Request more

Sa Pa - Th? tr?n s??ng m

- Mã tour: MB 12
- Thời gian: 3 ng
- Khởi hành: H

N?m ? phía tây b?c c?a T? qu?c, Sa Pa là m?t huy?n vùng cao c?a t?nh Lào Cai, m?t vùng ??t khiêm nh??ng, l?ng l? nh?ng ?n ch?a bao ?i?u k? di?u c?a c?nh s?c thiên nhiên. Phong c?nh thiên nhiên c?a Sa Pa ???c k?t h?p v?i s?c sáng t?o c?a con ng??i cùng v?i ??a hình c?a núi ??i, màu xanh c?a r?ng, nh? b?c tranh có s? s?p x?p theo m?t b? c?c hài hoà t?o nên m?t vùng có nhi?u c?nh s?c th? m?ng h?p d?n.

Chìm trong làn mây b?ng b?nh th? tr?n Sa Pa nh? m?t thành ph? trong s??ng huy?n ?o, v? lên m?t b?c tranh s?n th?y h?u tình. N?i ?ây, có th? tài nguyên vô giá ?ó là khí h?u trong lành mát m?, mang nhi?u s?c thái ?a d?ng. N?m ? ?? cao trung bình 1500m - 1800m, nên khí h?u Sa Pa ít nhi?u l?i mang s?c thái c?a x? ôn ??i, v?i nhi?t ?? trung bình 15-18°C. T? tháng 5 ??n tháng 8 có m?a nhi?u.

 

?êm 01: Hà N?i - Lào Cai

21:00 h??ng d?n viên c?a Công ty ?ón ?oàn t?i ga Hà N?i (ga B Tr?n Quý Cáp) ?áp chuy?n tàu kh?i hành ?i Lào Cai. Quý khách ngh? ?êm trên tàu.

Ngày 01: Lào Cai - Sapa

06:00 Tàu t?i ga Lào Cai. ?oàn ?n sáng. Xe ??a ?oàn t?i sapa. Trên ???ng ghé th?m Thác B?c - th?ng c?nh ??p n?i ti?ng ? Sapa ?ã ?i vào trong th? ca. Tr? v? khách s?n nh?n phòng. ?n tr?a, ngh? ng?i.

Chi?u: quý khách ?i b? tham quan b?n dân t?c H'mong Cát Cát giàu lòng hi?u khách v?i nh?ng b? trang ph?c truy?n th?ng, nhà g?... ?n t?i. quý khách t? do khám phá ch? tình (n?u vào t?i th? 7 hàng tu?n).

Ngày 02: Sapa - Lào Cai

?n sáng t?i khách s?n. Quý khách ?i tham quan khu du l?ch Hàm R?ng g?m có: v??n lan 1-2, v??n hoa trung tâm, hòn ?á gãy, c?ng tr?i, ??u r?ng, hòn cá s?u, khu thiên th?ch lâm, hòn ph?t bà, sân mây.. ?n tr?a.

Chi?u: Xe ??a ?oàn tr? v? Lào Cai, quý khách t? do ?i ch? C?c L?u mua s?m hàng hoá. ?n t?i t?i nhà hàng, quý khách ?áp chuy?n tàu tr? v? Hà N?i. Ngh? ?êm trên tàu.

Ngày 03: Hà N?i

05:30 tàu v? t?i ga Hà N?i, chia tay quý khách. K?t thúc ch??ng trình.

Fansipan ve dep tiem an sapa
D?ch v? bao g?m:

1. Ph??ng ti?n v?n chuy?n hi?n ??i, ??i m?i ph?c v? theo ch??ng trình:

  • Vé tàu ho? n?m khoang 6 ?i?u hoà kh? h?i Hà N?i - Lào Cai - Hà N?i.
  • Xe ôtô ?ón ti?n ?oàn t?i ga Lào Cai và ?i theo ch??ng trình.

2. L?u trú:

  • Khách s?n** trung tâm th? tr?n, phòng ngh? ti?n nghi có TV, nóng l?nh, khép kín 02 ng??i/ phòng.
  • ?n các b?a theo ch??ng trình t?i các nhà hàng khách s?n chuyên ph?c v? khách du l?ch.

3. ?n chính ??nh m?c 60.000 ??ng/ng??i/b?a chính.

  • ?n sáng 20.000 ??ng / ng??i/ b?a

4. Tham quan

  • Quý khách ???c lo vé vào c?ng t?i các ?i?m du l?ch trong ch??ng trình.

5. B?o hi?m du l?ch:

  • Quý khách ???c mua b?o hi?m du l?ch su?t tuy?n v?i m?c ??n bù t?i ?a 10.000.000 ??ng/ ng??i.

6. H??ng d?n viên:

  • Kinh nghi?m nhi?t tình, thuy?t minh tuy?n ?i?m, ph?c v? ?oàn ?n ngh? theo ch??ng trình.

Không bao g?m:

  • ?? u?ng. ng? phòng ??n. chi phí cá nhân khác.
Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

N?u nh? ph?i dùng t? ng? nào ?ó ?? mô t? v? ??t n??c Singapore, ngôn t? ?ó ch? có th? là "??c ?áo". Là m?t thành ph? n?ng ??ng v?i nhi?u nét t??ng ph?n và màu s?c sinh ??ng, b?n s? tìm th?y n?i ?ây s? pha tr?n hài hoà gi?a v?n hoá, ?m th?c, ngh? thu?t và ki?n trúc.

N??c ngo

Malaysia - Singapore