Du l?ch Mi?n B?c

Indochine Tourist gi?i thi?u v?i quý khách các ch??ng trinh du l?ch xu?t phát t? th? ?ô Hà N?i, th?m quan các ??a danh Mi?n B?c: Sa Pa, Ba B?, Thác B?n Gi?c, H? Long, Cát Bà...

Tr

- Mã tour: MB01
- Thời gian: 4 ng
- Khởi hành: H

B

- Mã tour: MB 02
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

H? Long - C

- Mã tour: MB 03
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

??o Ng?c C

- Mã tour: MB 04
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

H? Long - Tu?n Ch

- Mã tour: MH 04
- Thời gian: 2 ng
- Khởi hành: H

H

- Mã tour: MB 06
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

Mai Ch

- Mã tour: MB 07
- Thời gian: 2 ng
- Khởi hành: H

Ba B? - Cao B?ng - Th

- Mã tour: MB 08
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

K? quan H? Ba B?

- Mã tour: MB 09
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

Chinh ph?c Fanxip?ng

- Mã tour: MB 10
- Thời gian: 5 ng
- Khởi hành: H

Sa Pa - H

- Mã tour: MB 11
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

Sa Pa - Th? tr?n s??ng m

- Mã tour: MB 12
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

Tam ??o - Thi?n vi?n tr

- Mã tour: MB 13
- Thời gian: 2 ng
- Khởi hành: H

Fansipan 2 ng

- Mã tour: MB14
- Thời gian: 2 ng
- Khởi hành:
Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

N?u nh? ph?i dùng t? ng? nào ?ó ?? mô t? v? ??t n??c Singapore, ngôn t? ?ó ch? có th? là "??c ?áo". Là m?t thành ph? n?ng ??ng v?i nhi?u nét t??ng ph?n và màu s?c sinh ??ng, b?n s? tìm th?y n?i ?ây s? pha tr?n hài hoà gi?a v?n hoá, ?m th?c, ngh? thu?t và ki?n trúc.

N??c ngo

Malaysia - Singapore