Du xu

?ây là các ch??ng trình du l?ch ng?n ngày, xu?t phát t? Hà N?i dành cho nh?ng du khách mu?n khám phá các l? h?i tiêu bi?u t?i khu v?c Mi?n B?c nh? Yên T?, Chùa Bái ?ính, Chùa H??ng...

H

- Mã tour: LH1
- Thời gian: 2 ng
- Khởi hành: H

H

- Mã tour: LH2
- Thời gian: 1 ng
- Khởi hành: H

H

- Mã tour: LH3
- Thời gian: 1 ng
- Khởi hành: H
Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

Trung Qu?c là m?t trong nh?ng cái nôi v?n minh nhân lo?i s?m nh?t. V?n minh Trung Qu?c c?ng là m?t trong s? ít các n?n v?n minh, cùng v?i L??ng Hà c? (ng??i Sumer), ?n ?? (V?n minh l?u v?c sông ?n ??), Maya và Ai C?p C? ??i (m?c dù có th? nó h?c t? ng??i Sumer), t? t?o ra ch? vi?t riêng.

N??c ngo

Trung Qu?c