máy bay kh? h?i Hà N?i - SIN//KUL - Hà N?i (Vé ?oàn)

- Khách s?n 3 , 5 sao qu?c t? (2 ng??i/phòng, n?u l? nam ho?c n? thì s? d?ng phòng 3 ng??i )

- Các b?a ?n theo ch??ng trình

- V?n chuy?n b?ng xe hi?n ??i

- H??ng d?n viên ti?ng Vi?t, Anh ?i su?t tuy?n

- Phí tham quan th?ng c?nh theo ch??ng trình (C?a th? nh?t)

- Thu? sân bay hai n??c, phí an ninh HK và ph? phí nhiên li?u:(*)

Không g?m:

- Chi phí cá nhân - ?? u?ng - Tip cho tài x? & HDV

- Mua s?m hàng hóa - Ng? phòng ??n - H? chi?u còn h?n 6 tháng

Ghi chú:

- N?u ? Genting vào t?i th? 7 hàng tu?n c?ng thêm 05 USD/ khách

- Giá và chuy?n bay có th? thay ??i tùy t?ng th?i ?i?m c? th?

(*) Co? thê? thay ?ô?i t?ng ho??c gia?m theo công v?n thông ba?o cu?a Ha?ng ha?ng không cung ??ng di?ch vu?

Indochina Map Cambodia Laos Vietnam

Các loại Tours khác

Điểm đến khác:

Indochine Tourist gi?i thi?u v?i quý khách m?t s? ch??ng trình xu?t phát t? Hà N?i, ?? khám phá các ?i?m du l?ch n?i ti?ng c?a mi?n Trung vi?t nam.

Vi?t Nam

Du l?ch Mi?n Trung