Request more

Sa Pa - H

- Mã tour: MH 06
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

N?u b?n mu?n m?t l?n ???c th??ng th?c c?m giác thú v? khi ??ng gi?a m?t không gian ng?p tràn ánh n?ng mà ng??i v?n run lên vì rét, hãy ??n v?i Sapa. N?u b?n mu?n n?m tay ng??i yêu th??ng, hoà mình trong khúc hát g?i tình c?a dân t?c H'Mông, d?o b??c trong màn s??ng b?ng l?ng c?a ph? núi lúc ?êm v?, hãy ??n v?i Sapa.

?êm 01: Hà N?i - Lào Cai

21:00 h??ng d?n viên ?ón ?oàn t?i ga Hà N?i (ga B Tr?n Quý Cáp) ?áp chuy?n tàu kh?i hành ?i Lào Cai. Quý khách ngh? ?êm trên tàu.

Ngày 01: Lào Cai - Sapa

06:00 Tàu t?i ga Lào Cai. ?oàn ?n sáng. Xe ??a ?oàn t?i sapa. Trên ???ng ghé th?m Thác B?c - th?ng c?nh ??p n?i ti?ng ? Sapa ?ã ?i vào trong th? ca. Tr? v? khách s?n nh?n phòng. ?n tr?a, ngh? ng?i.

Chi?u: quý khách ?i b? tham quan b?n dân t?c H'mong Cát Cát giàu lòng hi?u khách v?i nh?ng b? trang ph?c truy?n th?ng, nhà g?... ?n t?i. quý khách t? do khám phá ch? tình (n?u vào t?i th? 7 hàng tu?n).

Ngày 02: Tham quan Sapa

?n sáng t?i khách s?n. Quý khách ?i tham quan khu du l?ch Hàm R?ng g?m có: v??n lan 1-2, v??n hoa trung tâm, hòn ?á gãy, c?ng tr?i, ??u r?ng, hòn cá s?u, khu thiên th?ch lâm, hòn ph?t bà, sân mây.. ?n tr?a.

Chi?u: Quý khách t? do d?o ch?i th? tr?n Sapa, th?m ch? dân t?c sapa, t? do ?i ch? mua s?m hàng hoá: hàng th? c?m, hoa qu? ??c s?n sapa (?ào, m?n...). ?n t?i. ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 03: Sapa - Hà Kh?u - Lào Cai

?n sáng, xe ??a quý khách tr? v? Lào Cai làm th? t?c xu?t c?nh sang Hà Kh?u ( Trung qu?c). Quý khách ?i xe ?i?n tham quan 1 vòng th? tr?n v?i khu th??ng m?i, siêu th?, qu?ng tr??ng trung tâm...t? do mua s?m hàng hoá và ch?p ?nh l?u ni?m. ?n tr?a t?i nhà hàng v?i các món ?n Trung qu?c.

16h00: ?oàn làm th? t?c nh?p c?nh Vi?t Nam. ?n t?i t?i nhà hàng. ?oàn ?áp chuy?n tàu tr? v? Hà N?i. Ngh? ?êm trên tàu.

Ngày 04: Hà N?i

05:30 tàu v? t?i ga Hà N?i. chia tay quý khách. K?t thúc ch??ng trình.

sapa sapa

L?u ý: n?u quý khách ?i b?ng tàu ho? khoang 4 ?i?u hoà, c?ng thêm 100.000 ??ng / 01 l??t.

Giá tour dành cho tr? em:

 •  d??i 05 tu?i mi?n phí b? m? t? lo ?n ngh?. 02 ng??i l?n ch? ???c kèm 01 tr? em. tr? em th? 02 mua 1/2 giá tr?n gói.
 • t? 05 - 11 tu?i: 50% giá tr?n gói ng? ghép v?i b? m?.

D?ch v? bao g?m:

 1.  Ph??ng ti?n v?n chuy?n hi?n ??i, ??i m?i ph?c v? theo ch??ng trình:
 • Vé tàu ho? n?m khoang 6 ?i?u hoà kh? h?i Hà N?i - Lào Cai - Hà N?i.
 • Xe ôtô ?ón ti?n ?oàn t?i lào cai và ?i theo ch??ng trình.

       2.  L?u trú:

 • Khách s?n trung tâm th? tr?n, phòng ngh? ti?n nghi có tv, nóng l?nh, khép kín 02 ng??i/ phòng.

      3.  ?n các b?a theo ch??ng trình t?i các nhà hàng khách s?n chuyên ph?c v? khách du l?ch.

 • ?n chính ??nh m?c 60.000 ??ng/ng??i/b?a chính.
 • ?n sáng ??nh m?c 20.000 ??ng / ng??i / b?a

       4. Tham quan

 • Quý khách ???c lo vé vào c?ng t?i các ?i?m du l?ch trong ch??ng trình.
 • Th? t?c xu?t c?nh sang Hà Kh?u - Trung Qu?c.

        5.  B?o hi?m du l?ch:

 • Quý khách ???c mua b?o hi?m du l?ch su?t tuy?n v?i m?c ??n bù t?i ?a 10.000.000 ??ng/ ng??i.

         6.  H??ng d?n viên:

 • Kinh nghi?m nhi?t tình, thuy?t minh tuy?n ?i?m, ph?c v? ?oàn ?n ngh? theo ch??ng trình.

Không bao g?m:

 • ?? u?ng. Ng? phòng ??n. Chi phí cá nhân khác.

Th? t?c xu?t nh?p c?nh:

 • Ng??i l?n: n?p 04 ?nh 4 x 6 n?n tr?ng + CTMND photo 2 m?t.
 • Tr? em: n?p 4 ?nh 4 x 6 n?n tr?ng + b?n sao gi?y khai sinh.
 • Khi ?i mang theo CMTND và gi?y khai sinh g?c.
Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

V??ng qu?c Thái Lan ? v? trí trung tâm ?ông Nam Á, là c?a ngõ t? nhiên ?i vào ?ông D??ng, Mi?n ?i?n và mi?n Nam Trung Hoa, ???c chia thành b?n vùng t? nhiên theo hình th? và ??a l‎ý: r?ng núi phía B?c, ru?ng lúa bao la ??ng b?ng mi?n Trung, cao nguyên ??t nông tr?i n?a khô h?n mi?n ?ông b?c, và các ??o vùng nhi?t ??i n?m d?c b? bi?n và bán ??o ? mi?n Nam.

N??c ngo

Th