Request more

H

- Mã tour: MT 07
- Thời gian: 7 ng
- Khởi hành: H

Tây Nguyên, vùng ??t giàu ti?m n?ng, có ?? cao trung bình t? 400m - 800m, n?i ti?ng v?i nh?ng v??n Cà Phê, v??n Cao Su b?t ngàn. D?c theo ???ng Tr??ng S?n huy?n tho?i ?? ??n Buôn Ma Thu?t, m?t thành ph? xanh c?a núi r?ng Tây Nguyên hùng v?, du khách ???c th??ng th?c h??ng v? cà phê Ban Mê, hít th? không khí trong lành, l?ng nghe ti?ng thác ?? nh? ngân vang khúc tr??ng ca b?t t?n, th?m các buôn làng dân t?c, lâng lâng v?i ng?m r??u C?n ??c ?áo, ?ung ??a trên bành Voi, chòng chành trên c?u Treo Sérépok hay thú v? v?i chi?c thuy?n ??c M?c l??t êm trên h? Lak...Tham quan b?o tàng dân t?c Tây Nguyên - n?i du khách hi?u rõ h?n b?n s?c v?n hóa phong phú, ?a d?ng c?a các dân t?c ? mi?n cao này...Ti?ng C?ng Chiêng vang v?ng, ti?ng Tù Và tha thi?t m?i g?i quý khách hãy m?t l?n ??n v?i ph? núi Ban Mê!

Ngày 1: Hà N?i - Nha Trang
Ngày 2: Nha Trang
Ngày 3: Nha Trang Dà L?t
Ngày 4: ?à L?t
Ngày 5: ?à L?t - Buôn Ma Thu?t
Ngày 6: Buôn Ma Thu?t
Ngày 7: Buôn Ma Thu?t - Hà N?i

Ngày 1: Hà N?i - Nha Trang (?n tr?a, t?i)

Sáng : Xe và HDV  ?ón Quý khách t?i ??a ?i?m t?p k?t ??a ra sân bay N?i Bài ?i Nha Trang. ??n Nha Trang, xe ?ón t?i sân bay Cam Ranh ??a v? nhà hàng ?n sáng. Sau ?ó quý khách ?i tham quan Ponaga, Hòn Ch?ng, chùa Long S?n, Kim Thân Ph?t T? . ?n tr?a t?i nhà hàng. V? khách s?n nh?n phòng ngh? ng?i.
Chi?u: Quý khách ?i cáp treo sang Vinpearl Land tham quan Công viên gi?i trí Vinpearl. ?n t?i t?i nhà hàng. Ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 2: Nha Trang (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng : ?n sáng t?i khách s?n. Xe và h??ng d?n ??a quý khách ?i th?m Vi?n H?i D??ng H?c - n?i tr?ng bày các m?u sinh v?t bi?n, ?i t?u th?m h? cá Trí Nguyên - Thu? Cung l?n nh?t Vi?t Nam, tham quan và t?m bi?n Hòn T?m. ?n tr?a t?i nhà hàng Hòn T?m.
Chi?u : Quý khách tham quan Ponaga, Hòn Ch?ng, chùa Long S?n, Kim Thân Ph?t T? . ?n t?i và ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 3: Nha Trang - ?à L?t (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: ?n sáng t?i khách s?n. Kh?i hành ?i ?à L?t. ??n ?à L?t. Quý khách Nh?n phòng. ?n tr?a, ngh? ng?i.
Chi?u : Quý khách tham quan Thi?n Vi?n Trúc Lâm. ?n t?i và ngh? ?êm t?i khách s?n.
T?i : Quý khách t? do d?o ch?i th?m ch? ?êm ?à L?t.

Ngày 4: ?à L?t (?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng : ?n sáng t?i khách s?n. Quý khách tham quan ?à L?t : H? Xuân H??ng, ch? hoa ?à L?t, dinh B?o ??i, Bi?t ?i?n L? Xuân. ?n tr?a.
Chi?u : Th?m h? Than Th?, Thung l?ng Tình Yêu, chùa Tàu. ?n t?i và ngh? ?êm t?i khách s?n.

Ngày 5: ?à L?t - Buôn Mê Thu?t(?n sáng, tr?a, t?i)

Sáng: ?n sáng t?i khách s?n. Tr? phòng. Quý khách lên xe ?i Buôn Mê Thu?t. ?n tr?a t?i nhà hàng. Nh?n phòng khách s?n.
Chi?u: Quý khách tham quan ch

nha trang da lat nha trang

D?ch v? bao g?m:

• Xe ôtô máy l?nh ??i m?i theo ch??ng trình
• H??ng d?n ti?ng Vi?t có kinh nghi?m, nhi?t tình theo su?t ch??ng trình.
• Khách s?n: 2 ng??i/phòng ??y ?? ti?n nghi
• ?n chính: .000?/b?a. ?n sáng t?i khách s?n.
• Thuy?n th?m h? cá Trí nguyên + ??o Hòn T?m + H? L?c, vé cáp treo sang khu gi?i trí Vinperlland
• L? phí tham quan và t?m khoáng nóng theo ch??ng trình
• B?o hi?m du l?ch
• N??c khoáng + kh?n ??t trên xe ?i tham quan (m?i khách 1 chai 0,5l + 1 kh?n/ngày)
• Quà t?ng

D?ch v? không bao g?m:

• ?? u?ng, ?i?n tho?i, gi?t là, ph? phí phòng ??n, vé máy bay và l? phí sân bay HAN-NHA/BMV-HAN 000?), vé tham gia các trò ch?i t?i khu vui ch?i gi?i trí Vinpearlland và các chi tiêu cá nhân khác.

Indochina Map Cambodia Laos Vietnam
Điểm đến khác:

Trung Qu?c là m?t trong nh?ng cái nôi v?n minh nhân lo?i s?m nh?t. V?n minh Trung Qu?c c?ng là m?t trong s? ít các n?n v?n minh, cùng v?i L??ng Hà c? (ng??i Sumer), ?n ?? (V?n minh l?u v?c sông ?n ??), Maya và Ai C?p C? ??i (m?c dù có th? nó h?c t? ng??i Sumer), t? t?o ra ch? vi?t riêng.

N??c ngo

Trung Qu?c