Du l?ch Mi?n B?c

Indochine Tourist gi?i thi?u v?i quý khách các ch??ng trinh du l?ch xu?t phát t? th? ?ô Hà N?i, th?m quan các ??a danh Mi?n B?c: Sa Pa, Ba B?, Thác B?n Gi?c, H? Long, Cát Bà...

Tr

- Mã tour: MB01
- Thời gian: 4 ng
- Khởi hành: H

B

- Mã tour: MB 02
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

H? Long - C

- Mã tour: MB 03
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

??o Ng?c C

- Mã tour: MB 04
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

H? Long - Tu?n Ch

- Mã tour: MH 04
- Thời gian: 2 ng
- Khởi hành: H

H

- Mã tour: MB 06
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

Mai Ch

- Mã tour: MB 07
- Thời gian: 2 ng
- Khởi hành: H

Ba B? - Cao B?ng - Th

- Mã tour: MB 08
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

K? quan H? Ba B?

- Mã tour: MB 09
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

Chinh ph?c Fanxip?ng

- Mã tour: MB 10
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

Sa Pa - H

- Mã tour: MB 11
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

Sa Pa - Th? tr?n s??ng m

- Mã tour: MB 12
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

Tam ??o - Thi?n vi?n tr

- Mã tour: MB 13
- Thời gian: 2 ng
- Khởi hành: H

Fansipan 2 ng

- Mã tour: MB14
- Thời gian: 2 ng
- Khởi hành:
Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

V??ng qu?c Thái Lan ? v? trí trung tâm ?ông Nam Á, là c?a ngõ t? nhiên ?i vào ?ông D??ng, Mi?n ?i?n và mi?n Nam Trung Hoa, ???c chia thành b?n vùng t? nhiên theo hình th? và ??a l‎ý: r?ng núi phía B?c, ru?ng lúa bao la ??ng b?ng mi?n Trung, cao nguyên ??t nông tr?i n?a khô h?n mi?n ?ông b?c, và các ??o vùng nhi?t ??i n?m d?c b? bi?n và bán ??o ? mi?n Nam.

N??c ngo

Th