Request more

H? Long - C

- Mã tour: MB 03
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

H? Long ??p b?n mùa. Xuân ??n, nh?ng th?m th?c v?t biêng bi?c ch?i non trên dãy núi ?á vôi. Mùa h?, tr?i mát và trong tr?o, nh?ng h?t n?ng lung linh r?i xu?ng m?t bi?n. Mùa thu, vào nh?ng ?êm tr?ng, ánh tr?ng soi nghiêng bóng núi b?p b?nh nh? dát vàng xu?ng tr?n gian. Vào ?ông, v?i làn khói sóng bay bay, s??ng núi lan t?a, H? Long ??p nh? "m?t l?ng hoa n?i b?nh trên sóng bi?n m? hi?n" (L?i c?a nhà v?n Nguy?n Tuân). ??ng b? l? m?t c? h?i ngao du quanh v?nh b?ng thuy?n, vùng v?y trong làn n??c trong xanh n?i nh?ng b? cát dài ??m vàng màu n?ng

Ngày 01: Hà N?i - H? Long - ??o Tu?n Châu

Sáng: xe ôtô và h??ng d?n viên ?ón quý khách t?i ?i?m h?n kh?i hành ?i H? Long - ???c hi?p h?i Unesco 2 l?n công nh?n là di s?n thiên nhiên th? gi?i. T?i H? Long ?oàn ?n tr?a, nh?n phòng khách s?n. Chi?u: Quý khách t? do t?m bi?n Bãi Cháy ho?c tham gia các trò ch?i t?i khu vui ch?i công viên Hoàng Gia nh?: ?i môtô cao t?c, nh?y dù. ?n t?i. xe ??a ?oàn ra ??o Tu?n Châu, quý khách tham quan và xem bi?u di?n trên ??o ( chi phí t? túc).

Ngày 02: H? Long - Cát Bà

?n sáng t?i khách s?n. Xe ??a ?oàn ra b?n thuy?n tham quan v?nh H? Long v?i h?n 1900 hòn ??o l?n nh?: khám phá ??ng Thiên Cung v?i vô vàn nh? ?á l?p lánh d??i ánh ?èn màu, nguy nga nh? m?t cung ?i?n, quý khách có d?p chiêm ng??ng hòn gà ch?i, hòn chó ?á, hòn ??nh h??ng. ?n tr?a trên tàu v?i nh?ng món h?i s?n. Chi?u: Thuy?n c?p b?n Gia Lu?n ho?c Cát Bà, ?oàn nh?n phòng, ngh? ng?i. quý khách t? do t?m bi?n t?i bãi t?m Cát Cò. ?n t?i. t? do d?o ch?i và tham gia vào v? tr??ng Làn Sóng Xanh sôi ??ng.

Ngày 03: Cát Bà - H? Long - Hà N?i

?n sáng t?i khách s?n. Xe ??a ?oàn ?i th?m r?ng qu?c gia Cát Bà, quý khách leo núi khám phá r?ng Kim Giao, th?m ??ng Trung Trang - dài 200m n?m trên s??n núi v?i nhi?u kh?i nh? ?á hình dáng khác nhau l?p lánh nh? nh?ng kh?i châu báu. ?n tr?a, tr? phòng khách s?n. Quý khách ?áp tàu cao t?c v? H?i Phòng. Xe ?ón ?oàn tr? v? Hà N?i, trên ???ng ghé qua H?i D??ng quý khách th??ng th?c và mua s?m ??c s?n quê h??ng: bánh ??u xanh, bánh gai. V? t?i Hà N?i, chia tay quý khách. K?t thúc ch??ng trình

Ha Long bay cat ba cat ba

D?ch v? bao g?m:

1. Ph??ng ti?n v?n chuy?n hi?n ??i, ??i m?i ph?c v? theo ch??ng trình:

o xe ôtô máy l?nh hi?n ??i ph?c v? riêng cho ?oàn (xe 45 ch? aero space, xe 35 ch? huyndai town, xe 24 - 29 ch? county, 16 ch? ford transit, mercedes benz).

o tàu du l?ch tham quan V?nh H? Long và ?i ??o Cát Bà.

o Vé tàu cao t?c Cát Bà - H?i Phòng

2. L?u trú:

o quý khách ngh? t?i khách s?n trung tâm tiêu chu?n 2 - 3 sao, phòng ngh? ti?n nghi ?i?u hoà, tivi, nóng l?nh khép kín 2 - 3 ng??i/phòng.

3. ?n các b?a theo ch??ng trình t?i các nhà hàng khách s?n chuyên ph?c v? khách du l?ch.

o ?n chính theo ch??ng trình, ??nh m?c 60.000 ??ng/ng??i/b?a chính

o ?n sáng t?i khách s?n

4. Tham quan

o quý khách ???c lo vé vào c?ng t?i các ?i?m du l?ch trong ch??ng trình.

5. B?o hi?m du l?ch:

o quý khách ???c mua b?o hi?m du l?ch su?t tuy?n v?i m?c ??n bù t?i ?a 10.000.000 ??ng/ ng??i.

6. D?ch v? khác:

o quý khách ???c ph?c v? n??c su?i trên xe, ??nh m?c 1 chai / ng??i/ ngày.

7. H??ng d?n viên:

o kinh nghi?m nhi?t tình, thuy?t minh tuy?n ?i?m, ph?c v? ?oàn ?n ngh? theo ch??ng trình.

Không bao g?m:

o Vé xem show bi?u di?n t?i ??o Tu?n Châu.

o ng? phòng ??n, ?? u?ng. chi phí cá nhân khác ngoài ch??ng trình.

Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

N?u nh? ph?i dùng t? ng? nào ?ó ?? mô t? v? ??t n??c Singapore, ngôn t? ?ó ch? có th? là "??c ?áo". Là m?t thành ph? n?ng ??ng v?i nhi?u nét t??ng ph?n và màu s?c sinh ??ng, b?n s? tìm th?y n?i ?ây s? pha tr?n hài hoà gi?a v?n hoá, ?m th?c, ngh? thu?t và ki?n trúc.

N??c ngo

Malaysia - Singapore