Du xu

?ây là các ch??ng trình du l?ch ng?n ngày, xu?t phát t? Hà N?i dành cho nh?ng du khách mu?n khám phá các l? h?i tiêu bi?u t?i khu v?c Mi?n B?c nh? Yên T?, Chùa Bái ?ính, Chùa H??ng...

H

- Mã tour: LH1
- Thời gian: 2 ng
- Khởi hành: H

H

- Mã tour: LH2
- Thời gian: 1 ng
- Khởi hành: H

H

- Mã tour: LH3
- Thời gian: 1 ng
- Khởi hành: H
Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

N?u nh? ph?i dùng t? ng? nào ?ó ?? mô t? v? ??t n??c Singapore, ngôn t? ?ó ch? có th? là "??c ?áo". Là m?t thành ph? n?ng ??ng v?i nhi?u nét t??ng ph?n và màu s?c sinh ??ng, b?n s? tìm th?y n?i ?ây s? pha tr?n hài hoà gi?a v?n hoá, ?m th?c, ngh? thu?t và ki?n trúc.

N??c ngo

Malaysia - Singapore